Gintautas Paluckas apie mokesčių reformą: įspūdis silpnokas
Val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas penk­ta­die­nį Vy­riau­sy­bės pri­sta­ty­tą mo­kes­čių pert­var­ką įver­ti­no kaip ne vi­siš­kai ati­ti­ku­sią lū­kes­čius. Nors pla­ne yra ge­rų da­ly­kų, ta­čiau į rim­tą re­for­mą tai esą ne­pa­na­šu.

Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio, fi­nan­sų, ūkio bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trų Vi­liaus Ša­po­kos, Min­dau­go Sin­ke­vi­čiaus bei Li­no Ku­ku­rai­čio spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pri­sta­ty­ti pla­nuo­ja­mi mo­kes­ti­niai pa­kei­ti­mai, G. Pa­luc­kas ste­bė­jo iš Briu­se­lio, kur šiuo me­tu lan­ko­si. „Gal dėl to, kad klau­siau iš Briu­se­lio, gal dėl to, kad lū­kes­čiai bu­vo di­des­ni, bet įspū­dis silp­no­kas“, – feis­bu­ke par­ašė jis.

Anot G. Pa­luc­ko, šie me­tai yra es­mi­niai sie­kiant bet ko­kių re­for­mų, nes ki­tais me­tais pra­si­dės pa­si­ruo­ši­mas 2019 me­tų rin­ki­mams ir po­li­ti­nė va­lia po­ky­čiams dra­ma­tiš­kai ma­žės.

Jo nuo­mo­ne, pri­sta­ty­ta­me mo­kes­čių pert­var­kos pla­ne yra ge­rų da­ly­kų, pa­vyz­džiui, įgy­ven­di­na­mas pri­nci­pas – už­dir­bi mi­ni­ma­liai, pa­ja­mų mo­kes­čių ne­mo­ki. Ta­čiau yra ir keis­to­kų ke­ti­ni­mų. „Sod­ros“ mo­kes­čių mo­kė­si ma­žiau, bet ne­paaiš­ki­na­ma ar ir ta­vo pen­si­ja bei ki­tos so­cia­li­nės iš­mo­kos dėl to ne­ma­žės. Bū­tų di­džiu­lė ap­ga­vys­tė, jei įve­dus tas „Sod­ros“ „grin­dis“ (iš al­gos ati­ma 100 eu­rų ir tuo­met skai­čiuo­ja įmo­kas), nu­ken­tė­tum at­ei­ty­je (dėl ma­žes­nės pen­si­jos ar iš­mo­kų li­gos at­ve­ju)“, – pa­ste­bi so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris.

Taip pat G. Pa­luc­kui užk­liu­vo tai, kad ne­ma­žė­ja mo­kes­čiai var­to­ji­mui, o per di­di­na­mą ak­ci­zą dy­ze­li­nui net di­dė­ja (tie­sa, jis svei­ki­na leng­va­tos ma­ži­ni­mą ūki­nin­kams), jog ne­lie­čia­mos pa­ja­mos iš ka­pi­ta­lo, ku­rios yra vie­nos di­džiau­sių vie­nam as­me­niui Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ir ap­mo­kes­ti­na­mos ma­žiau­siai). „Ne­kil­no­ja­mo tur­to mo­kes­tis vėl lie­ka pu­siau lup­tas, pu­siau skus­tas. Šis mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti vi­suo­ti­nis, nes taip yra įgy­ven­di­na­mas so­li­da­ru­mo pri­nci­pas vi­suo­me­nė­je. Tu­ri tur­tą – mo­ki mo­kes­tį. Ne­bran­gus tur­tas – mo­kes­tis ma­žas. Bran­gus – di­des­nis, – ma­no jis. – Skur­do ir pa­ja­mų ne­ly­gy­bės ma­ži­ni­mas ma­žiau ap­mo­kes­ti­nant ma­žas pa­ja­mas yra ge­ras da­ly­kas, bet to­li gra­žu ne­pa­kan­ka­mas. Ypač kal­bant apie šei­mas tu­rin­čias vai­kų (daž­nai to­kio­se šei­mo­se tik vie­nas dir­ba, to­dėl ne­ap­mo­kes­ti­na­mo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mą šei­ma pa­jus per ma­žai“.