Geriausiems viešosios policijos pareigūnams – dovanos ir atostogos
Vil­niaus ra­jo­ne vy­ku­sia­me ge­riau­siu ša­lies vie­šo­sios po­li­ci­jos kon­kur­se pi­ni­gi­nė­mis do­va­no­mis bei at­os­to­go­mis ap­do­va­no­ti nu­ga­lė­to­jai.

Kaip skel­bia Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, 21­ą­jį kar­tą su­reng­ta­me ge­riau­sių ša­lies vie­šo­sios po­li­ci­jos par­ei­gū­nų kon­kur­se trium­fa­vo klai­pė­die­čiai.

Ge­riau­siu ša­lies vie­šo­sios po­li­ci­jos ty­rė­ju ta­po Klai­pė­dos ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos pos­ky­rio ty­rė­jas Ra­mū­nas Nor­vi­las.

Ge­riau­siais pa­tru­liais pri­pa­žin­ti Klai­pė­dos aps­kri­ties par­ei­gū­nai Ir­ma Nor­ku­tė ir Ta­das Pe­trai­tis.

An­trą­ją vie­tą tarp ty­rė­jų užė­mė Bir­žų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus Pre­ven­ci­jos pos­ky­rio ty­rė­jas Min­dau­gas Bal­čiū­nas, tre­čias li­ko Kau­no mies­to Dai­na­vos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Pa­ulius Dič­kus.

Tarp pa­tru­lių an­tro­je vie­to­je li­ko šiau­lie­čiai Dei­man­tė Au­gy­tė ir Taut­vy­das Ski­kas, tre­čią­ją vie­tą užė­mė ma­ri­jam­po­lie­čiai Ra­mu­nė Du­bi­nin­kai­tė ir Man­tas La­pie­nis.

Pir­mą vie­tą užė­mę par­ei­gū­nai ga­vo po 500 eu­rų če­kius, an­trą­ją – po 400 eu­rų, tre­čią­ją – po 300 eu­rų če­kius. Taip pat jiems įteik­ti po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lai, 5 die­nos mo­ka­mų at­os­to­gų, rė­mė­jų do­va­nos.

Šių me­tų kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo sve­čiai iš Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Suo­mi­jos. Į pri­zi­nin­kų tre­je­tą jie ne­pa­te­ko.

Kon­kur­so fi­na­li­nia­me eta­pe po­li­ci­jos pa­tru­liai ir apy­lin­kės ins­pek­to­riai var­žė­si tak­ti­kos, šau­dy­mo, fi­gū­ri­nio vai­ra­vi­mo, dė­me­sin­gu­mo rung­ty­se, spren­dė ži­nių pa­ti­kri­ni­mo tes­tą, tu­rė­jo įveik­ti kliū­čių ruo­žą. Be to, jų lau­kė ne­ti­kė­tos pa­pil­do­mos rung­tys.