Gintaras Steponavičius neketina atsisakyti mandato
Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti man­da­to, ne­igia pikt­nau­džia­vęs Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mais. Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis prog­no­zuo­ja, kad tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai par­eikš įta­ri­mus Li­be­ra­lų są­jū­džiui kaip ju­ri­di­niam as­me­niui.

„Tai, kaip su­pran­ta pro­ku­ro­rai ga­lio­ji­mų ma­no kaip Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mą, ne­ati­tin­ka ma­no po­zi­ci­jos, nes aš kaip po­li­ti­kas ne­da­riau jo­kių veiks­mų, ku­rie pra­si­lenk­tų su įsta­ty­mu“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Prog­no­zuo­ja, kad tei­sė­sau­ga par­eikš įta­ri­mus Li­be­ra­lų sąjūdžiui

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis prog­no­zuo­ja, kad tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai par­eikš įta­ri­mus opo­zi­ci­niam Li­be­ra­lų są­jū­džiui kaip ju­ri­di­niam as­me­niui.

„Pa­gal tą in­for­ma­ci­ją, bent jau, kas vie­šai yra prie­ina­ma, ti­kė­ti­na, kad tu­rė­tų bū­ti ženg­tas ir tas ki­tas žings­nis. Jei­gu reiš­kia­mos pre­ten­zi­jos, kad par­ti­ja ga­lė­jo bū­ti ne­tei­sė­tai fi­nan­suo­ja­ma, tai, ma­tyt, tu­rė­tų bū­ti par­eikš­tas įta­ri­mas ir par­ti­jai kaip ju­ri­di­niam as­me­niui“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

E. Gent­vi­las ne­no­ri komentuoti

Vie­nas Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rių Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las kol kas at­si­sa­ko ko­men­tuo­ti, ar po tei­sė­sau­gos pra­šy­mo nai­kin­ti par­la­men­ta­ro Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę jis tu­rė­tų trauk­tis iš Sei­mo.

„Ga­lė­čiau tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę tik su­si­pa­ži­nęs su tais da­ly­kais. (...) Ne­no­rė­ki­te, kad aš da­bar da­ry­čiau ko­kias nors iš­va­das ir pri­im­čiau ko­kius nors spren­di­mus net ne­skai­tęs pro­ku­ro­ro laiš­ko. Aš to ne­da­ry­siu“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas, pa­klaus­tas, ar G.Ste­po­na­vi­čius tu­ri trauk­tis iš Sei­mo.

Vis­gi jis tei­gė, kad bal­suos už par­la­men­ta­ro tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mą.

„Aš vi­sa­da sa­ky­da­vau, kad Sei­mas ne­tu­ri bū­ti stab­dis tei­sė­sau­gai vyk­dy­ti sa­vo veiks­mus. Šiuo at­ve­ju aš ir­gi taip pat ma­nau, ne­pai­sant to, kad tai ma­no drau­gas. Aš bal­suo­siu už tai, kad tei­sė­sau­ga ga­lė­tų tęs­ti sa­vo dar­bą“, – kal­bė­jo E.Gent­vi­las.

Jis tei­gė kol kas ne­si­bai­mi­nan­tis, kad įta­ri­mai kon­cer­no „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je ga­li bū­ti par­eikš­ti Li­be­ra­lų są­jū­džiui kaip ju­ri­di­niam as­me­niui: „Ta­čiau, aiš­ku, vi­sa­da yra tas ne­ti­kru­mas“.

E.Gent­vi­las de­ta­liau ne­ko­men­ta­vo tei­sė­sau­gos ket­vir­ta­die­nį pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos, nes sa­kė su ja kol kas dar ne­su­si­pa­ži­nęs.

Ža­da bendradarbiauti

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius ne­ke­ti­na at­si­sa­ky­ti man­da­to, ne­igia pikt­nau­džia­vęs Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mais.

„Tai, kaip su­pran­ta pro­ku­ro­rai ga­lio­ji­mų ma­no kaip Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mą, ne­ati­tin­ka ma­no po­zi­ci­jos, nes aš kaip po­li­ti­kas ne­da­riau jo­kių veiks­mų, ku­rie pra­si­lenk­tų su įsta­ty­mu“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Ža­da bendradarbiauti

Li­be­ra­las tvir­ti­no pra­šy­sian­tis Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio, kad šis pa­sku­bin­tų pro­ce­dū­ras dėl jo im­uni­te­to pa­nai­ki­ni­mo.

