Gintaras Steponavičius: nenoriu būti tapatinamas su korupcine veikla
Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius penk­ta­die­nį pra­ne­šė ne­si­trauk­sian­tis iš Sei­mo, nors tą pa­da­ry­ti jį par­agi­no par­la­men­to pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, rea­guo­da­mas į pro­ku­ro­rų įta­ri­mus dėl ne­tei­sė­to fi­nan­sa­vi­mo.

Par­la­men­ta­ras sa­kė, kad jis ne­tu­ri bū­ti ta­pa­ti­na­mas su po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­la, ku­rio­je įta­ri­mai dėl ky­šio ėmi­mo iš „MG Bal­tic“ kon­cer­no par­eikš­ti bu­vu­siam par­ti­jos va­do­vui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. G.Ste­po­na­vi­čius sa­kė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad vers­li­nin­kai tei­sė­tai rė­mė jo pi­lie­ti­nius pro­jek­tus.

„Taip, su­lau­kiau, (ra­gi­ni­mo trauk­tis), bet ga­lė­čiau pri­dur­ti, kad ma­no mo­ty­vai ne­si­trauk­ti iš Sei­mo na­rių yra šie: pro­ku­ro­ro krei­pi­ma­sis nė­ra su­si­jęs su jo­kia ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo veik­lai, pa­grin­dai, ku­rie Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pra­sme man in­kri­mi­nuo­ja­mi, yra vi­siš­kai skir­tin­gi nei ki­tų su šia by­la su­si­ju­sių žmo­nių, ir aš ne­no­riu bū­ti ta­pa­ti­na­mas su ko­rup­ci­ne ar ky­ši­nin­ka­vi­mo veik­la“, – po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ku penk­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

„Aš ne­su­tin­ku su pro­ku­ro­rų in­terp­re­ta­ci­jo­mis, kad pi­lie­ti­nių pro­jek­tų veik­la, ku­ri bu­vo įgy­ven­di­na­ma šių įstai­gų, kaip nors pra­si­len­kia su įsta­ty­mu. Su tuo vi­siš­kai ne­su­tin­ku“, – pa­brė­žė po­li­ti­kas.

Par­la­men­to va­do­vas V.Pra­nckie­tis sa­kė, kad pro­ku­ro­rų įta­ri­mai me­ta še­šė­lį tiek vi­sam Sei­mui, tiek Li­be­ra­lų są­jū­džiui.

„Ka­dan­gi yra Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­niai mi­ni­mi, ma­nau, kad par­agin­ti to­kiu at­ve­ju vi­sa­da ge­rai, ir par­agi­nau (trauk­tis), la­bai svar­bu ne tik Sei­mo re­pu­ta­ci­ja šiuo at­ve­ju, bet ir at­ski­ros par­ti­jos re­pu­ta­ci­ja, ir tai nie­kaip ne­pri­si­de­da prie par­ti­jos re­pu­ta­ci­jos. To­dėl sa­kiau, ka­dan­gi iš­rink­tas pa­gal są­ra­šą, ki­tas žmo­gus at­ei­tų, frak­ci­ja iš­lik­tų, to­dėl ga­lė­tų pa­da­ry­ti to­kį žings­nį“, – po su­si­ti­ki­mo žur­na­lis­tams sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Klau­sia­mas, kaip ver­ti­na li­be­ra­lo spren­di­mą ne­at­si­sa­ky­ti man­da­to, V.Pra­nckie­tis sa­kė, kad „tai lais­vo žmo­gaus lai­ky­se­na, jis ir­gi tu­ri sa­vo tei­sę lai­ky­tis taip, kaip ma­no esant rei­ka­lin­ga“.

Pa­sak Sei­mo pir­mi­nin­ko, jau an­tra­die­nį pla­nuo­ja­ma su­da­ry­ti ko­mi­si­ją dėl G.Ste­po­na­vi­čiaus im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo, ir jei ji spės par­eng­ti re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, bal­sa­vi­mas ga­li vyk­ti jau ket­vir­ta­die­nį.

Ket­vir­ta­die­nį Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė, kad iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad 2012–2016 me­tų ka­den­ci­jos Sei­mo na­rys G.Ste­po­na­vi­čius, pikt­nau­džiau­da­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir tu­ri­mais kons­ti­tu­ci­niais įga­lio­ji­mais, as­me­niš­kai ne kar­tą bend­rau­da­mas su vie­no vers­lo kon­cer­no vie­nu iš va­do­vų, ta­rė­si dėl lė­šų, ku­rio­mis ne­tei­sė­tai bu­vo fi­nan­suo­ta G.Ste­po­na­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nė par­ti­ja, vie­na vie­šo­ji įstai­ga, G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­das bei šio Sei­mo na­rio rin­ki­mų kam­pa­ni­ja. Be to, par­ei­gū­nų duo­me­ni­mis, par­la­men­ta­ras yra bal­sa­vęs dėl kon­cer­nui nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo.

Pats G.Ste­po­na­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad bu­vo su­si­ti­kęs su kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­tu Rai­mon­du Kur­lians­kiu, pra­šė par­em­ti jo fon­dą ir vie­ną vie­šą­ją įstai­gą, ta­čiau, anot jo, tai bu­vo skaid­ri, tei­sė­ta veik­la.

„Pro­ku­ro­ras krei­pia­si dėl ma­no ne­lie­čia­my­bės, su­si­ju­sios su ga­li­mu pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba, ir šis krei­pi­ma­sis ne­tu­ri jo­kių są­sa­jų su ga­li­mu ky­ši­nin­ka­vi­mu ar ko­rup­ci­ja. Iš es­mės kal­ba­ma apie par­amą dviem įstai­goms, ma­no var­do fon­dui ir vie­ša­jai įstai­gai, ir ga­liu dar kar­tą la­bai ra­mia, pa­kel­ta gal­va pa­sa­ky­ti, kad tei­sė­tai gau­ta par­ama iš „MG Bal­tic“ įmo­nių šioms or­ga­ni­za­ci­joms bu­vo pa­nau­do­ta pra­smin­giems vi­suo­me­ni­niams pro­jek­tams fi­nan­suo­ti ir nė­ra su­si­ję su pa­slėp­tu par­ti­jos fi­nan­sa­vi­mu“, – kal­bė­jo li­be­ra­las.

G.Ste­po­na­vi­čius taip pat tvir­ti­no da­ly­vau­da­mas mi­nė­tų or­ga­ni­za­ci­jų ren­gi­niuo­se pi­lie­ti­nei vi­suo­me­nei ska­tin­ti ne­tu­rė­jęs nau­dos kaip kan­di­da­tas per Sei­mo rin­ki­mus, nes kam­pa­ni­jos me­tu to­kiuo­se pro­jek­tuo­se ne­da­ly­va­vęs. „Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu to­kie pro­jek­tai ne­bu­vo vyk­do­mi, nei fon­do, nei ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų veik­la ne­bu­vo įgy­ven­di­na­ma, kur aš bū­čiau da­ly­va­vęs ar su­si­jęs“, – sa­kė li­be­ra­las.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, „MG Bal­tic“ par­amos da­lis lė­šų, per­ves­tų į su par­ti­ja su­si­ju­sio fon­do ir vie­šo­sios įstai­gos sąs­kai­tas, bu­vo pa­nau­do­ta pa­deng­ti įsis­ko­li­ni­mams už po­li­ti­nės par­ti­jos ir Sei­mo na­rio veik­los vie­ši­ni­mui skir­tus ren­gi­nius, ki­ta da­lis bu­vo skir­ta kan­di­da­to į 2016–2020 me­tų ka­den­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą veik­los vie­ši­ni­mui, G.Ste­po­na­vi­čius tai ne­igia.

„Tai yra ne­tie­sa, vi­siš­ka ne­tie­sa ir aš su tuo ne­su­tin­ku“, – sa­kė li­be­ra­las. Jis tvir­ti­no pra­šan­tis kuo sku­biau pa­nai­kin­ti jo im­uni­te­tą, kad ga­lė­tų ap­si­gin­ti tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis. „Ma­no mo­ty­vai yra ne­si­dangs­ty­ti im­uni­te­tu, kuo grei­čiau pri­im­ti spren­di­mus, ir aš ti­kiuo­si, kad jau ki­tą sa­vai­tę (tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo) pro­ce­dū­ros ga­li bū­ti pa­baig­tos“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys ne­ga­li bū­ti be Sei­mo lei­di­mo pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ta jo lais­vė.

Vyks­tant ty­ri­mui dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, per­nai tei­sė­sau­ga pa­tei­kė įta­ri­mus bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui E.Ma­siu­liui iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to E.Kur­lians­kio pa­ėmus per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai.

Par­ei­gū­nai taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis per tuo­me­tį Sei­mo na­rį bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai.

By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti ne tik R.Kur­lians­kiui, bet ir pa­čiam kon­cer­nui „MG Bal­tic“.

Dau­giau nei pu­sė mi­li­jar­do eu­rų pa­ja­mų per me­tus gau­nan­ti „MG Bal­tic“ yra vie­na di­džiau­sių vers­lo gru­pių Lie­tu­vo­je. Ji val­do al­ko­ho­lio, ži­niask­lai­dos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pre­ky­bos dra­bu­žiais, sta­ty­bos, lo­gis­ti­kos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų vers­lus.