Gintautas Kėvišas įkvėpė pokyčius dėl teatrų vadovų kadencijų skaičiaus
Sei­mas an­tra­die­nį ėmė­si tai­sy­ti įsta­ty­mą, kad leng­viau bū­tų ga­li­ma iš par­ei­gų at­leis­ti tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vus.

Už gru­pės opo­zi­ci­jos at­sto­vų par­eng­tą Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo pa­tai­są po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 65 par­la­men­ta­rų, nė vie­nas ne­bu­vo prieš, 13 su­si­lai­kė. To­liau jis bus svars­to­mas Sei­mo ko­mi­te­tuo­se.

Pro­jek­tas nu­ma­to, kad na­cio­na­li­nio, vals­ty­bi­nio ar sa­vi­val­dy­bės tea­tro ar kon­cer­ti­nės įstai­gos va­do­vas par­ei­gas ga­lė­tų ei­ti ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės.

Da­bar va­do­vo ka­den­ci­jų skai­čius ne­ri­bo­ja­mas.

Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad jei­gu na­cio­na­li­nio, vals­ty­bi­nio ar sa­vi­val­dy­bės tea­tro, ar kon­cer­ti­nės įstai­gos va­do­vo veik­la su­kė­lė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, va­do­vas pikt­nau­džiau­ja val­džia, dis­kre­di­tuo­ja tea­tro ar kon­cer­ti­nės įstai­gos au­to­ri­te­tą, sa­vi­nin­ko tei­ses ir par­ei­gas įgy­ven­di­nan­ti ins­ti­tu­ci­ja ga­lė­tų pri­im­ti spren­di­mą to­kį va­do­vą at­leis­ti iš par­ei­gų.

Pro­jek­tą pri­sta­tęs kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis tei­gė, kad ši pa­tai­sa par­eng­ta sie­kiant už­kar­dy­ti pa­si­tai­kan­čius tea­trų ar kon­cer­ti­nių įstai­gų va­do­vų pikt­nau­džia­vi­mo val­džia at­ve­jus, jų veik­la su­kel­tus vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tus.

„Pa­tir­tis mū­sų ro­do, kad kai nė­ra reg­la­men­tuo­ta (ka­den­ci­jų skai­čius – BNS), ran­da­si to­kių pa­vyz­džių, kai žmo­nės ne­adek­va­čiai el­gia­si sa­vo dar­bo­vie­tė­se. Ma­ny­čiau, kad de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­pis va­do­va­vi­mo vie­nai įstai­gai yra op­ti­ma­lus, – tvir­ti­no V.Juo­za­pai­tis. – (...) Ne­vel­tui ir baž­ny­čio­je kle­bo­nus per­ke­lia į ki­tą par­api­ją, kad ne­suaug­tų su tais žmo­nė­mis. La­bai svei­ka ir ki­tiems žmo­nėms pa­si­reikš­ti.“

Par­eiš­kė nepasitikėjimą

Nors pa­tai­sa par­eng­ta po to, kai kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son par­eiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Gin­tau­tu Kė­vi­šu, kon­ser­va­to­rius tei­gė, kad pro­jek­tas ne­su­si­jęs su kon­kre­čiu as­me­niu.

„Tas įsta­ty­mas ti­krai nė­ra tai­ko­mas ko­kiam nors vie­nam as­me­niui, tai yra už­kar­dant ga­li­my­bę, kad to­kių at­ve­jų ne­bū­tų, tai nie­kaip nė­ra su­si­ję su kon­kre­čia by­la ar kon­kre­čiu fak­tu“, – ti­ki­no V.Juo­za­pai­tis.

Pa­na­šias pa­tai­sas yra par­en­gu­si ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Pa­gal jos pro­jek­tą, tea­trams ir kon­cer­ti­nėms įstai­goms tu­rė­tų va­do­vau­ti ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­me­nys, par­ei­gas jie ga­lė­tų ei­ti ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės.

Šie do­ku­men­tų pro­jek­tai par­eng­ti, kai pa­aiš­kė­jo, kad tei­siš­kai su­dė­tin­ga iš par­ei­gų at­leis­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro va­do­vą G.Kė­vi­šą, nors ki­lo abe­jo­nių dėl re­pu­ta­ci­jos ir in­te­re­sų konf­lik­tų. Ne­pai­sant to, kad ne­pa­si­ti­kė­ji­mą nuo iš­reiš­kė pre­zi­den­tė, prem­je­ras, kul­tū­ros mi­nis­trė, tea­tro va­do­vas at­me­tė vi­sus prie­kaiš­tus ir par­eiš­kė ne­si­trauk­siąs iš par­ei­gų.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba kri­ti­ka­vo G.Kė­vi­šą dėl si­tua­ci­jos, kai per­nai LNOBT už 390 tūkst. eu­rų pa­si­ra­šė tri­jų kon­cer­tų ren­gi­mo su­tar­tis su Kip­re re­gis­truo­ta G.Kė­vi­šo sū­naus įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“. G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mą ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, ir STT va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, kad bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Sū­naus įmo­nės or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams pats G.Kė­vi­šas yra pra­šęs sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės par­amos ir ją vie­nam kon­cer­tui tea­tras ga­vo. Dėl to ty­ri­mą pra­dė­jo Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja.

G. Kė­vi­šas ak­cen­tuo­ja, kad tea­tras bu­vo pri­vers­tas pirk­ti kon­cer­tus iš sū­naus va­do­vau­ja­mos įmo­nės „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“, nes bū­tent ši įmo­nė tu­rė­jo iš­skir­ti­nes tei­ses Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro, ope­ros pri­ma­do­nos An­ge­los Gheorg­hiu ir Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­tams Bal­ti­jos kraš­tuo­se ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je su­reng­ti. Jis pa­brė­žia dek­la­ra­vęs vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, at­li­kęs vi­sus veiks­mus, ku­rių rei­ka­lau­ja ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai ir tar­ny­bi­nės eti­kos klau­si­mus pri­žiū­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja.

Dėl G.Kė­vi­šo pa­ja­mų Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja yra pra­dė­ju­si mo­kes­ti­nį ty­ri­mą. LNOBT di­rek­to­rius ža­dė­jo pa­vie­šin­ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją, taip pat tea­tro su­tar­tis su sū­naus įmo­ne, ta­čiau iki šiol to ne­pa­da­rė.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šiuo me­tu ti­ria sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2009-ai­siais, da­lis jo nu­trauk­ta ne­su­rin­kus įro­dy­mų, kad vyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, nes dar­bus at­li­ku­si Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „SBS Buh­nen­tech­nik GmbH“ ne­pa­tei­kė pro­ku­ro­rams duo­me­nų. Ki­ta­me epi­zo­de bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu kal­tais pri­pa­žin­ti tuo­me­ti­nis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Min­de­ris bei tuo­me­ti­nė vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė. Įta­ri­mai tuo­met bu­vo pa­teik­ti ke­liems as­me­nims, tarp jų – ir G.Kė­vi­šui, ta­čiau pa­nai­kin­ti nu­trau­kus ty­ri­mą. Ty­ri­mas at­nau­jin­tas per teis­mus iš­si­rei­ka­la­vus do­ku­men­tų iš Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės, įta­ria­mų­jų šiuo me­tu nė­ra.