Gidai pasijuto reketuojami
Da­lis po­pu­lia­rių ša­lies mu­zie­jų su­ma­nė nau­ją bū­dą už­si­dirb­ti pi­ni­gų. Jie ne tik ke­lia bi­lie­tų kai­nas, bet ir ver­čia gi­dus su­si­mo­kė­ti už ga­li­my­bę ves­ti ten eks­kur­si­jas tu­ris­tų gru­pėms.

Mu­zie­ji­nin­kai tai va­di­na mo­kes­čiu už kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sus. Ta­čiau gi­dai, jau lan­kę kur­sus ir nie­ko nau­ja ne­su­ži­no­ję, at­ker­ta: „Tai pa­si­pi­ni­ga­vi­mas.“

Tra­kų is­to­ri­jos mu­zie­jus Lie­tu­vo­je dir­ban­čius gi­dus šie­met in­for­ma­vo, kad ves­ti eks­kur­si­jas tu­ris­tų itin pa­mėg­to­je Tra­kų pi­ly­je jie ga­lės tik tuo at­ve­ju, jei bus iš­klau­sę spe­cia­lų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­są. Se­mi­na­rų cik­las trun­ka dvi die­nas ir gi­dams kai­nuo­ja po 30 eu­rų.

„Toks ul­ti­ma­ty­vus pra­ne­ši­mas ma­ne šo­ki­ra­vo. Su tu­ris­tais dir­bu dau­giau kaip 10 me­tų, ne kar­tą per sa­vai­tę va­ži­nė­ju į Tra­kus. Pi­lį ir vi­są mu­zie­jų ži­nau kaip sa­vo pen­kis pirš­tus, o da­bar iš ma­nęs par­ei­ka­la­vo su­si­mo­kė­ti už kaž­ko­kius kur­sus, ku­riuo­se ma­ne su­pa­žin­dins su tuo, kas yra jų mu­zie­ju­je. Mu­zie­ji­nin­kai tu­rė­tų džiaug­tis, kad at­ve­ža­me eks­kur­si­jas, nes tu­ris­tai per­ka bi­lie­tus ir mu­zie­jui pa­lie­ka ne­ma­žus pi­ni­gus“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė gi­de dir­ban­ti vil­nie­tė Ire­na, ku­ri ne­pa­no­ro, kad bū­tų skel­bia­ma jos pa­var­dė.

Anot gi­dės, į kur­sus ji už­si­re­gis­tra­vo, su­mo­kė­jo rei­ka­lau­ja­mus 30 eu­rų, bet ne­su­ži­no­jo nie­ko nau­ja.

Apsilankyti Gedimino pilies bokšte suaugusiajam kainuoja 5 eurus./Romo Jurgaičio nuotrauka

Įžvel­gia nelygybę

Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gos pre­zi­den­tas Li­nas Dau­ba­ras „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, kad yra dau­giau mu­zie­jų, ban­dan­čių gi­dams or­ga­ni­zuo­ti mo­ka­mus mo­ky­mus. Tai jam taip pat pri­me­na mu­zie­ji­nin­kų pa­si­pi­ni­ga­vi­mą, nors ofi­cia­liai skel­bia­ma, kad per kur­sus no­ri­ma gi­dus su­pa­žin­din­ti su nau­jau­siais eks­po­na­tais, ki­to­mis nau­jo­vė­mis.

Be to, gi­dams ne­aiš­ku, kaip nu­sta­to­ma to­kių mo­ky­mų, se­mi­na­rų kai­na. „Ma­nau, kad ji – „iš lu­bų“. Kam nors šo­vė į gal­vą nu­sta­ty­ti to­kia su­mą ir nu­sta­tė. Ar ji pa­grįs­ta ko­kiais nors kon­kre­čiais skai­čia­vi­mais, ne­ži­nia“, – kal­bė­jo L. Dau­ba­ras.