„Aš pa­si­ruo­šęs bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga ir sa­vo tie­są įro­dy­ti teis­mi­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Aš pa­kel­ta gal­va įro­dy­siu, kad tai, kas kal­ba­ma, ne­va per vie­ną ar ki­tą or­ga­ni­za­ci­ją fi­nan­suo­ta par­ti­ja, kad vie­šo­sios įstai­gos, ku­rios su­si­ję su po­li­ti­ku, par­ti­ja, ne­vyk­dė jo­kios ne­tei­sė­tos veikls“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Kar­tu jis pa­žy­mė­jo, kad pro­ku­ro­ro pra­šy­mas nai­kin­ti jo im­uni­te­tą nė­ra su­si­jęs su kal­ti­ni­mais ko­rup­ci­ja, prieš­in­gu at­ve­ju jis bū­tų svars­tęs ga­li­my­bę at­si­sa­ky­ti man­da­to.

„Aš esu nu­ste­bęs, ga­vęs to­kią ži­nią dėl ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro krei­pi­mo­si į Sei­mą dėl ma­no tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės at­ėmi­mo. Tur­būt pui­kiai ži­no­te, kad pro­ku­ro­ras ir ki­ti ty­rė­jai at­kak­liai il­gus mė­ne­sius ieš­ko­jo ga­li­mų ko­rup­ci­nių ry­šių, ta­čiau jo­kių jų ne­ra­do. Į Sei­mą krei­pia­ma­si dėl ma­no tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės, su­si­ju­sios su ga­li­mu pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba, ne­nus­ta­čius jo­kių ko­rup­ci­nių po­žy­mių. Ga­li­mi įta­ri­mai iš ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pu­sės nie­kaip nė­ra su­si­ję su ko­rup­ci­ja, jei bū­tų kal­ba­ma apie ma­no ga­li­mus ko­rup­ci­nius spren­di­mus, aš, ko ge­ro, svars­ty­čiau ki­to­kį spren­di­mą“, – pri­dū­rė G.Ste­po­na­vi­čius.

Pa­tvir­ti­no bend­ra­vęs su Rai­mon­du Kur­lians­kiu dėl paramos

Jis pa­tvir­ti­no per 2016 me­tus du kar­tus su­si­ti­kęs su kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vu Rai­mon­du Kur­lians­kiu ir kal­bė­jęs apie par­amą jo var­do fon­dui ir Lais­vės stu­di­jų cen­trui.

Pa­sak po­li­ti­ko, „MG Bal­tic“ šias or­ga­ni­za­ci­jas par­ėmė 15 tūkst. eu­rų su­ma, bet ji vi­sa bu­vo pa­nau­do­ta pi­lie­ti­niams pro­jek­tams, o už par­amą kon­cer­nui jis nie­ko ne­ža­dė­jęs.

„Dvie­jų su­si­ti­ki­mų me­tu su R.Kur­lians­kiu bu­vo šne­kė­ta pa­ie par­amą G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do vyk­do­miems pi­lie­ti­niams pro­jek­tams ir Lais­vės stu­di­jų cen­tro vyk­do­mai veik­lai, pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kos, švie­tė­jiš­ki pro­jek­tai. Ši­ta veik­la ab­so­liu­čiai skaid­ri, ty­rė­ja im­atė, kad jo­kių iš­sig­ry­ni­ni­mų, jo­kių ho­no­ra­rų joks po­li­ti­kas, taip pat ir aš, as­me­ni­ne pra­sme ne­tu­rė­jo­me ir ne­ga­lė­jo to bū­ti, vi­sa ši veik­la yra ci­vi­li­zuo­ta va­ka­rie­tiš­ka pra­kti­ka“, – kal­bė­jo li­be­ra­las.

Anot jo, kon­cer­nas sky­rė 5 tūkst. eu­rų G.Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­dui ir 10 tūkst. eu­rų Lais­vės stu­di­jų cen­trui.

