Gerovės indekse Lietuva užima 41-ąją vietą pasaulyje
Tra­di­ci­nia­me ge­ro­vės in­dek­se Lie­tu­va šie­met užė­mė 41 vie­tą iš 142 įver­tin­tų vals­ty­bių. Tai – vie­na po­zi­ci­ja ge­riau nei per­nai.

Lon­do­ne įsi­kū­ręs „Le­ga­tum“ ins­ti­tu­tas rei­tin­gą kas­met su­da­ro at­siž­velg­da­mas į ša­lies eko­no­mi­nę si­tua­ci­ją, švie­ti­mo pa­dė­tį, svei­ka­tos ap­sau­gą, vals­ty­bės val­dy­mo ko­ky­bę ir pi­lie­čių sau­gu­mą.

Ge­riau­siai Lie­tu­va įver­tin­ta dėl švie­ti­mo – šio­je sri­ty­je Lie­tu­va užė­mė 30 vie­tą.

Iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių Lie­tu­va įver­tin­ta ge­riau nei Kroa­ti­ja (53), Bul­ga­ri­ja (51 vie­ta), Ru­mu­ni­ja (50), Grai­ki­ja (49), Veng­ri­ja (45). Lat­vi­ja įver­ti­na vie­na po­zi­ci­ja aukš­čiau, Es­ti­jai skir­ta 31-a vie­ta. Kai­my­ni­nei Ru­si­jai ati­te­ko 58-a vie­ta, Bal­ta­ru­si­jai – 63-a vie­ta.

Kaip ir per­nai, pir­mą­ją vie­tą rei­tin­ge užė­mė Nor­ve­gi­ja.