Gerokai padaugėjus maru užkrėstų šernų, siūloma skatinti jų medžioklę
Lie­tu­vo­je to­liau plin­ta af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras – šią sa­vai­tę jo ži­di­nys ap­tik­tas Jo­na­vos ra­jo­no „Ber­žų komp­lek­so“ fer­mo­je, ir tai di­džiau­sia iki šiol nuo vi­ru­so nu­ken­tė­ju­si bend­ro­vė.

Ta­čiau li­ga plin­ta ir gam­to­je – per pus­me­tį ša­lies miš­kuo­se ras­ta kur kas dau­giau nuo ma­ro nu­gai­šu­sių šer­nų ne­gu per­nai per vi­sus me­tus.

Sie­kiant su­ma­žin­ti šių žvė­rių po­pu­lia­ci­ją, Sei­me svars­to­ma idė­ja, kaip pa­ska­tin­ti jų me­džiok­lę ir leis­ti me­džio­to­jams svei­ką šer­nie­ną par­duo­ti, nes da­bar to da­ry­ti ne­ga­li­ma.

„Su­ne­rim­ti rei­kė­tų, nes ma­ras plin­ta, uži­ma nau­jas te­ri­to­ri­jas ir tai dar vie­na sig­na­las me­džio­to­jams ma­žin­ti šer­nų po­pu­lia­ci­ją“, – BNS sa­kė Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to va­do­vas „vals­tie­tis“ Kęs­tu­tis Ma­žei­ka.

Pa­sak jo, vals­ty­bė tu­ri tin­ka­mas ko­vos su ma­ru prie­mo­nes, ta­čiau gy­ven­to­jams rei­kia teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos ir di­din­ti jų są­mo­nin­gu­mą. Po­li­ti­kas ap­gai­les­tau­ja, kad me­džio­to­jų ne­ska­ti­na fi­nan­si­nė par­ama už su­me­džio­tus šer­nus – už nu­šau­tą dau­giau nei vie­ne­rių me­tų šer­nę pa­te­lę mo­ka­ma 50 eu­rų kom­pen­sa­ci­ja, o vy­res­nę kaip 2 me­tų – 100 eu­rų.

„Bet me­džio­to­jai jų ne­me­džio­ja. Iš vie­nos pu­sės ne­me­džio­ja dėl to, kad ten, kur nu­sta­ty­ta ma­ro zo­na, jie šer­ną tu­ri tam ti­krą lai­ką lai­ky­ti, kol iš­ti­ria­ma, ar jis svei­kas, iš­vež­ti ne­ga­li­ma. Įsi­vaiz­duo­ki­te, ko­kio dy­džio šal­dik­lių, šal­dy­tu­vų rei­kia. O ki­tas da­ly­kas – ne­no­ras me­džio­ti. Jiems mė­sos ar­ba už­ten­ka, ar­ba sa­ko me­džio­jan­tys ne dėl mė­sos, o pra­mo­gau­da­mi“, – BNS sa­kė K.Ma­žei­ka.

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, lei­di­mas me­džio­to­jams šer­nie­ną par­duo­ti ska­tin­tų juos me­džio­ti.

„Pa­tai­sa jau su­de­rin­ta su Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, no­ri­me, kad ru­de­nį Sei­me bū­tų pa­leis­ta, tik su­de­ri­na­me su kal­bi­nin­kais ir ji bus re­gis­truo­ta“, – pra­ne­šė K.Ma­žei­ka.

Ta­čiau Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Anykš­čių sky­riaus vir­ši­nin­kas Dai­nius Žio­ge­lis abe­jo­jo, ar tai iš­spręs prob­le­mą: „Me­džio­to­jai la­bai sėk­min­gai su­sit­var­ko su ta mė­sa pa­tys, am­ži­nai jiems jos ne­už­ten­ka“.