„Vi­sa ty­ri­mo me­džia­ga ro­do, kad šie pi­ni­gai bu­vo iš­leis­ti švie­tė­jiš­kiems pro­jek­tams, pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­koms mo­kyk­lo­se, pi­lei­tiš­ku­mo pro­jek­tams pe­ri­fe­ri­jo­je rem­ti ir nie­kaip su po­li­ti­ka tai nė­ra su­si­ję“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Taip pat Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas tvir­ti­no, kad per 2016 me­tų rin­ki­mus nei jo, nei par­ti­jos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ne­rė­mė su „MG Bal­tic“ su­si­ję as­me­nys, ta­čiau apie 2012 me­tų rin­ki­mus tei­gė duo­me­nų ne­tu­rin­tis.

Po­rin­ki­mi­nei kam­pa­ni­jai – 150 tūkst. litų

VRK skel­bia­mais duo­me­ni­mis, 2012 me­tais Li­be­ra­lų są­jū­dis į par­ti­jos sąs­kai­tą nė­ra ga­vęs lė­šų nei iš fi­zi­nių, nei iš ju­ri­di­nių as­me­nų. Tuo tar­pu rin­ki­mų po­li­ti­nę kam­pa­ni­ją rė­mė daug fi­zi­nių as­me­nų, bend­ra su­ma sie­kė apie 150 tūkst. li­tų (per 43 tūkst eu­rų), ta­čiau di­džią­ją da­lį lė­šų su­da­rė par­ti­jos tu­ri­mi pi­ni­gai.

„Pa­ra­mos to­kios ne­bu­vo, bu­vo kal­bė­ta apie tei­sė­tą, ci­vi­li­zuo­tą kaip fi­zi­nių as­me­nų par­amą, kad ga­li bū­ti to­kia par­ama, bet ši par­ama ne­bu­vo įgy­ve­din­ta, ma­no rin­ki­mų kam­pa­ni­ją yra rė­mę dau­giau kaip 50 fi­zi­nių as­me­nų, jų tar­pe as­me­nų, su­si­ju­sių su „MG Bal­tic“ nė­ra. (...) Ma­no ži­nio­mis, fi­zi­niai as­me­nys, su­si­ję su „MG Bal­tic“ verl­so gru­pe, par­ti­jai par­amos nė­ra sky­rę“, – tei­gė G.Ste­po­na­vi­čius.

Li­be­ra­las ne­igė, kad pi­ni­gai ga­lė­jo bū­ti per­ves­ti per tre­čiuo­sius as­me­nis. „Per tre­čiuo­sius as­me­nis ne­ga­li bū­ti kal­bos, nes tai yra jų pa­čių spren­di­mas – ar­ba jie re­mia tei­sė­tais ci­vi­li­zuo­tais bū­dais, mes ti­ki­mės, kad vers­li­nin­kai, ne kaip įmo­nių at­sto­vai, o as­me­niš­kai, ga­li pa­gal tei­sės ak­tus to­kią pra­mą skir­ti“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Jis pa­brė­žė kal­bė­da­mas su vers­li­nin­kais ne­ap­ta­ri­nė­jęs įsta­ty­mų pro­jek­tų, tad ir pro­ku­ro­rų kal­ti­ni­mai bal­sa­vus už „MG Bal­tic“ pa­lan­kius spren­di­mus, jo tei­gi­mu, ne­pag­rįs­ti.

„Ly­giai taip pat aš ži­nau, kad nei vie­na­me ma­no po­kal­by­je su by­lo­je mi­ni­mais vers­li­nin­kais nė­ra nei vie­no žo­džio, kal­bė­ji­mo apie įsta­ty­mų pro­jek­tus, pra­šy­mai ar ma­no ko­kie nors įsi­pa­rei­go­ji­mai. Vi­sa tai aš ma­čiau apk­lau­sų me­tu ir dėl to esu ra­mus, aš esu pa­si­ruo­šęs ei­ti tei­si­niu ke­liu ir kaip po­li­ti­kas ne­no­riu bū­ti sta­to­mas į gre­tą su ki­tias, kur si­tua­ci­ja vi­siš­kai skir­tin­ga“, – sa­kė G.Ste­po­na­vi­čius.