Anot jo, kai ku­riais at­ve­jais kvie­ti­mai gi­dams į kur­sus pri­me­na šan­ta­žo laiš­kus, nes gra­si­na­ma, kad jie ne­ga­lės mu­zie­juo­se ves­ti eks­kur­si­jų, jei ne­su­si­mo­kės už mo­ky­mus. L. Dau­ba­ro nuo­mo­ne, to­kia kai ku­rių ša­lies mu­zie­jų po­zi­ci­ja ga­li tu­rė­ti di­des­nių pa­sek­mių. Esą ne­ži­nia, ar dar kas nors ne­su­gal­vos sek­ti mu­zie­ji­nin­kų pė­do­mis, ir, pa­vyz­džiui, mies­tų me­rai ne­pa­rei­ka­laus iš gi­dų su­si­mo­kė­ti už mo­ky­mus, ku­riuo­se šie bū­tų su­pa­žin­di­na­mi su se­na­mies­čių nau­jo­vė­mis, vyks­tan­čio­mis ar baig­to­mis sta­ty­bo­mis.

L. Dau­ba­ras at­krei­pė dė­me­sį ir į dar vie­ną prob­le­mą – Lie­tu­vos gi­dai dir­ba ne­vie­no­do­mis są­ly­go­mis, pa­ly­gin­ti su ko­le­go­mis, į mū­sų ša­lį at­vy­ku­siais iš už­sie­nio. Šie pri­va­lo tu­rė­ti Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to (VTD) lei­di­mą ves­ti eks­kur­si­jas, tarp jų ir mu­zie­juo­se. Iš gi­dų už­sie­nie­čių nie­kas ne­rei­ka­lau­ja, kad jie da­ly­vau­tų ko­kiuo­se nors mo­ky­muo­se. O Lie­tu­vos gi­dai, dir­ban­tys ir po du tris de­šimt­me­čius, pri­va­lo už­baig­ti mo­ka­mus mo­ky­mus, nors juo­se, pa­vyz­džiui, su­ži­no tik tai, kad vie­to­mis su­keis­ti ant sie­nų ka­bė­ję pa­veiks­lai.

„Ko­dėl vi­si Lie­tu­vos mu­zie­jai ne­ga­lė­tų elg­tis taip, kaip da­ro Pa­lan­gos gin­ta­ro mu­zie­jus? Pa­kei­tęs eks­po­zi­ci­jas jis vie­ną sa­vait­ga­lį su­kvie­tė gi­dus ir ne­mo­ka­mai vi­sus su­pa­žin­di­no su nau­jo­vė­mis“, – pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gos pre­zi­den­tas.

Ban­dys spręs­ti nesutarimus

VTD Tu­riz­mo veik­los prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Lau­ra Bie­liaus­kie­nė pri­pa­ži­no, kad de­par­ta­men­tas iš tie­sų su­lau­kė iš Lie­tu­vos gi­dų są­jun­gos ir Lie­tu­vos gi­dų gil­di­jos skun­dų dėl kai ku­rių Lie­tu­vos mu­zie­jų akre­di­ta­ci­jų, mo­ky­mų tvar­kos ir įkai­nių pa­si­kei­ti­mo pra­si­dė­jus tu­riz­mo se­zo­nui.

„De­par­ta­men­tas sku­biai ėmė­si ini­cia­ty­vos pa­dė­ti gi­dams aiš­ki­nan­tis tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius akre­di­ta­ci­jų, mo­ky­mų mu­zie­juo­se tvar­ką. Krei­pė­mės į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją dėl gi­dų veik­los tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo mu­zie­juo­se ir in­for­ma­vo­me apie Tu­riz­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­tą gi­do veik­los reg­la­men­ta­vi­mą bei gi­do pa­slau­gų tei­ki­mą Lie­tu­vo­je“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ji.

