Gintautas Kėvišas sprendimą pasakys trečiadienį
Ša­lies va­do­vų kri­ti­kuo­ja­mas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas sa­ko su­pran­tan­tis si­tua­ci­jos rim­tu­mą ir pa­si­ti­kė­ji­mo svar­bą bei ža­da ki­tą tre­čia­die­nį pa­skelb­ti apie sa­vo ap­sisp­ren­di­mą dėl to­les­nio bu­vi­mo par­ei­go­se.

„Sup­ran­tu si­tua­ci­jos rim­tu­mą ir aukš­čiau­sių ša­lies va­do­vų pa­si­ti­kė­ji­mo svar­bą. Taip pat jau­čiu įsi­pa­rei­go­ji­mus tea­tro ko­lek­ty­vui ir jo kū­ry­bi­nei at­ei­čiai. To­dėl ga­lu­ti­nį sa­vo spren­di­mą dėl to­les­nio Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gų ėji­mo pa­skelb­siu tre­čia­die­nį“, – iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia G.Kė­vi­šas.

Jį ša­lies va­do­vai kri­ti­kuo­ja dėl to, kad per­nai LNOBT pa­si­ra­šė be­veik 0,4 mln. eu­rų ver­tės kon­cer­tų or­ga­ni­za­vi­mo su­tar­tis su G.Kė­vi­šo sū­naus Mar­ty­no įmo­ne, jo­je pats G.Kė­vi­šas dir­ba kon­sul­tan­tu.

G.Kė­vi­šas pa­brė­žia, kad skaid­ru­mas ir eti­kos pri­nci­pų lai­ky­ma­sis „bu­vo ir yra vie­nos svar­biau­sių ma­no ver­ty­bių“. Jis kar­to­ja, kad Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) jo in­te­re­sų konf­lik­to ne­įž­vel­gė nei teik­da­ma re­ko­men­da­ci­jas, nei vė­liau, kai bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas, nes nuo su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo jis nu­si­ša­li­no. Tą pa­da­ry­ti jis pa­ti­kė­jo sa­vo pa­va­duo­to­jui Nag­liui Stan­ci­kui.

G.Kė­vi­šas sa­ko, kad vie­nin­te­lė Kip­re re­gis­truo­ta sū­naus įmo­nė „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“ tu­ri iš­skir­ti­nes tei­ses Bal­ti­jos re­gio­ne ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je trims kon­cer­tams – Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro, ope­ros so­lis­tės An­ge­los Gheorg­hiu ir Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro – su­reng­ti. Pa­sak jo, įmo­nė yra su­ren­gu­si dau­giau kaip 300 kon­cer­tų pa­sau­ly­je ir tik tris iš jų – LNOBT. Jis pri­mi­nė, kad apie jam ky­lan­tį in­te­re­sų konf­lik­tą bu­vo in­for­muo­tas tuo­me­ti­nis kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, šis ir pri­ėmė spren­di­mą pa­skir­ti jo pa­va­duo­to­ją Nag­lį Stan­ci­ką su­da­ry­ti su­tar­tį.

„Į­ver­ti­nęs mi­nė­tas ap­lin­ky­bes, ti­kiu, jog lai­kiau­si vi­sų eti­kos nor­mų ir jų ne­pa­žei­džiau. Taip pat ne­pa­žei­džiau ir jo­kių tei­sės ak­tų, tai pri­pa­ži­no ir kul­tū­ros mi­nis­trė. Kly­dau ti­kė­da­mas, kad vie­šas ir at­vi­ras in­te­re­sų dek­la­ra­vi­mas ga­li iš­spręs­ti ky­lan­čius klau­si­mus. Ap­gai­les­tau­ju, kad ši si­tua­ci­ja su­kė­lė įtam­pas vi­suo­me­nė­je ir abe­jo­nes ma­no, kaip LNOBT va­do­vo, veik­la“, – ra­šo G.Kė­vi­šas.

Vie­šų­jų pir­ki­mų, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų (STT) tar­ny­bos kri­ti­ka­vo G.Kė­vi­šą dėl si­tua­ci­jos, kai per­nai LNOBT už 390 tūkst. eu­rų pa­si­ra­šė tri­jų kon­cer­tų ren­gi­mo su­tar­tis su Kip­re re­gis­truo­ta G.Kė­vi­šo sū­naus įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“. G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mą ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, ir STT va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, jog bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Be to, pa­aiš­kė­jo, kad mi­nė­tiems sū­naus įmo­nės or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams pats G.Kė­vi­šas yra pra­šęs sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės par­amos ir ją vie­nam kon­cer­tui tea­tras ga­vo. Dėl to ty­ri­mą šią sa­vai­tę pra­dė­jo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja. Anks­čiau nag­ri­nė­ję šią is­to­ri­ją eti­kos sar­gai kons­ta­ta­vo, kad pa­žei­di­mų ne­bu­vo, nes G.Kė­vi­šas su­tar­čių pats ne­pa­si­ra­šė.

Dėl G.Kė­vi­šo pa­ja­mų Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja yra pra­dė­ju­si mo­kes­ti­nį ty­ri­mą. LNOBT di­rek­to­rius ža­dė­jo pa­vie­šin­ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją, taip pat tea­tro su­tar­tis su sū­naus įmo­ne.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šiuo me­tu ti­ria sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas dar 2009-ai­siais, da­lis jo nu­trauk­ta ne­su­rin­kus įro­dy­mų, kad vyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, nes dar­bus at­li­ku­si vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „SBS Buh­nen­tech­nik GmbH“ ne­pa­tei­kė pro­ku­ro­rams duo­me­nų. Ki­ta­me epi­zo­de bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu kal­tais pri­pa­žin­ti tuo­me­ti­nis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Min­de­ris bei tuo­me­ti­nė vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė. Įta­ri­mai tuo­met bu­vo pa­teik­ti ke­liems as­me­nims, tarp jų – ir G.Kė­vi­šui, ta­čiau pa­nai­kin­ti nu­trau­kus ty­ri­mą. Ty­ri­mas at­nau­jin­tas per teis­mus iš­si­rei­ka­la­vus do­ku­men­tų iš Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės, įta­ria­mų­jų šiuo me­tu nė­ra.