Gintautas Paluckas atsikirto Sauliui Skverneliui: socdemai nebus tokie paklusnūs
So­cial­de­mo­kra­tai ne­be­bus „leng­vi, prie­ina­mi ir pa­klus­nūs, sa­vo pri­ori­te­tų ne­tu­rin­tys par­tne­riai“ val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, tei­gia iš­rink­ta­sis Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

Anot jo, nors prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tvir­ti­na ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­jan­tis su­si­tik­ti su G.Pa­luc­ku, Vy­riau­sy­bės va­do­vas bus pa­kvies­tas į koa­li­ci­jos pa­si­ta­ri­mą.

„Tie­są sa­kant, aš su­pran­tu prem­je­ro su­sier­zi­ni­mą ir įtam­pą, nes so­cial­de­mo­kra­tai ti­krai ne­be­bus to­kie leng­vi, prie­ina­mi ir pa­klus­nūs, sa­vo pri­ori­te­tų ne­tu­rin­tys par­tne­riai koa­li­ci­jo­je. Su­pran­tu, kad iš­kel­ti mū­sų tiks­lai ar re­to­ri­ka lems, kad prem­je­rui ir Vy­riau­sy­bei rei­kės pa­sis­teng­ti la­biau sie­kiant įgy­ven­din­ti rin­ki­mų pa­ža­dus – tiek mū­sų, tiek jų pa­čių – ir tai tur­būt le­mia tam ti­krą su­sier­zi­ni­mą. Bet ma­nau, kad mes su­si­ti­kę tuos vi­sus san­ty­kius iš­siaiš­kin­si­me“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė G.Pa­luc­kas.

S.Skver­ne­lis in­ter­viu LRT ra­di­jui par­eiš­kė, kad ar­ti­miau­siu me­tu ne­ke­ti­na su­si­tik­ti su G.Pa­luc­ku ir par­agi­no pa­sta­rą­jį grįž­ti į rea­ly­bę.

G.Pa­luc­kas sa­vo ruo­žtu tei­gė ke­ti­nąs keis­ti re­to­ri­ką, bet pa­brė­žė, kad „vals­tie­čių“ ly­de­rių su­si­ti­ki­mas su koa­li­ci­jos par­tne­riais ne­iš­ven­gia­mas.

„Ti­krai Sau­lius Skver­ne­lis yra tei­sus, re­to­ri­ką rei­kė­tų keis­ti ir rei­kė­tų ne pas Sau­lių Skver­ne­lį ei­ti, o jį pa­sik­vies­ti į koa­li­ci­nį pa­si­ta­ri­mą, nes ga­lų ga­le Sau­lius Skver­ne­lis yra skir­tas koa­li­ci­jos ei­ti par­ei­gas, to­dėl ti­krai kei­si­me re­to­ri­ką“, – sa­kė nau­ja­sis so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris.

Sau­lius Skver­ne­lis: Gin­tau­tui Pa­luc­kui rei­kia grįž­ti į realybę

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko ar­ti­miau­siu me­tu ne­ke­ti­nan­tis su­si­tik­ti su nau­jai iš­rink­tu so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ku Gin­tau­tu Pa­luc­ku ir ra­gi­na pa­sta­rą­jį grįž­ti į rea­ly­bę.

„Rei­kia su­si­vok­ti nau­ja­jam pir­mi­nin­kui – kuo jis ta­po. Su­pran­tu di­džiu­lį džiaugs­mą pa­ga­liau lai­mė­jus ren­ka­mas par­ei­gas, bet tai Soc­de­mų par­ti­jos vi­daus rei­ka­las. Na­cio­na­li­niu mas­tu nie­ko ne­įvy­ko. Tai yra ne Sei­mo rin­ki­mai, nors pa­gal re­to­ri­ką iš­rink­to pir­mi­nin­ko at­ro­do, kad įvy­ko nau­ji Sei­mo rin­ki­mai, su­si­for­ma­vo dau­gu­ma, so­cial­de­mo­kra­tai ga­vo dau­gu­mą rin­kė­jų. Tur­būt rei­kia grįž­ti į rea­ly­bę“, – in­ter­viu LRT ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė prem­je­ras S.Skver­ne­lis.

Anot jo, koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų nau­jo­jo ly­de­rio G.Pa­luc­ko re­to­ri­ka tu­rė­tų keis­tis, ven­giant kel­ti nau­jas są­ly­gas „vals­tie­čiams“.