Anot L. Bie­liaus­kie­nės, iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos gau­ta­me at­sa­ky­me mi­ni­ma, kad mu­zie­jai va­do­vau­ja­si Mu­zie­jų įsta­ty­mu bei mu­zie­jų nuo­sta­tais, pa­gal ku­riuos gi­dų akre­di­ta­vi­mo (at­es­ta­vi­mo) tvar­ka ren­gia­ma va­do­vau­jan­tis kul­tū­ros mi­nis­tro įsa­ky­mu, o tei­sė pa­tvir­tin­ti mo­ka­mų pa­slau­gų tvar­ką ir įkai­nius yra pa­ti­kė­ta pa­tiems Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­val­diems mu­zie­jams.

Ban­dy­da­mas iš­spręs­ti ne­su­ta­ri­mus, šian­dien VTD ren­gia gi­dų, Ap­lin­kos, Kul­tū­ros, Ūkio mi­nis­te­ri­jų, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to ir Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos at­sto­vų su­si­ti­ki­mą.

Įsi­lei­džia ne visus

Tra­kų is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Po­vi­liū­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, kad ves­ti eks­kur­si­jas tiek sa­los pi­ly­je, tiek mu­zie­jui pri­klau­san­čiuo­se fi­lia­luo­se lei­džia­ma tik tiems gi­dams, ku­rie yra bai­gę spe­cia­lius Tra­kų is­to­ri­jos mu­zie­jaus ren­gia­mus mo­ka­mus kur­sus.

„Vi­si kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sai yra mo­ka­mi. Kaip ki­taip ga­li bū­ti?“ – re­to­riš­kai klau­sė jis. Kaip sa­kė V. Po­vi­liū­nas, jo va­do­vau­ja­ma­me mu­zie­ju­je dvie­jų die­nų kur­sai gi­dams kai­nuo­ja 30 eu­rų. Iš­klau­sęs šį kur­są gi­das gau­na spe­cia­lų lei­di­mą ves­ti eks­kur­si­jas mu­zie­ju­je pen­ke­rius me­tus.

Pa­sak V. Po­vi­liū­no, su tu­ris­tų gru­pė­mis at­vyks­tan­tys gi­dai mu­zie­ji­nin­kams – di­džiu­lė pa­spir­tis, nes pa­čia­me mu­zie­ju­je dir­ban­čių gi­dų ga­li­my­bės yra la­bai ri­bo­tos – tu­ris­tų srau­tai kas­met au­ga, o mu­zie­ju­je tė­ra ke­li dar­buo­to­jai, ga­lin­tys su­pa­žin­din­ti tu­ris­tus su jo ver­ty­bė­mis.

Nors, VTD duo­me­ni­mis, mo­ka­mi mo­ky­mai gi­dams ren­gia­mi ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam mu­zie­jui pri­klau­san­čia­me Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to mu­zie­ju­je, Na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rė Bi­ru­tė Kul­ny­tė „Lie­tu­vos ži­nias“ pa­ti­ki­no, kad čia mo­ky­mai gi­dams ne­kai­nuo­ja.

„Ned­rau­džia­me su tu­ris­tų gru­pė­mis at­vy­ku­siems gi­dams ves­ti eks­kur­si­jas, ta­čiau su vie­na są­ly­ga – gi­das pri­va­lo bū­ti iš­klau­sęs mu­zie­jaus mo­ky­mus. Kar­tais gi­dai tu­ris­tams pa­sa­ko­ja nie­kus, nuo­ty­kius iš fan­tas­ti­kos sri­ties, kad net gė­da klau­sy­tis. To­dėl no­ri­me, kad gi­dai bū­tų iš­sa­miai su­si­pa­ži­nę su mū­sų eks­po­zi­ci­jo­mis. Perk­lau­sas or­ga­ni­zuo­ja­me pa­tys ir jos gi­dams nie­ko ne­kai­nuo­ja“, – aiš­ki­no B. Kul­ny­tė.