Jis aiš­ki­na, kad šie­met jau ran­da­ma nuo ma­ro iš­gai­šu­sių šer­nų šei­mų – tai lė­mė, jog ple­čia­si li­gos už­kra­to te­ri­to­ri­ja. Jis pra­ne­šė, kad ra­jo­ne, ku­ris yra penk­tas pa­gal šer­nų gau­są, šie­met jau ras­ti 304 ma­ru sir­gę žvė­rys.

„Praė­ju­sią sa­vai­tę vie­no­je vie­to­je ra­do­me 31 šer­ną“, – tei­gė jis ir prog­no­za­vo, kad po sa­vai­tės ar mė­ne­sio ma­ras iš­plis ir pa­sku­ti­nė­je iš de­šim­ties ra­jo­no se­niū­ni­jų.

Nuo sau­sio iki lie­pos 12-osios vi­so­je Lie­tu­vo­je pa­im­ta 663 nu­gai­šu­sių šer­nų mė­gi­nių, iš jų 532 at­ve­jais nu­sta­ty­tas ma­ras. Per vi­sus 2016 me­tus to­kių bu­vo ati­tin­ka­mai 700 ir 379.

Per­nai be­veik 570 šer­nų gai­še­nas ra­du­siems gy­ven­to­jams iš­mo­kė­ta apie 17 tūkst. eu­rų pre­mi­jų – už vie­ną mo­ka­ma 30 eu­rų iš­mo­ka. Šie­met dau­giau­sia šer­nų su ma­ro po­žy­miais ap­tik­ta Anykš­čių ir Bir­žų ra­jo­nuo­se, o per­nai – Anykš­čių ir Kau­no ra­jo­nuo­se.

„Nu­gai­šu­sius rei­kia kuo grei­čiau iš­im­ti iš gam­tos, nes šer­nai yra vi­saė­džiai – ra­dę nu­dvė­su­sį ki­tą šer­ną, jį su­ėda ir pa­tys už­si­kre­čia ma­ru“, – aiš­ki­no K.Ma­žei­ka.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Pa­ulius Sau­dar­gas sa­ko, kad už­kra­tą pla­tin­ti pa­de­da ne­ap­gal­vo­ti me­džiok­lės bū­dai: „Bu­vo klai­de­lių pa­da­ry­ta... Gal rei­kė­tų pers­vars­ty­ti dėl va­ri­mi­nių me­džiok­lių. Kaip tik ta­da, kai yra vai­ko­mi, bai­do­mi, žvė­rys iš­sklai­do po di­des­nę te­ri­to­ri­ją ir iš­sklai­do­mas tas ma­ro ži­di­nys, jei­gu jis yra“.

Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Anykš­čių sky­riaus vir­ši­nin­kas ir­gi sa­ko, kad rei­kia re­gu­liuo­ti šer­nų po­pu­lia­ci­ją.

„Mes jau ke­lis me­tus kal­ba­me, kad šer­nų per daug, bet me­džio­to­jai nu­sisp­jau­na – ne­me­džio­ja. Šau­do tik tie, ku­rie ma­to ma­rą, ypač Vil­niaus me­džio­to­jai, kai bė­da du­ria į už­pa­ka­lį, kol ma­ro nė­ra per 5–10 km“, – BNS sa­kė D.Žio­ge­lis.

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rė „vals­tie­tė“ Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė sa­ko, kad rei­kia grįž­ti prie šer­nų šė­ri­mo pra­kti­kos.

„Kai jie še­ria­mi, jei maž­daug to­je pa­čio­je vie­to­je bū­na, kur pa­ša­ras, o ne vaikš­to po miš­kus – lai­ky­sis lo­ka­liai ir ne­ne­šios už­kra­to“, – BNS tei­gė ji.

Kiau­lių ma­ras Lie­tu­vo­je pra­dė­jo plis­ti 2013 me­tų pa­bai­go­je, už­krės­tiems šer­nams mig­ruo­jant iš Bal­ta­ru­si­jos. 2014 me­tais li­ga iš­pli­to ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je bei Len­ki­jo­je.