Gerins balsavimo sąlygas neįgaliesiems
Po ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rės pa­sta­bų So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja ku­ria dar­bo gru­pę, ku­ri spręs dėl są­ly­gų bal­suo­jan­tiems ne­įga­lie­siems ge­ri­ni­mo.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė šią sa­vai­tę pa­skel­bė, kad žmo­nėms su ne­ga­lia ne­bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos veiks­min­gai da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se ru­de­nį. Kon­tro­lie­rė kons­ta­ta­vo, kad dau­giau kaip pu­sė bal­sa­vi­mo apy­lin­kių ne­bu­vo pri­tai­ky­tos ne­įga­lie­siems.

Mi­nis­te­ri­ja sa­vo ruo­žtu BNS in­for­ma­vo ini­ci­juo­jan­ti tar­pins­ti­tu­ci­nę dar­bo gru­pę, ku­ri rengs pa­siū­ly­mus dėl tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mo.

Mi­nis­te­ri­ja tei­gia su­tin­kan­ti su A.Skar­džiu­vie­nės iš­va­do­mis ir pa­žy­mi, jog Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­ja nu­ma­to, kad ša­lys, ra­ti­fi­ka­vu­sios kon­ven­ci­ją, tu­ri už­ti­krin­ti ne­įga­lie­siems po­li­ti­nes tei­ses ir ga­li­my­bę jas įgy­ven­din­ti ly­giai su ki­tais žmo­nė­mis. Kon­ven­ci­ja įpa­rei­go­ja, kad bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ros, pa­tal­pos ir me­džia­gos bū­tų ati­tin­ka­mos ir prie­ina­mos ne­įga­lie­siems ir jas bū­tų ga­li­ma leng­vai su­pras­ti ir nau­do­ti.

Į šią dar­bo gru­pę bus pa­kvies­ti Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­bos, Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos, Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos, Ne­įga­lių­jų fo­ru­mo, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

„Svar­bu pa­brėž­ti, kad so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis pa­tvir­ti­no Ne­įga­lių­jų tei­sių ko­mi­te­to re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo pla­ną, ku­ria­me Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja yra įsi­pa­rei­go­ju­si par­eng­ti tin­ka­mus tei­sės ak­tus dėl bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu, o Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja – im­tis veiks­mų, kad bū­tų už­ti­kri­na­mas da­ly­va­vi­mo rin­ki­muo­se prie­ina­mu­mas ne­įga­lie­siems“, – ak­cen­tuo­ja mi­nis­te­ri­jos Ly­gių ga­li­my­bių sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Čap­li­kie­nė. Jos ko­men­ta­rą BNS per­da­vė mi­nis­te­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Į Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rę dėl su­nku­mų, su ku­riais per Sei­mo rin­ki­mus su­si­dū­rė ne­įga­lie­ji, krei­pė­si Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mas.

Anot fo­ru­mo, dau­giau kaip tūks­tan­ty­je rin­ki­mų apy­lin­kių as­me­nys su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės sa­va­ran­kiš­kai pa­tek­ti į bal­sa­vi­mo pa­tal­pą: pa­sta­tuo­se bu­vo laip­tai, ne­bu­vo įreng­tų ar­ba įreng­ti ne­tin­ka­mo aukš­čio pa­ndu­sai, ar­ba pa­ndu­sai bu­vo užt­ver­ti, užs­ta­ty­ti daik­tais, įėji­mo du­rys – per siau­ros, ne­bu­vo ga­li­my­bės sa­va­ran­kiš­kai jų ati­da­ry­ti sė­dint ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je, du­rys at­si­da­rė į iš­orę ir pan. Be to, rin­ki­mų pa­tal­po­se ne­bu­vo įreng­ta bal­sa­vi­mo ka­bi­na, skir­ta už­pil­dy­ti rin­ki­mų biu­le­te­nį sė­dint kė­dė­je ar ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je. Skun­de taip pat teig­ta, kad ne­pa­si­rū­pin­ta rin­kė­jais su re­gė­ji­mo ne­ga­lia: ne­tin­ka­mai pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie kan­di­da­tus, ne­bu­vo di­des­niu for­ma­tu at­spaus­din­tos in­for­ma­ci­jos silp­na­re­giams ir pan.

Skun­de sa­ko­ma, kad vals­ty­bė ne­de­da pa­stan­gų pa­ša­lin­ti kliū­čių as­me­nims su ne­ga­lia vi­sa­pu­siš­kai da­ly­vau­ti po­li­ti­nia­me ir vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me.

„Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, jog rin­ki­mų ir pa­kar­to­ti­nų rin­ki­mų me­tu iš 1996 rin­ki­mų apy­lin­kių tik 699 bal­sa­vi­mo pa­tal­pos bu­vo pri­tai­ky­tos as­me­nų su ju­dė­ji­mo ir re­gos ne­ga­lia po­rei­kiams. Di­džio­jo­je da­ly­je rin­ki­mų apy­lin­kių (65 proc.) ne­už­ti­krin­ta as­me­nų su ne­ga­lia tei­sė veiks­min­gai ir vi­sa­pu­siš­kai da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se bei pa­kar­to­ti­niuo­se rin­ki­muo­se ly­giai su ki­tais as­me­ni­mis“, – ra­šo­ma kon­tro­lie­rės ty­ri­mo iš­va­do­je.

Jo­je taip pat sa­ko­ma, kad Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) re­ko­men­da­ci­ja as­me­nims su ne­ga­lia bal­suo­ti na­muo­se ne­už­ti­kri­na jų vi­sa­ver­tės tei­sės da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se su ki­tais as­me­ni­mis ir ne­ati­tin­ka Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų.

Kon­tro­lie­rės tvir­ti­ni­mu, sa­vi­val­dy­bių lė­šų trū­ku­mas ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­mas pa­grin­das ne­pri­tai­ky­ti bal­sa­vi­mo pa­tal­pų.

Pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą, už bal­sa­vi­mo bei apy­gar­dų ir apy­lin­kių rin­ki­mų ko­mi­si­jų būs­ti­nių pa­tal­pų iš­lai­ky­mą, bal­sa­vi­mo pa­tal­pų įren­gi­mo in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mą ir iš­sau­go­ji­mą ap­mo­ka­ma iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų.