Gintaro kainų burbulas sprogo
Gin­ta­ro rin­ko­je vyks­ta pro­ce­sai, pa­na­šūs į tuos, kai Lie­tu­vo­je 2006 me­tais spro­go va­di­na­ma­sis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bur­bu­las. Bal­ti­jos auk­so pre­kei­viams par­da­vi­nė­ti ge­ros ko­ky­bės gin­ta­rą ten­ka ko­ne per­pus pi­giau nei prieš ge­rą pus­me­tį. Ti­kė­ti­na, kad bran­gio­sios iš­ka­se­nos kai­nos at­ei­ty­je dar la­biau kris.

Pa­ties ver­tin­giau­sio iš vi­sų gin­ta­ro at­mai­nų Bal­ti­jos gin­ta­ro rin­ką ga­li­ma san­ty­ki­nai pa­da­ly­ti į du lai­ko­tar­pius: iki ki­nų at­ėji­mo ir po.

Veiks­mo cen­tre - mil­ži­niš­kos gin­ta­ro ka­syk­los Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, Jan­tar­ne (Pa­lvi­nin­kuo­se), kur po že­me slūg­so, ma­no­ma, apie 90 proc. pa­sau­lio Bal­ti­jos gin­ta­ro at­sar­gų.

Bu­me­ran­go dėsnis

Į ka­syk­las ru­sams įsi­lei­dus ki­nus šie at­vė­rė sa­vo­tiš­ką Pa­ndo­ros skry­nią: ža­lia­vą ėmė su­pir­ki­nė­ti iki tol ne­re­gė­tai aukš­to­mis kai­no­mis. Tuo ne­tru­ko pa­si­nau­do­ti ir lie­tu­viai - jie taip pat "įjun­gė" gin­ta­ro su­pir­ki­nė­ji­mo ir per­par­da­vi­nė­ji­mo ki­nams ma­ši­ną.

Net ir da­bar bent jau pa­jū­rio lai­kraš­čiuo­se mir­ga skel­bi­mų apie la­bai bran­giai su­per­ka­mą gin­ta­rą, ku­ris pa­pras­tai ke­liau­da­vo į ki­nų ran­kas. Ta­čiau jau ku­rį lai­ką Bal­ti­jos auk­so rin­ko­je vyks­ta kar­di­na­lūs po­ky­čiai, su­si­ję su mi­nė­to­mis gin­ta­ro ka­syk­lo­mis.

Ritos Stankevičiūtės nuotraukos

„Ki­nai su­kė­lė gin­ta­ro kai­nų bu­mą, iš­pū­tė bur­bu­lą, o da­bar jį sprog­di­na. Dar prieš me­tus ki­nai bu­vo iš­si­nuo­mo­ję vie­ną iš gin­ta­ro ka­syk­lų, vei­kė ten ir mo­kė­jo pa­sa­kiš­kus pi­ni­gus už ža­lia­vą. Da­bar ki­nų ten ne­bė­ra: iš­vi­jo pa­tys ru­sai. Pa­si­kei­tus ka­syk­lų sa­vi­nin­kams su­for­muo­ta nau­ja stra­te­gi­ja: gin­ta­ras pri­ly­gin­tas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos stra­te­gi­nei ža­lia­vai, na­cio­na­li­nei ver­ty­bei, to­dėl ki­nams jo ne­be­par­duo­da. Kaip ir mums“, - LŽ pa­sa­ko­jo vie­nas pa­jū­rio gin­ta­ri­nin­kas.

Anot jo, bė­da ta, kad pa­tys ki­nai ne­be­ži­no, kur dė­ti itin bran­giai pri­si­pirk­tą gin­ta­rą. Mat šią va­sa­rą Ki­ni­jo­je ki­lo kri­zė, su­si­ju­si su eko­no­mi­kos per­kai­ti­mu, tad šio­je ša­ly­je da­bar gin­ta­ro nie­kas ne­be­su­per­ka.

„Ne­be­ga­lė­da­mi par­duo­ti tė­vy­nai­niams gin­ta­ro ža­lia­vos ki­nai ban­do jos par­duo­ti mums. Bet jų kai­nos - itin di­de­lės, už ki­log­ra­mą la­bai ge­ros frak­ci­jos gin­ta­ro pra­šo­ma 6 tūkst. eu­rų“, - pa­sa­ko­jo gin­ta­ro pre­kiau­to­jas.

Bran­gaus gin­ta­ro nie­kas ne­be­per­ka. Prieš ge­rą pus­me­tį dau­giau kaip 50 gra­mų sve­rian­čio mo­no­li­ti­nio (tin­ka­mo dir­bi­nių ga­my­bai) ma­ti­nio gin­ta­ro kai­na sie­kė 5-6 eu­rus už gra­mą, o da­bar ji kri­to iki 3 eu­rų.

„Jau ten­ka pa­ieš­ko­ti no­rint ras­ti, kas mo­kė­tų už gra­mą 3 eu­rus“, - tei­gė pa­šne­ko­vas.

Pigs ir gatvėse

Žy­mus gin­ta­ro ko­lek­ci­nin­kas Ka­zi­mie­ras Miz­gi­ris LŽ ti­ki­no taip pat ma­tan­tis, kad Bal­ti­jos auk­so rin­ko­je pra­si­dė­jo ana­lo­gų ne­tu­rin­tys po­ky­čiai.

„Tie gin­ta­ro ver­tel­gos iš Ki­ni­jos pa­pras­tai bū­da­vo ne šiaip pa­pras­ti žmo­nės, o ak­ci­jų spe­ku­lian­tai. Jų pa­grin­di­nis pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis - pre­ky­ba ak­ci­jo­mis, o gin­ta­ras - ša­lu­ti­nis vers­las. O juk Ki­ni­jos kri­zė pra­si­dė­jo bū­tent ak­ci­jų rin­ko­se. Ki­nai ne­be­ga­li par­duo­ti pri­si­pirk­to gin­ta­ro, nes žmo­nės ne­be­tu­ri pi­ni­gų. Da­bar sten­gia­ma­si bran­giai su­pirk­tą ža­lia­vą pra­stum­ti mums. Ki­tas da­ly­kas: vi­si lie­tu­viai, ir­gi bran­giai pri­si­pir­kę gin­ta­ro, ne­be­ga­li jo par­duo­ti ki­nams“, - pa­sa­ko­jo K. Miz­gi­ris.

Esą jei da­bar­ti­nė ten­den­ci­ja lai­ky­sis to­liau, po me­tų gin­ta­ro pi­gi­mą pa­jus ir pa­pras­ti var­to­to­jai.

„Gat­vė­se, ga­le­ri­jo­se gin­ta­ras ti­krai dar ne­pigs, nes žmo­nės tu­ri par­duo­ti tai, ką bran­giai pri­si­pir­ko se­niau, kai ki­nai bu­vo su­kė­lę kai­nas. O štai pa­skui, ma­nau, ir gat­vė­se Bal­ti­jos auk­so kai­nos grįš į nor­ma­lias vė­žes“, - tei­gė LŽ kal­bin­ti gin­ta­ro per­par­da­vi­nė­to­jai.

Anot jų, tau­tie­čiai pa­sta­ruo­ju me­tu nė­ra lin­kę pirk­ti gin­ta­ro ga­mi­nių, to­dėl ki­nų rin­kos pra­ra­di­mas bus di­džiu­lis smū­gis Bal­ti­jos auk­so spe­ku­lian­tams.

„Vis­kas, ką lie­tu­viai su­pirk­da­vo iš mo­čiu­čių, šiaip žmo­nių, gin­ta­ro žve­jų, ke­liau­da­vo į ki­nų ran­kas. Pa­ties smul­kiau­sio gin­ta­ro ki­log­ra­mą anks­čiau ga­lė­jai nu­si­pirk­ti už 50-60 eu­rų, da­bar - už 39 eu­rus. Gin­ta­ro su­pir­ki­mo kai­nos ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ja ma­to­ma jau ge­rą pus­me­tį“, - tei­gė gin­ta­ro vers­lu už­sii­man­tis pa­lan­giš­kis.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad jei ir to­liau iš­si­lai­kys pa­na­ši si­tua­ci­ja, grį­ši­me į 1999-2000 me­tus. Ta­da ki­log­ra­mas la­bai ge­ros frak­ci­jos, aukš­tos ko­ky­bės gin­ta­ro kai­na­vo apie 600 eu­rų.

„Anks­čiau ar vė­liau gin­ta­ro ža­lia­vos kai­nos tu­rė­jo nor­ma­li­zuo­tis. Net pa­tys gin­ta­ro meis­trai, ko­lek­ci­nin­kai ne­be­ga­lė­jo įpirk­ti gin­ta­ro, toks bran­gus jis bu­vo dėl ki­nų su­kel­to ažio­ta­žo. Dėl eko­no­mi­kos kri­zės Ki­ni­jo­je ma­žė­jant bend­rai žmo­nių per­ka­ma­jai ga­liai gin­ta­ras ti­krai ne­bė­ra ta pre­kė, ku­rią jie no­rė­tų įsi­gy­ti. Ir ne­be­liks nie­ko ki­to, kaip tik par­da­vi­nė­ti tai, ką pri­si­pir­ko Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, tiems, ku­rie pirks to­kia kai­na, ku­ria mo­kės“, - tei­gė K. Miz­gi­ris.

Spe­ku­lian­tai nudegė

Eko­no­mis­tas Ne­ri­jus Ma­čiu­lis LŽ tei­gė, kad Ki­ni­jo­je pa­sta­rai­siais mė­ne­siais iš­ties vy­ko ir te­be­vyks­ta svar­būs po­ky­čiai.

„Ki­ni­jos eko­no­mi­ka yra ne­pa­na­ši į ki­tų di­džiu­jų vals­ty­bių eko­no­mi­kas, nes ji - pla­ni­nė, su­si­ju­si su eks­por­tu ir in­ves­ti­ci­jo­mis. Da­bar kei­čia­si tos eko­no­mi­kos struk­tū­ra. Iš­ryš­kė­jo per­tek­li­nių in­ves­ti­ci­jų, su­si­ju­sių su gam­ti­nė­mis ža­lia­vo­mis, ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, pra­mo­ne, ten­den­ci­jos. Ėmė kris­ti kai­nos“, - ko­men­ta­vo jis.

Ki­tas da­ly­kas - po­ky­čiai Ki­ni­jos ak­ci­jų rin­ko­je, ku­rie tie­sio­giai pa­vei­kė dau­gy­bę ki­nų.

„Tie, ku­rie spe­ku­lia­vo ak­ci­jo­mis bir­žo­se, la­bai smar­kiai nu­de­gė, nes ak­ci­jų in­dek­sai su­ma­žė­jo ko­ne per­pus. O kiek to­kie pro­ce­sai ga­lė­jo pa­veik­ti ki­nų po­žiū­rį į gin­ta­rą, jo rin­ką, su­nku spręs­ti“, - svars­tė N. Ma­čiu­lis.