Gintautas Kėvišas trauktis neketina
Kul­tū­ros mi­nis­trės ra­gi­ni­mo trauk­tis iš par­ei­gų dėl eti­kos rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mo su­lau­kęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas sa­ko par­ei­gas vyk­dęs lai­ky­da­ma­sis įsta­ty­mų ir trauk­tis ne­ke­ti­na.

„Su­si­pa­ži­nęs su vie­šai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja apie mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos spren­di­mą skir­ti man švel­niau­sią draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­sta­bą, – par­eiš­kiu, kad ši in­for­ma­ci­ja ne­kei­čia ma­no po­zi­ci­jos, jog sa­vo par­ei­gas vyk­džiau lai­ky­da­ma­sis ša­lies įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų“, – penk­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me par­eiš­ki­me tei­gia G.Kė­vi­šas.

Jis pa­žy­mi, kad LNOBT ko­lek­ty­vas iš­reiš­kė juo pa­si­ti­kė­ji­mą ir pa­lai­ky­mą, tea­tro va­do­vas tei­gė su­lau­kian­tis ir iš „Lie­tu­vos kul­tū­ri­nės vi­suo­me­nės bei žy­mių me­no žmo­nių“.

„To­dėl ke­ti­nu vi­są as­me­ni­nę ener­gi­ją ir su­kaup­tą pa­ty­ri­mą nu­kreip­ti tea­tre su­pla­nuo­tiems at­ei­ties dar­bams ir ren­gia­miems kū­ry­bi­niams pro­jek­tams, ku­rie leis dar aukš­čiau pa­ky­lė­ti LNOBT re­per­tua­ro me­ni­nio ly­gio kar­te­lę. Esu įsi­ti­ki­nęs, jog Lie­tu­vos pub­li­ka to ver­ta“, – dės­to G.Kė­vi­šas.

Sa­kė mąstysiąs

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas sa­ko kol kas ne­ga­vęs ofi­cia­laus kul­tū­ros mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son ra­gi­ni­mo trauk­tis iš par­ei­gų, ir ža­da vė­liau penk­ta­die­nį įver­tin­ti jos vie­šai iš­pla­tin­tą par­eiš­ki­mą.

„Aš ofi­cia­laus do­ku­men­to iki šian­dien ne­tu­riu, aš ver­ti­nu tik tai, kas mi­nis­trės yra par­eikš­ta vie­šo­jo­je erd­vė­je, t.y. jos teks­tas. Ir ga­liau­siai – siū­lo­mas spren­di­mas. Tai tą aš įver­tin­siu, maž­daug po va­lan­dos aš iš­pla­tin­siu pra­ne­ši­mą. Da­bar nie­ko ne­no­riu sa­ky­ti, ne­no­riu vel­tis į vi­sas tas pe­ri­pe­ti­jas“, – sa­kė G.Kė­vi­šas, penk­ta­die­nį per­piet grį­žęs į Lie­tu­vą iš ko­man­di­ruo­tės.

Tuo me­tu LNOBT su­rink­ta ir kul­tū­ros mi­nis­trei penk­ta­die­nį iš­siųs­ti apie šeš­ta­da­lio tea­tro dar­buo­to­jų par­ašai su iš­reikš­tu pa­lai­ky­mu G.Kė­vi­šui bei var­di­ja­mais jo nuo­pel­nais tea­trui.

Šį kreip­mą­si su pa­lai­ky­mu G.Kė­vi­šui iš­va­ka­rė­se tea­tro dar­buo­to­jus ra­gi­no pa­si­ra­šy­ti LNOBT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Nag­lis Stan­ci­kas, iš­siun­ti­nė­jęs to­kį ra­gi­ni­mą elek­tro­ni­niu pa­štu.

Tea­tro va­do­vy­bė pa­brė­žia, kad par­ašai rink­ti pa­čių me­no dar­buo­to­jų ini­cia­ty­va ir be jo­kios prie­var­tos, tuo me­tu dar­buo­to­jai tvir­ti­na, kad di­rek­to­rių pa­lai­ko ma­žiau nei pu­sė me­ni­nin­kų, o da­lis jų pa­dė­jo par­ašus iš bai­mės pra­ras­ti dar­bą ir jaus­da­mi spau­di­mą.

Pats G.Kė­vi­šas šios ak­ci­jos taip pat kol kas ne­ko­men­tuo­ja.

