Gintautas Kėvišas teismui skundžia atleidimą
Bu­vęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas teis­mui aps­kun­dė sa­vo at­lei­di­mą iš par­ei­gų bei ki­tus ne­pa­lan­kius kul­tū­ros mi­nis­trės spren­di­mus.

Kaip BNS nu­ro­dė mi­nis­te­ri­ja, sa­vo at­lei­di­mą G.Kė­vi­šas Vil­niaus apy­lin­kės teis­mui aps­kun­dė pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, pa­tiks­li­nęs dar ge­gu­žę teik­tą pra­šy­mą pa­nai­kin­ti vie­ną iš jam skir­tų nuo­bau­dų – pa­sta­bą.

Jis taip pat aps­kun­dė mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės – Jons­son spren­di­mą pa­nai­kin­ti dar 2016-ųjų rug­sė­jį vy­ku­sio kon­kur­so į LNOBT va­do­vus re­zul­ta­tus – šį dar mi­nis­tro Ša­rū­no Bi­ru­čio skelb­tą kon­kur­są lai­mė­jo G.Kė­vi­šas ir taip bu­vo už­si­ti­kri­nęs LNOBT di­rek­to­riaus vie­tą dar vie­nai 5 me­tų ka­den­ci­jai, ku­ri tu­rė­jo pra­si­dė­ti šių me­tų lie­pą.

Skun­dą nag­ri­nė­jęs Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas šiuo me­tu pra­šo tei­sė­jų ko­le­gi­jos iš­aiš­kin­ti, ar skun­dą tu­rė­tų nag­ri­nė­ti jis, ar bend­ros kom­pe­ten­ci­jos teis­mas.

G.Kė­vi­šo ini­cia­ty­va LNOBT dar ba­lan­dį bu­vo pa­tei­kęs skun­dą ir dėl mi­nis­trės spren­di­mo stab­dy­ti tea­tro in­ves­ti­ci­jų fi­nan­sa­vi­mą ne­nu­ma­tant pi­ni­gų vyk­do­miems sce­nos at­nau­ji­ni­mo dar­bams. Lie­pos 13-ąją, jau va­do­vau­jant lai­ki­na­jam di­rek­to­riui Si­gi­tui Žu­tau­tui, tea­tras skun­dą at­siė­mė, tuo me­tu Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja re­gis­tra­vo siū­ly­mą Vy­riau­sy­bei at­nau­jin­ti in­ves­ti­ci­jas ski­riant be­veik 1,8 mln. eu­rų.

G.Kė­vi­šas taip pat bu­vo aps­kun­dęs Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­mą pri­pa­žin­ti jį pa­žei­dus Vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mą, ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas skun­dą at­me­tė. VTEK tuo­met pri­pa­ži­no, kad G. Kė­vi­šas su­pai­nio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus spręs­da­mas klau­si­mus, su­si­ju­sius su sū­naus bend­ro­ve „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“ ir su sa­vo ki­ta dar­bo­vie­te „Vil­niaus fes­ti­va­liai“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę VTEK kons­ta­ta­vo, kad G.Kė­vi­šas, kaip LNOBT di­rek­to­rius, ne­už­ti­kri­no, jog in­te­re­sus lai­ku dek­la­ruo­tų ir jo pa­val­di­niai – jis pri­pa­žin­tas šiurkš­čiai pa­žei­dęs įsta­ty­mus, ka­dan­gi tai jau an­tras pa­žei­di­mas per me­tus.

Nei G.Kė­vi­šo ad­vo­ka­tas Gin­tau­tas Bart­kus, nei pats G.Kė­vi­šas sa­vo tei­si­nių veiks­mų ne­ko­men­tuo­ja.

G.Kė­vi­šas BNS sa­kė šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­tis Lie­tu­vo­je ir to­li­mes­nių pla­nų ne­atsk­lei­džia.

„Nie­ko ne­ko­men­tuo­siu šio­je vie­to­je, kaip bu­vo iki šio­lei, taip ir bus. Esu da­bar Lie­tu­vo­je, ką tik grį­žau iš už­sie­nio ir vėl iš­va­žiuo­siu. Ži­no­te, da­bar tie­siog mė­gau­juo­si gy­ve­ni­mu“, – BNS sa­kė G.Kė­vi­šas.

15 me­tų LNOBT va­do­va­vęs G.Kė­vi­šas at­leis­tas bir­že­lio vi­du­ry­je – L.Ruo­ky­tė – Jons­son rė­mė­si mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­jos iš­va­do­mis, kad jis sis­te­min­gai pa­inio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus.