Gintaras Steponavičius palieka liberalus
Tei­sė­sau­gos įta­ri­mų pikt­nau­džia­vi­mu su­lau­kęs par­la­men­ta­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius trau­kia­si iš Li­be­ra­lų są­jū­džio par­ti­jos ir frak­ci­jos Sei­me, bet par­la­men­ta­ro ne­at­si­sa­ko.

„In­for­ma­vau par­ti­jos at­sa­kin­gą se­kre­to­rių apie iš­sto­ji­mą iš par­ti­jos bei Sei­mo frak­ci­jos se­niū­ną apie pa­si­trau­ki­mą iš frak­ci­jos“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Jis sa­ko no­rin­tis, kad tei­sė­sau­gos ty­ri­mas vyk­tų kuo sklan­džiau ir ne­si­dangs­tan­tis tei­si­niu im­uni­te­tu, ta­čiau Sei­mo na­rio man­da­to ne­at­si­sa­ko, nes ne­no­ri bū­ti sta­to­mas į vie­ną gre­tą su ko­rup­ci­ja kal­ti­na­mais as­me­ni­mis.

„Mo­ty­vas, ko­dėl aš ne­ke­ti­nu trauk­tis iš Sei­mo yra tai, kad iš­ei­da­mas, pa­si­trauk­da­mas aš at­sis­to­čiau į vie­ną gre­tą su ko­rup­ci­ja kal­ti­na­mais as­me­ni­mis. Ti­krai ne­su­tik­da­mas su man par­eikš­tais įta­ri­mais dar kar­tą kar­to­ju: ne­ma­tau jo­kio pa­grin­do sa­ky­ti, kad esu kly­dęs ir pa­da­ręs ko­kią nors nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Ir tą įro­dy­siu tei­si­niu ke­liu“, – tei­gė G.Ste­po­na­vi­čius.

Par­eikš­ti įtarimai

Sei­mo na­riui ket­vir­ta­die­nį par­eikš­ti įta­ri­mai po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je. Pro­ku­ra­tū­ra anks­čiau skel­bė, kad G.Ste­po­na­vi­čiaus veiks­mai ga­li bū­ti kva­li­fi­kuo­ja­mi kaip pikt­nau­džia­vi­mas sie­kiant nau­dos. Už tai ga­li bū­ti bau­džia­ma bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki sep­ty­ne­rių me­tų.

Sei­mas prieš sa­vai­tę pa­nai­ki­no po­li­ti­ko ne­lie­čia­my­bę. Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis par­la­men­ta­rams nu­ro­dė, kad G.Ste­po­na­vi­čius su kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vu Rai­mon­du Kur­lians­kiu ta­rė­si dėl ne­tei­sė­to par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mo, o bal­suo­da­mas dėl kon­cer­nui pa­lan­kių tei­sės ak­tų pa­že­mi­no Sei­mo au­to­ri­te­tą ir dis­kre­di­ta­vo Sei­mo na­rio var­dą.

Pro­ku­ro­rams įta­ri­mų su­kė­lė „MG Bal­tic“ gru­pės 15 tūkst. eu­rų par­ama dviem or­ga­ni­za­ci­joms – G.Ste­po­na­vi­čiaus var­do par­amos fon­dui ir „Lais­vės stu­di­jų cen­trui“. Pa­sak pro­ku­ro­rų, su­si­ta­ręs dėl par­amos šioms or­ga­ni­za­ci­joms, G.Ste­po­na­vi­čius bal­sa­vo dėl kon­cer­nui „MG Bal­tic“ nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo.

G.Ste­po­na­vi­čius įta­ri­mus ka­te­go­riš­kai at­me­ta. Jis sa­ko su vers­li­nin­ku ne­kal­bė­jęs apie įsta­ty­mų pri­ėmi­mą, pa­brė­žia par­amos pra­šęs tik ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lai. Jo tei­gi­mu, lai­ki­no­jo­je ko­mi­si­jo­je at­sa­ky­da­mas į klau­si­mus by­lą ti­rian­tis pro­ku­ro­ras Jus­tas Lau­cius pri­pa­ži­no, kad nė­ra tie­sio­gi­nių įro­dy­mų, jog G.Ste­po­na­vi­čius už fi­nan­si­nę par­amą ža­dė­jo bal­suo­ti už ko­kius nors įsta­ty­mus.

Pro­ku­ra­tū­ra at­lie­ka di­des­nės apim­ties po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­mą. By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. Jis įta­ria­mas iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio pa­ėmęs per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai.

„MG Bal­tic“ at­sto­vai įmo­nei pa­teik­tus įta­ri­mus va­di­na pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mu sa­vo tei­sė­mis ir psi­cho­lo­gi­niu spau­di­mu.

Siū­lė pasitraukti

Par­ti­jos val­dy­ba ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė spren­di­mą, kad par­ti­jos na­rys, ku­riam yra par­eikš­ti ofi­cia­lūs įta­ri­mai bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, tu­ri ne­del­siant pa­si­trauk­ti iš par­ti­jos ir uži­ma­mų po­li­ti­nių par­ei­gų.

„Tai yra vie­nin­te­lis as­muo, nors ir yra su­stab­dęs na­rys­tę, ku­riam yra par­eikš­ti įta­ri­mai. G.Ste­po­na­vi­čius bu­vo in­for­muo­tas apie par­ti­jos spren­di­mą, lau­kia­me jo at­sa­ky­mo“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė R.Vaisb­ro­das.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos at­sto­vė spau­dai BNS pa­tvir­ti­no, kad G.Ste­po­na­vi­čius ket­vir­ta­die­nį bu­vo apk­laus­tas kaip įta­ria­ma­sis.

„Va­kar G.Ste­po­na­vi­čius apk­laus­tas kaip įta­ria­ma­sis“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė STT at­sto­vė spau­dai Re­na­ta End­ru­žy­tė. Įta­ri­mų po­bū­džio tei­sė­sau­ga kol kas ne­nu­ro­do.

„E­sa­me in­for­muo­ti, kad G.Ste­po­na­vi­čiui yra ofi­cia­liai pa­teik­ti įta­ri­mai“, – BNS nu­ro­dė par­ti­jos se­kre­to­ria­tas.

Pa­ša­li­no Ša­rū­ną Gustaitį

Li­be­ra­lų są­jū­dis ket­vir­ta­die­nį pa­ša­li­no iš par­ti­jos spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju „MG Bal­tic“ ir Eli­gi­jaus Ma­siu­lio by­lo­je apk­laus­tą Ša­rū­ną Gus­tai­nį, pra­ne­ša por­ta­las del­fi.lt.

Tai por­ta­lui pa­tvir­ti­no Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Po­li­ti­kas sa­ko, kad pa­ti par­ti­ja įta­ria, jog Š. Gus­tai­nio pa­siū­ly­tos Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo pa­tai­sos ga­li bū­ti nau­din­gos „MG Bal­tic“ kon­cer­nui.

Penk­ta­die­nio ry­te pa­klaus­tas, ko­dėl toks pat spren­di­mas ne­priim­tas Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus at­žvil­giu, ku­ris, ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mu ne­te­ko tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės, E. Gent­vi­las sa­kė, kad šių at­ve­jų ly­gin­ti ne­ga­li­ma: G. Ste­po­na­vi­čius yra par­ti­jos žy­gei­vis, o Š. Gus­tai­nio veik­la par­ti­jai ne­bu­vo itin ži­no­ma.