N.Stan­ci­kas: par­ašus ren­ka pa­tys darbuotojai

LNOBT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo N.Stan­ci­ko ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me laiš­ke įstai­gos dar­buo­to­jams, ku­rį ma­tė BNS, pa­žy­mi­ma, jog pa­sta­ruo­ju me­tu ap­ta­riant di­rek­to­riaus G.Kė­vi­šo veik­lą „pa­tei­kia­mas po­žiū­ris yra vien­pu­sis ir pa­tei­kia­mas be ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus bei LNOBT veik­los ver­ti­ni­mo kon­teks­to“. Pa­brė­žia­ma, kad vie­šas krei­pi­ma­sis į kul­tū­ros mi­nis­trę Lia­ną Ruo­ky­tę-Jons­son, ga­li bū­ti pa­si­ra­šo­mas iki penk­ta­die­nio 10.30 val. ir kad tai da­ry­ti nė­ra „jo­kios prie­var­tos“.

N.Stan­ci­kas BNS sa­ko, kad teks­tas su G.Kė­vi­šo nuo­pel­nais tea­trui nuo pat 2002-ųjų ir iš­reiš­kia­mu pa­lai­ky­mu mi­nis­trei iš­siųs­tas dar penk­ta­die­nio ry­tą. Mi­nis­trė penk­ta­die­nio ry­tą, su­lau­ku­si mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos iš­va­dos, ku­rio­je ne­pa­lan­kiai įver­tin­ti G.Kė­vi­šo veiks­mai dėl tea­tro pa­slau­gų pir­ki­mo iš jo sū­naus įmo­nės, sky­rė di­rek­to­riui pa­sta­bą ir par­agi­no jį trauk­tis iš par­ei­gų.

„Va­kar per ke­le­tą va­lan­dų bu­vo pa­si­ra­šę apie 110–120 dar­buo­to­jų, iš vi­so tea­tre yra apie 600 dar­buo­to­jų. At­ei­na žmo­nės, tie­siog no­ri pa­si­ra­šy­ti – ne­ži­nau, ar yra di­de­lė pra­smė ta­me, bet žmo­nės tie­siog at­ei­na iš­reikš­ti pa­lai­ky­mą (...). Šian­dien ry­te jis bu­vo iš­siųs­tas su tiek par­ašų, kiek jų bu­vo“, – tei­gė N.Stan­ci­kas.

Jis ne­su­ti­ko BNS par­ody­ti pa­ties teks­to, tik įvar­di­jo, kad krei­pi­me­si pa­sa­ko­ma, kad G.Kė­vi­šas „y­ra ver­tas va­do­vau­ti tea­trui“.

N.Stan­ci­kas pa­ti­ki­no, kad pa­lai­ky­mo ak­ci­ją ini­ci­ja­vo ti­krai ne jis as­me­niš­kai ir ne ad­mi­nis­tra­ci­ja, ku­ri „tik pa­dė­jo koor­di­nuo­ti“ pa­si­ra­šy­mą, o tea­tro me­no va­do­vas Ro­ber­tas Šer­ve­ni­kas, cho­ro me­no va­do­vas Čes­lo­vas Ra­džiū­nas, so­lis­tė Si­gu­tė Sto­ny­tė ir ki­ti kū­ry­bi­niai dar­buo­to­jai. N.Stan­ci­kas tei­gia, kad nors teks­tas ir iš­siųs­tas, žmo­nės ir to­liau pa­si­ra­ši­nė­ja.

Dar­buo­to­jai ne­pa­ten­kin­ti, bet bai­mi­na­si pasekmių

BNS su­si­sie­kė su vie­nu tea­tro kū­ry­bi­niu dar­buo­to­ju, su­ti­ku­siu kal­bė­ti su ano­ni­miš­ku­mo są­ly­ga – jo pa­var­dė ir par­ei­gos re­dak­ci­jai ži­no­mos. Pa­sak jo, tea­tro va­do­vo veik­la ne­pa­ten­kin­ti dau­giau nei pu­sė dar­buo­to­jų, ta­čiau tie­siog bi­jo tą vie­šai pa­sa­ky­ti siek­da­mi iš­sau­go­ti dar­bo vie­tą.