„Rei­kia grįž­ti į rea­ly­bę, ka­da su­grįš, ta­da ga­lė­si­me ir kal­bė­tis“, – pri­dū­rė Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Anot S.Skver­ne­lio, Vil­niaus vi­ce­me­ras G.Pa­luc­kas iki šiol par­ti­jo­je ne­užė­mė jo­kių par­ei­gų, tad ma­žai da­ly­va­vo ir de­ry­bų dėl val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pro­ce­suo­se.

„Kal­bant apie koa­li­ci­jos su­tar­tį, ku­ri bu­vo – man te­ko da­ly­vau­ti de­ry­bo­se – ką su­si­de­rė­jo, tą ir tu­ri“, – pa­brė­žė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Anot jo, po­kal­biai su da­bar­ti­ne so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­be ir frak­ci­ja Sei­me vyks­ta nuo­lat, tad prie­kaiš­tai dėl koa­li­ci­jos par­tne­rių ig­no­ra­vi­mo – ne­pag­rįs­ti.

Vė­liau žur­na­lis­tams Sei­me prem­je­ras sa­kė, kad su G.Pa­luc­ku su­si­tik­ti bus ga­li­ma, kai jis ofi­cia­liai taps par­ti­jos pir­mi­nin­ku, bus su­for­muo­ta nau­ja va­do­vy­bė, ku­ri su­for­muos par­ti­jos po­zi­ci­ją, jei kels pa­pil­do­mas są­ly­gas „vals­tie­čiams“.

„Kai pir­mi­nin­kas su sa­vo par­ti­ja ir frak­ci­ja iš­siaiš­kins, ko no­ri, tai ta­da gal ir bus ver­ta su­si­tik­ti, da­bar gal dar anks­ti. (...) Pir­miau­sia tu­rė­tų, ma­nau, soc­de­mai tar­pu­sa­vy­je iš­siaiš­kin­ti, ko jie no­ri, ko­kias pre­ten­zi­jas, są­ly­gas ke­lia, ta­da ir kal­bė­si­me“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Pir­miau­sia jis tu­ri pa­tap­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ku, bus su­va­žia­vi­mas, taps pir­mi­nin­ku, su­si­for­muos par­ti­jos va­do­vy­bė, ta­da jie, ma­tyt, pri­ims vie­ną ar ki­tą po­zi­ci­ją dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo, at­sa­ko­my­bės sri­čių, nors ma­nau, kad soc­de­mams at­sa­ko­my­bės sri­tys la­bai stip­rios de­le­guo­tos, tei­sin­gu­mo, už­sie­nio, ūkio sri­tys la­bai svar­bios. Tie­siog rei­kia ži­no­ti la­bai aiš­kiai, kad su­for­mu­luo­tų tuos pa­gei­da­vi­mus“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Sa­vait­ga­lį nau­juo­ju So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas G.Pa­luc­kas par­eiš­kė jau pir­ma­die­nį ke­ti­nąs su­si­tik­ti su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­riais ir ap­tar­ti to­les­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo są­ly­gas. Ta­čiau toks su­si­ti­ki­mas ne­įvy­ko, o S.Skver­ne­lis an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja su­si­tik­ti su juo.

„Pir­ma­die­nį kal­bė­siuo­si su prem­je­ru, mes apž­velg­si­me vi­są spek­trą kau­si­mų: ne tik koa­li­ci­jos su­tar­tį, kas yra svar­bu, bet taip pat ir mū­sų, so­cial­de­mo­kra­tų, po­li­ti­nius pri­ori­te­tus koa­li­ci­jo­je bei tie­siog bend­ra­vi­mo san­ty­kius. Ne­pai­sant, kad esa­me koa­li­ci­jo­je ma­ži, no­rė­tu­me ly­gia­ver­čių san­ty­kių pri­imant spren­di­mus ir svars­tant pro­jek­tus, kad ne­rei­kė­tų bėg­ti iš pa­skos ir ko­men­tuo­ti vie­šu­mo­je to, kas dar ne­tu­ri jo­kio ra­cio­na­laus pa­grin­do ir dėl ko koa­li­ci­jo­je dar nė­ra su­tar­ta“, – sek­ma­die­nį iš­kart po per­ga­lės pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se žur­na­lis­tams sa­kė G.Pa­luc­kas.

Jis taip pat var­di­jo ke­lias bend­ra­dar­bia­vi­mo koa­li­ci­jo­je są­ly­gas: „Tai yra dvi są­ly­gos: mū­sų, kaip so­cial­de­mo­kra­tų, po­li­ti­niai pri­ori­te­tai Vy­riau­sy­bės dar­bot­var­kė­je, prog­ra­mo­je ir prie­mo­nių pla­ne, an­tras da­ly­kas, san­ty­kiai, bend­ra­vi­mo for­ma­tas“.