Pa­sak po­li­ti­ko, bal­suo­da­mi dėl tam ti­krų tei­sės ak­tų li­be­ra­lai ideo­lo­giš­kai re­mia spren­di­mus, ga­lin­čius bū­ti nau­din­gais vers­lui.

„Mes li­be­ra­lai vi­sa­da bal­suo­ja­me prieš mo­kes­čių di­di­ni­mą, pa­vyz­džiui, ke­lis­kart bu­vo di­di­na­mi ak­ci­zai al­ko­ho­liui. Taip, mū­sų po­zi­ci­ja yra prieš, ir tą jūs ga­li­te pa­ma­ty­ti bal­sa­vi­me. Bet tie­sio­giai siau­rai žiū­rint, kad mes bal­suo­tu­me dėl kon­kre­čiai įmo­nei nau­din­gų spren­di­mų, to ti­krai nė­ra, tie­sio­gi­nės par­amos bal­suo­jant tai įmo­nei nau­din­giems spren­di­mams nei kaip frak­ci­ja Sei­me, nei aš as­me­niš­kai bal­suo­da­mas ne­ro­džiau“, – kal­bė­jo G.Ste­po­na­vi­čius.

Krei­pė­si dėl lei­di­mo pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon atsakomybėn

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis krei­pė­si į Sei­mą su pra­šy­mu leis­ti pa­trauk­ti par­la­men­ta­rą G.Ste­po­na­vi­čių bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad šis Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys yra bal­sa­vęs dėl kon­cer­nui „MG Bal­tic“ nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo, tei­gia pro­ku­ro­rai.

Krei­pi­me­si į Sei­mą nu­ro­do­ma, kad to­kie veiks­mai ver­tin­ti­ni kaip G.Ste­po­na­vi­čiaus pikt­nau­džia­vi­mas kons­ti­tu­ci­niais Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mais, Sei­mo na­rio prie­sai­kos su­lau­žy­mas, Sei­mo sta­tu­to, Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo bei Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so pa­žei­di­mai.

At­sa­ko­my­bė už to­kią nu­si­kals­ta­mą vei­ką yra nu­ma­ty­ta Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 228 straips­nio 2 da­ly­je, nu­ma­tant, kad už tai gre­sia nuo bau­dos iki sep­ty­ne­rių me­tų ne­lais­vės. Šis ty­či­nis nu­si­kal­ti­mas pri­ski­ria­mas su­nkių nu­si­kal­ti­mų ka­te­go­ri­jai.

„Šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad 2012 – 2016 me­tų ka­den­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys, par­la­men­ti­nės po­li­ti­nės par­ti­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir šios po­li­ti­nės par­ti­jos Sei­me frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, prieš­in­gais Sei­mo na­rio tar­ny­bos in­te­re­sais, pikt­nau­džiau­da­mas Sei­mo na­rio tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir tu­ri­mais kons­ti­tu­ci­niais įga­lio­ji­mais, as­me­niš­kai ne kar­tą bend­rau­da­mas su vie­no vers­lo kon­cer­no va­do­vu, ta­rė­si dėl lė­šų, ku­rio­mis ne­tei­sė­tai bu­vo fi­nan­suo­ta G.Ste­po­na­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nė par­ti­ja, vie­na vie­šo­ji įstai­ga, Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­das bei šio Sei­mo na­rio rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja“, – aiš­ki­na Ge­re­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo na­rys be Sei­mo lei­di­mo ne­ga­li bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Vyks­tant ty­ri­mui dėl po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos, per­nai tei­sė­sau­ga pa­tei­kė įta­ri­mus bu­vu­siam Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio pa­ėmus per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai.

Par­ei­gū­nai taip pat įta­ria, kad R.Kur­lians­kis per tuo­me­tį Sei­mo na­rį bu­vu­sį „dar­bie­tį“ Vy­tau­tą Gap­šį už ky­šius sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų kon­cer­no in­te­re­sų nau­dai.

By­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti ne tik R.Kur­lians­kiui, bet ir pa­čiam kon­cer­nui „MG Bal­tic“.