Gintaras Kryževičius paskirtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininku
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo pa­sky­rė Gin­ta­rą Kry­že­vi­čių Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo (LVAT) tei­sė­ju ir šio teis­mo pir­mi­nin­ku.

Par­ei­gas G.Kry­že­vi­čius pra­dės ei­ti nuo ba­lan­džio 28 die­nos, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Pre­zi­den­tū­ra.

An­tra­die­nį par­la­men­ta­rai G.Kry­že­vi­čių at­lei­do iš Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų. Šia­me teis­me jis dir­bo nuo 2007 me­tų, 2009–2014 me­tais jis va­do­va­vo šiam teis­mui. G.Kry­že­vi­čius taip pat yra dir­bęs Vil­niaus mies­to 3-io­sios apy­lin­kės, Vil­niaus apy­gar­dos, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me, Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­muo­se.

Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­ja G.Kry­že­vi­čių vien­bal­siai įver­ti­no kaip tin­ka­miau­sią kan­di­da­tą LVAT tei­sė­jo ir šio teis­mo pir­mi­nin­ko par­ei­goms ei­ti. To­kiam spren­di­mui vien­bal­sai pri­ta­rė ir Tei­sė­jų ta­ry­ba.

G.Kry­že­vi­čius 2010–2014 me­tais bu­vo Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ku. Pre­zi­den­tū­ra at­krei­pia dė­me­sį, kad ei­da­mas šias par­ei­gas G.Kry­že­vi­čius ini­ci­ja­vo ir pra­dė­jo įgy­ven­din­ti teis­mų re­for­mą, ak­ty­viai pri­si­dė­jo prie vi­sos teis­mų sis­te­mos veik­los ge­ri­ni­mo ir jos efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, teis­mų tei­sė­jus ir pir­mi­nin­kus ski­ria Pre­zi­den­tas.