„Tas ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo or­ga­ni­zuo­tas pa­lai­ky­mas ne­tu­ri ab­so­liu­čiai jo­kio pa­grin­do: ne­ži­nau, kaip aš ga­liu kaž­ką pa­lai­ky­ti, kai ne­tu­riu in­for­ma­ci­jos, už kiek da­ry­ta, ka­da da­ry­ta, ko ne­pa­da­ry­ta. Kas šian­dien ar va­kar ne­atei­na į tea­trą, taip ir ži­no­si, bet kas pa­si­ro­do tea­tre, yra fi­ziš­kai spau­džia­mas žvilgs­niais prie sie­nos. Pa­skui, įsi­vaiz­duo­ju, kad kiek­vie­nas žmo­gus tą dar­bą sau­go, koks jis be­bū­tų, su­nkes­nis ar leng­ves­nis. Tai pa­pra­šy­ti pa­aiš­kin­ti, ko­dėl ne­pa­si­ra­šo, kiek­vie­nas pa­si­me­ta“, – pa­sa­ko­jo LNOBT dar­buo­to­jas.

„Ga­ran­tuo­ju, kad dau­giau nei pu­sė dar­buo­to­jų ne­pri­ta­ria jo dar­bams. Bet ga­li bū­ti, ku­rie bu­vo pa­gau­ti už ran­kos ko­ri­do­riu­je, ga­li vie­šai pa­bi­jo­ti pa­sa­ky­ti, kad „aš ne­pri­ta­riu“, – kal­bė­jo jis.

Pa­šne­ko­vas pa­žy­mė­jo, kad pa­ties teks­to nie­kas ne­pla­ti­no – te­bu­vo vie­nas jo eg­zemp­lio­rius, ku­rį ir bu­vo ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti tea­tro Per­so­na­lo sky­riu­je. Jis spė­ja, jog tai grei­čiau­siai pa­da­ry­ta ne­no­rint, kad teks­tas pa­sklis­tų už tea­tro ri­bų.

„Ko­kia čia pa­slap­tis, jei jau ren­ka­mi par­ašai, vie­ša ak­ci­ja? Įdo­mu ir tai, kad vis­kas ky­la ne nuo apa­čios, ne nuo dar­buo­to­jų, o nuo pa­va­duo­to­jo, ku­ris ir pa­si­ra­ši­nė­jo su­tar­tis už ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių. Vis­kas yra fik­ci­ja. Mes vi­si esa­me kaip užs­ta­tas vi­soms toms in­tri­goms. La­bai gai­la, kad ne­si­gir­di nei ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro, nei pre­zi­den­tės“, – pa­žy­mi jis.

Da­lies at­li­kė­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lia ir tai, nuo sau­sio ke­le­tui jų bu­vo su­ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mai 200–300 eu­rų ne­pa­tei­kiant jo­kių ar­gu­men­tų. Ši at­ly­gi­ni­mo kin­ta­ma da­lis nu­sta­to­ma pu­sei me­tų.

„Pap­ras­tai darb­da­vys įspė­ja, kad yra ma­žes­nis dar­bo krū­vis, bet šiuo at­ve­ju nie­kas ne­si­var­gi­no pa­aiš­kin­ti. Tie­siog pa­ma­tai, kad gau­ni ma­žiau, ir vis­kas“, – tei­gia jis.

G.Kė­vi­šo pa­siaiš­ki­ni­mai neįtikina

Anot me­ni­nin­ko, pats G.Kė­vi­šas yra nu­si­ša­li­nęs nuo vi­sų or­ga­ni­za­ci­nių spren­di­mų, kaip ir su­tar­ties su sū­naus įmo­ne pa­si­ra­šy­mo at­ve­ju, ir tai da­ry­ti de­le­ga­vęs ki­tiems ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vams.

Pa­šne­ko­vas pa­žy­mi, jog tea­tre „kiek­vie­nam kvai­liui aiš­ku“, kad G.Kė­vi­šas iš anks­to ži­no­jo apie tai, jog tris kon­cer­tus or­ga­ni­zuos jo sū­naus bend­ro­vė „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“, re­gis­truo­ta mo­kes­ti­nia­me „ro­ju­je“ – Kip­re. Jo nuo­mo­ne, apie san­do­rio ap­lin­ky­bes tu­rė­jo ži­no­ti ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės įstai­gos „Vil­niaus fes­ti­va­liai“ di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Mer­ke­lys, per ku­rio va­do­vau­ja­mą įstai­gą Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė skirs­to par­amą LNOBT, įskai­tant ir 30 tūkst. eu­rų G.Kė­vi­šo sū­naus or­ga­ni­zuo­tam kon­cer­tui. Pa­sak pa­šne­ko­vo, R.Mer­ke­lys jau dau­ge­lį me­tų yra itin ar­ti­mai pa­žįs­ta­mas su G.Kė­vi­šu.

„Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, tai yra nu­si­kal­ti­mas. Ski­ria­mi šim­tai tūks­tan­čių iš tea­tro, iš sa­vi­val­dy­bės, o tuos tris kon­cer­tus ma­tė kiek – po­ra tūks­tan­čių žmo­nių? Ir tai – tik ta grie­ti­nė­lė, ku­ri ga­li nu­si­pirk­ti bi­lie­tus už 200 eu­rų. Ko­kia yra, kaip tei­gia­ma, vals­ty­bei di­džiu­lė nau­da ir gar­bė, kad at­va­žiuo­ja pa­gro­ti pres­ti­ži­nis or­kes­tras ir jį at­ei­na tik eli­tas pa­si­žiū­rė­ti, 700 žmo­nių? Dar po­rą šim­tų kvie­ti­mų iš­da­li­ja „ar­ti­mų ca­rui“ – lei­džia įstai­gos įsta­tai kaž­kiek re­mian­čių žmo­nių duo­ti kvie­ti­mus, pa­ma­tuo­ti – su­dė­tin­gas da­ly­kas“,

Dar­buo­to­jas kri­ti­ka­vo ir mo­der­nią sce­nos įran­gą, dėl ku­rios įsi­gi­ji­mo skaid­ru­mo pro­ku­ro­rai prieš ke­le­rius me­tus at­nau­ji­no iki­teis­mi­nį ty­ri­mą – pa­vyz­džiui, nau­jas mo­bi­lus sce­nos val­dy­mo pul­tas esą nuo­lat strin­ga tiek per re­pe­ti­ci­jas, tiek per pa­si­ro­dy­mus, tech­ni­ka ne­pa­ten­kin­ti ir pa­tys tech­ni­niai dar­buo­to­jai.

Kaip skelb­ta anks­čiau, pa­gal su­tar­tis su Mar­ty­no Kė­vi­šo įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“ LNOBT per­nai su­ren­gė tris už­sie­nio so­lis­tų ir or­kes­trų kon­cer­tuis, už ku­riuos tar­pi­nin­kui iš vi­so su­mo­kė­ta 390 tūkst. eu­rų. Ko­kia da­lis ati­te­ko at­li­kė­jams, nei LNOBT, nei pats G.Kė­vi­šas ne­skel­bia. Da­lį su­mos – 30 tūkst. eu­rų – vie­nam iš M.Kė­vi­šo or­ga­ni­zuo­tų kon­cer­tų sky­rė ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, per sa­vo įstai­gą „Vil­niaus fes­ti­va­liai“.

Mi­nis­trė L.Ruo­ky­tė-Jonss­son, ga­vu­si ne­pa­lan­kią mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos, ver­ti­nu­sios G.Kė­vi­šo veiks­mus, iš­va­dą, penk­ta­die­nį sky­rė jam pa­sta­bą ir par­agi­no trauk­tis iš par­ei­gų. At­leis­ti G.Kė­vi­šą iš par­ei­gų rei­ka­lau­ja ir Sei­mo opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai, jie taip pat pra­šo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos įver­tin­ti G. Kė­vi­šo šei­mos na­rių tur­to ir pa­ja­mų pa­grįs­tu­mą. LNOBT va­do­vas yra dek­la­ra­vęs tur­tą ir pa­ja­mas, ta­čiau dek­la­ra­ci­ja nė­ra vie­ša – tiek dek­la­ra­ci­ją, tiek LNOBT su­tar­tį su sū­naus įmo­nę jis ža­dė­jo pa­vie­šin­ti.

Pats G.Kė­vi­šas pa­brė­žia, kad for­ma­liai įsta­ty­mų ne­pa­žei­dė, nes vi­sus spren­di­mus pri­ėmė jo pa­va­duo­to­jas ir tai bu­vo su­de­rin­ta su tuo­me­ti­ne Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­be. Jis taip pat ža­da pa­vie­šin­ti tea­tro su­tar­tis su sū­naus įmo­ne, sa­vo pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją.

Pro­ku­ro­rai prieš ke­le­rius me­tus at­nau­ji­no ty­ri­mą dėl LNOBT sce­nos dar­bų skaid­ru­mo. Iš vi­so tea­tro at­nau­ji­ni­mui nuo 2008-ųjų jau skir­ta 22 mln. eu­rų, iš jų pa­nau­do­ta per 15 mln. eu­rų.