Birutė Kulnytė: "Kartais gidai turistams pasakoja niekus, nuotykius iš fantastikos srities, kad net gėda klausytis."/"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Bi­lie­tai – vis brangesni

Ne vie­nas kal­bin­tas gi­das tei­gė pa­ste­bė­jęs, kad bi­lie­tų į po­pu­lia­riau­sius ša­lies mu­zie­jus kai­nos ky­la vos ne kaip ant mie­lių, ta­čiau šie daž­niau­siai dir­ba su už­sie­nio tu­ris­tų gru­pė­mis, o jiems bi­lie­tų kai­nos ma­žai te­rū­pi. Tik vie­tos tu­ris­tų gru­pės ven­gia lan­ky­tis to­kiuo­se mu­zie­juo­se – per bran­gu.

To­kią pat nuo­mo­nę „Lie­tu­vos ži­nioms“ iš­sa­kė ir to­li nuo Vil­niaus gy­ve­nan­ti Liu­ci­ja S., pra­ėju­sią va­sa­rą su šei­ma no­rė­ju­si ap­lan­ky­ti di­džiau­sius sos­ti­nės mu­zie­jus, ku­riuo­se ne­bu­vo gal net de­šimt­me­tį. „Vien ap­si­lan­ky­mas Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te mū­sų ke­tu­rių as­me­nų šei­mai kai­na­vo 20 eu­rų – kiek­vie­nam po 5 eu­rus. O juk prieš be­veik de­šimt­me­tį bi­lie­to kai­na bu­vo tik 5 li­tai“, – ste­bė­jo­si ji.

Anot mo­ters, ap­si­lan­ky­mas ir ki­tuo­se sos­ti­nės, Tra­kų mu­zie­juo­se taip pat kai­nuo­ja ne­pi­giai.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rė B. Kul­ny­tė ne­slė­pė, kad bi­lie­tų į mu­zie­jus kai­nos šie­met iš tie­sų yra di­des­nės, nei bū­da­vo anks­čiau. „Tru­pu­tį pa­di­di­no­me bi­lie­tų kai­nas, bet kar­tu pra­dė­jo­me lan­ky­to­jams ne­mo­ka­mai da­ly­ti lanks­ti­nu­kus, ku­riuo­se pa­tei­kia­me iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie lan­ko­mą ob­jek­tą. Anks­čiau pa­na­šius lanks­ti­nu­kus, bet su ma­žiau in­for­ma­ci­jos bū­da­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti. Da­bar jų kai­na įskai­čiuo­ta į bi­lie­to kai­ną“, – aiš­ki­no ji.

B. Kul­ny­tės įsi­ti­ki­ni­mu, net ir pa­di­di­nus bi­lie­tų kai­nas, mu­zie­jų lan­ky­mas Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su pa­na­šiais Eu­ro­pos mu­zie­jais, kai­nuo­ja ne­daug. Anot jos, kar­tais į eks­kur­si­ją at­vy­kę vo­kie­čiai net klau­sia, ar už 2 eu­rus ga­li­ma pa­ma­ty­ti tik vie­ną sa­lę. „Jie nu­stem­ba su­ži­no­ję, kad tiek kai­nuo­ja su­si­pa­ži­ni­mas su vi­so mu­zie­jaus eks­po­na­tais“, – sa­kė B. Kul­ny­tė.

Tuo tar­pu Tra­kų is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­rius V. Po­vi­liū­nas ti­ki­no, jog kas­met bi­lie­tai 10–12 proc. brangs­ta ne dėl to, kad mu­zie­ji­nin­kai no­rė­tų dau­giau už­si­dirb­ti, bet dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių – nuo­lat ky­la ry­šio pa­slau­gų, elek­tros ener­gi­jos kai­nos. To­dėl mu­zie­ji­nin­kai yra tie­siog pri­vers­ti bran­gin­ti bi­lie­tus.