Geriausių šalių sąraše Lietuva – tarp vidutiniokių
Su­da­ry­ta­me ge­riau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių rei­tin­ge Lie­tu­va iš 163 ša­lių užė­mė 49 vie­tą. Ver­ti­nant vals­ty­bes pa­gal to­kius ro­dik­lius kaip moks­las ir tech­no­lo­gi­jos, kul­tū­ra, tarp­tau­ti­nė tai­ka ir sau­gu­mas, eko­no­mi­ka, mū­sų ša­lis at­si­li­ko ne tik nuo kai­my­ni­nių Lat­vi­jos bei Es­ti­jos, bet ir nuo Ru­mu­ni­jos, Bul­ga­ri­jos.

Ge­ros ša­lies in­dek­su va­di­na­ma­me ty­ri­me 163 pa­sau­lio vals­ty­bės įver­tin­tos pa­gal 35 ro­dik­lius. Ty­ri­mo tiks­las – at­skleis­ti, kaip kiek­vie­na ša­lis pri­si­de­da prie bend­ro­sios žmo­ni­jos ir pla­ne­tos ge­ro­vės. Tam nau­do­ja­ma­si įvai­rių tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pa­vyz­džiui, Jung­ti­nių Tau­tų ir Pa­sau­lio ban­ko, duo­me­ni­mis.

Lie­tu­vai šia­me rei­tin­ge te­ko 49 vie­ta. Ge­riau­siai mū­sų ša­lis įver­tin­ta moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je, kur pa­gal įvai­rius ro­dik­lius, to­kius kaip stu­den­tų iš už­sie­nio skai­čius, pa­ten­tus, tarp­tau­ti­nes pub­li­ka­ci­jas ir pan., užė­mė 24 vie­tą tarp vi­sų ver­tin­tų ša­lių. Blo­giau­siai Lie­tu­va įver­tin­ta tarp­tau­ti­nės tai­kos ir sau­gu­mo sri­ty­je, kur pa­gal tai­kos pa­lai­ky­mo ka­rių skai­čių, tai­kos pa­lai­ky­mo mi­si­joms ski­ria­mas lė­šas, gink­lų eks­por­tą ir pan., mū­sų ša­liai skir­ta 143 vie­ta.

Ge­riau­sia ša­li­mi pa­sau­ly­je pa­skelb­ta Šve­di­ja. Ši vals­ty­bė, kaip par­odė ver­ti­ni­mas, ge­riau­siai at­sto­vau­ja pi­lie­čių in­te­re­sams tuo pa­čiu veng­da­ma su­kel­ti ža­lą ki­toms vals­ty­bėms ir ap­lin­kai. An­tro­je rei­tin­go vie­to­je at­si­dū­rė Da­ni­ja, po jos ri­kiuo­ja­si Ny­der­lan­dai, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Vo­kie­ti­ja, Suo­mi­ja, Ka­na­da, Pra­ncū­zi­ja, Aus­tri­ja ir Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja.