Ginčai dėl alkoholio plieskiasi nauja jėga
Ke­li Sei­mo na­riai siū­lo sku­biai keis­ti 2011-ųjų gruo­dį pri­im­tas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo nuo­sta­tas, pa­gal ku­rias nuo ki­tų me­tų bū­tų užd­raus­ta pre­kiau­ti al­ko­ho­liu vi­sų ša­lies de­ga­li­nių sta­cio­na­rio­se par­duo­tu­vė­se. Tuo me­tu jų ko­le­gos puo­se­lė­ja pla­ną per ke­le­rius me­tus Lie­tu­vo­je pri­tai­ky­ti Skan­di­na­vi­jos mo­de­lį.

Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tai And­rius Pa­lio­nis, Eduar­das Šab­lins­kas ir Ju­ras Po­že­la siū­lo, kad drau­di­mas al­ko­ho­liu pre­kiau­ti de­ga­li­nių par­duo­tu­vė­se įsi­ga­lio­tų ne nuo 2016-ųjų, o tre­jais me­tais vė­liau - nuo 2019 me­tų sau­sio 1 die­nos. Taip šie par­la­men­ta­rai esą ban­do tai­sy­ti anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo pa­da­ry­tas klai­das.

Įžvel­gia diskriminaciją

Lie­tu­vos naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos įmo­nių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Dai­va Jok­šie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo nuo­sta­ta, pa­gal ku­rią nuo ki­tų me­tų de­ga­li­nių sta­cio­na­rio­se par­duo­tu­vė­se ne­be­bus ga­li­ma pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais, su­ku­ria ne­ly­gias kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas. „De­ga­li­nių par­duo­tu­vės nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo ki­tų par­duo­tu­vių - veik­lai rei­kia to­kių pat li­cen­ci­jų, įvai­rių lei­di­mų, tu­ri­me vyk­dy­ti to­kius pat rei­ka­la­vi­mus kaip ir ki­tos par­duo­tu­vės, bet mū­sų veik­la nuo ki­tų me­tų bū­tų ap­ri­bo­ta. Tai jau bū­tų dis­kri­mi­na­ci­ja“, - LŽ sa­kė ji.

Anot D. Jok­šie­nės, nuo­gąs­ta­vi­mai, kad de­ga­li­nių par­duo­tu­vė­se yra pa­lan­kes­nės są­ly­gos al­ko­ho­lio įsi­gy­ti ne­pil­na­me­čiams ar ne­blai­viems as­me­nims, yra vi­siš­kai ne­pag­rįs­ti. Ne­va yra prieš­in­gai - to­kio­se par­duo­tu­vė­se yra įreng­tos vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, o al­ko­ho­liu pre­kiau­ja­ma ne sa­vi­tar­nos sky­riuo­se.

Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tei pri­ta­rė Lie­tu­viš­kų de­ga­li­nių są­jun­gos vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Vi­das Šu­kys. Jo ne­įti­ki­na tei­gi­niai, kad užd­rau­dus de­ga­li­nė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu su­ma­žės svai­ga­lų prie­ina­mu­mas. „Kas no­rės, vis tiek nu­si­pirks. Taip pat ir vai­ruo­to­jai. Au­to­mo­bi­liais pir­kė­jai at­va­žiuo­ja ne tik pas mus, bet ir į pre­ky­bos cen­trus“, - sa­kė V. Šu­kys.

LŽ kal­bin­ti de­ga­lų par­da­vė­jų at­sto­vai ne­slė­pė, kad jei Sei­me ne­bus pri­tar­ta siū­ly­mui ati­dė­ti drau­di­mo pre­kiau­ti al­ko­ho­liu de­ga­li­nių par­duo­tu­vė­se įsi­ga­lio­ji­mą, me­tų pa­bai­go­je kai ku­rios de­ga­li­nės sa­vo par­duo­tu­ves ga­li už­da­ry­ti, o dar­buo­to­jus - at­leis­ti. Dėl to la­biau­siai ken­tė­tų ša­lies biu­dže­tas - ne­gau­tų ne tik įplau­kų už ak­ci­zi­nes pre­kes, bet ir iš dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų iš­skai­čiuo­ja­mų mo­kes­čių.

