Gintautą Kėvišą trauktis ragina ir premjeras
Kul­tū­ros mi­nis­trės pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­dęs Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas tu­ri trauk­tis iš par­ei­gų, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Vie­na­reikš­miš­kai pa­lai­kau kul­tū­ros mi­nis­trės po­zi­ci­ją ir spren­di­mą, kad žmo­gus, ku­ris yra pra­ra­dęs pa­si­ti­kė­ji­mą tie­sio­gi­nio va­do­vo, ne­be­ga­li to­liau dirb­ti“, – žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį Vy­riau­sy­bė­je sa­kė prem­je­ras.

Jis taip pat kri­ti­ka­vo bu­vu­sio kul­tū­ros mi­nis­tro, „dar­bie­čio“ Ša­rū­no Bi­ru­čio spren­di­mą pa­anks­tin­ti LNOBT va­do­vo kon­kur­są be­veik me­tus – tai lei­do G.Kė­vi­šą pa­skir­ti dar vie­nai ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai bū­tent ka­den­ci­ją bai­gian­čiam mi­nis­trui, ati­mant spren­di­mo tei­sę iš nau­jo­sios va­do­vy­bės. Pa­sak S.Skver­ne­lio, ga­li bū­ti ieš­ko­ma tei­si­nių prie­mo­nių at­sta­ty­din­ti G.Kė­vi­šą, ku­ris ne­su­tin­ka su jam iš­sa­ko­ma kri­ti­ka dėl eti­kos nor­mų ne­pai­sy­mo ir ne­su­tin­ka pos­to pa­lik­ti pats.

„Mes tur­būt su­pran­ta­me, ko­kio­mis in­ten­ci­jo­mis tai pa­da­ry­ta. Ti­krai ne­si­no­ri, kad dėl to ken­tė­tų mū­sų Na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to tea­tras. Bet tei­si­nės prie­mo­nės bus aiš­ki­na­ma­si, jei ne­už­ten­ka mo­ra­li­nių pa­ska­tų ir par­eiš­ki­mo kul­tū­ros mi­nis­trės, kad ne­be­ga­li toks žmo­gus kar­tu dar­buo­tis. Ma­nau, kad sa­ve ger­bian­čiam įstai­gos va­do­vui tu­rė­tų bū­ti aiš­kus sig­na­las“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

LNOBT pa­gal su­tar­tis su G. Kė­vi­šo sū­naus Mar­ty­no įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“ per­nai su­ren­gė tris žy­mių so­lis­tų ir or­kes­trų pa­si­ro­dy­mus Vil­niu­je, iš vi­so kon­cer­tų or­ga­ni­za­to­riui su­mo­kė­ta 390 tūkst. eu­rų. Ko­kia da­lis ati­te­ko at­li­kė­jams, ne­skel­bia­ma. G.Kė­vi­šas pats su­tar­ties ne­pa­si­ra­šė, tai už jį pa­da­rė jo pa­va­duo­to­jas. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT), Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba to­kį veiks­mą va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, jog bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Pa­si­trauk­ti iš par­ei­gų G.Kė­vi­šą pra­ėju­sią sa­vai­tę par­agi­no opo­zi­ci­ja, kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tas. „Vals­tie­tis“ Po­vi­las Urb­šys taip pat krei­pė­si į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK), kad ši iš­nag­ri­nė­tų, ar G.Kė­vi­šas ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų ir dėl to, jog pats pra­šė Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės par­amos sū­naus įmo­nės reng­tiems kon­cer­tams ir vie­nam jų par­ama skir­ta.

Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai taip pat pra­šo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) įver­tin­ti G. Kė­vi­šo šei­mos na­rių tur­to ir pa­ja­mų pa­grįs­tu­mą. LNOBT va­do­vas yra dek­la­ra­vęs tur­tą ir pa­ja­mas, ta­čiau dek­la­ra­ci­ja nė­ra vie­ša. Jis ža­dė­jo pa­vie­šin­ti tiek sa­vo pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją, tiek tea­tro su­tar­tis su sū­naus įmo­ne.

Pro­ku­ro­rai šiuo me­tu vyk­do ty­ri­mą dėl LNOBT sce­nos re­kons­truk­ci­jos dar­bų skaid­ru­mo. Iš vi­so dar­bams bu­vo skir­ta apie 22 mln. eu­rų, pa­nau­do­ta 15 mln. eu­rų.