Ne­ma­to drau­di­mo prasmės

Sei­mo na­rio A. Pa­lio­nio tei­gi­mu, iš nau­jo svars­ty­ti mi­nė­tą drau­di­mą pra­šė ne tik de­ga­li­nių at­sto­vai, bet ir Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba. Ji įžvel­gė ga­li­mą to­kio drau­di­mo ir drau­di­mo su­da­ry­ti vers­lo su­bjek­tams ne­ly­gias kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas ne­ati­ti­ki­mą, taip pat at­ski­rų ūkio su­bjek­tų dis­kri­mi­na­ci­ją. „Dar per­nai bu­vo siū­ly­mų pers­vars­ty­ti kai ku­rias Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ta­čiau tuo­met dis­ku­si­ja ne­iš­si­ru­tu­lio­jo. Ti­ki­mės, kad da­bar, pa­si­bai­gus rin­ki­mų kam­pa­ni­jai, dis­ku­si­ja Sei­me bus da­ly­kiš­kes­nė“, - vy­lė­si par­la­men­ta­ras.

Jis pa­žy­mė­jo, kad mi­nė­tas drau­di­mas ne­bū­tų efek­ty­vus ir ne­duo­tų ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų. Mat maž­me­ni­nės pre­ky­bos naf­tos pro­duk­tais įmo­nių par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­lio apy­var­ta su­da­ro tik 2 proc. bend­ros maž­me­ni­nės al­ko­ho­lio apy­var­tos.

„Ne­ma­nau, kad drau­di­mas pre­kiau­ti de­ga­li­nių par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­liu su­ma­žin­tų jo prie­ina­mu­mą, jis tik pa­di­din­tų še­šė­li­nio al­ko­ho­lio da­lį Lie­tu­vos rin­ko­je“, - sa­kė A. Pa­lio­nis. Jis sieks, kad jo ir ko­le­gų pa­teik­ta Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sa Sei­me bū­tų svars­to­ma per pa­va­sa­rio se­si­ją. Esą įpu­sė­jus šiems me­tams vers­li­nin­kai jau tu­rė­tų ži­no­ti, kas jų lau­kia ki­tą­met.

Antanas Matulas.

Siū­lys keis­ti iš esmės

2011 me­tais idė­ją užd­raus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­liu de­ga­li­nių par­duo­tu­vė­se pa­siū­lęs par­la­men­ta­ras An­ta­nas Ma­tu­las pri­pa­ži­no, kad tą­kart bu­vo gal kiek per­sis­teng­ta, nes toks drau­di­mas iš tie­sų ga­li su­da­ry­ti ne­ly­gias kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas pre­ky­bi­nin­kams. „Ta­čiau sie­kė­me ge­ro tiks­lo - ma­žin­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą. Ma­nau, kad šis tiks­las tu­rė­tų iš­lik­ti ir at­ei­ty­je kei­čiant Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo nuo­sta­tas“, - sa­kė jis.

To­dėl A. Ma­tu­las pri­ta­ria siū­ly­mui ati­dė­ti drau­di­mo įsi­ga­lio­ji­mą, o per tą lai­ką par­eng­ti pa­tai­sas, pa­gal ku­rias nuo 2019 me­tų tiek de­ga­li­nė­se, tiek ir par­duo­tu­vių spe­cia­li­zuo­tuo­se sky­riuo­se bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti ne stip­res­niais nei 15 laips­nių al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Stip­res­nių gė­ri­mų bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se. Jos tu­rė­tų bū­ti įreng­tos pa­sta­tuo­se, kur nė­ra gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų, į to­kias par­duo­tu­ves ne­ga­lė­tų pa­tek­ti ne­pil­na­me­čiai, o pre­ky­bos sa­lės vaiz­das tu­rė­tų bū­ti nuo­lat fik­suo­ja­mas ka­me­rų. Pa­na­šio­se spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­liu yra pre­kiau­ja­ma Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se.

„Ne­siū­lo­me vi­so­se ne­spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se užd­raus­ti pre­ky­bos al­ko­ho­liu. Silp­nai­siais gė­ri­mais ga­lė­tų pre­kiau­ti ne tik par­duo­tu­vių spe­cia­li­zuo­ti sky­riai, kai­mo par­duo­tu­vės, bet ir de­ga­li­nių par­duo­tu­vės. Tuo­met, ma­nau, vi­soms par­duo­tu­vėms kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gos iš­lik­tų vie­no­dos, o al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mas ti­krai su­ma­žė­tų“, - ti­ki­no A. Ma­tu­las. Jis ne­slė­pė, kad šie jo siū­ly­mai ga­li tap­ti al­ter­na­ty­va A. Pa­lio­nio, E. Šab­lins­ko ir J. Po­že­los ini­cia­ty­vai.