Geriausi kariuomenės pėstininkai dalyvaus pratybose JAV
Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rių pa­grin­du su­for­muo­tas bū­rys – apie 40 ka­rių – pir­ma­die­nį iš­vyks į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, kur da­ly­vaus bend­ro­se pra­ty­bo­se su JAV Pen­sil­va­ni­jos na­cio­na­li­nės gvar­di­jos ka­riais.

Dau­giau nei sa­vai­tę truk­sian­čių pra­ty­bų me­tu lie­tu­viai su są­jun­gi­nin­kais da­ly­vaus mū­šio mies­te ope­ra­ci­jo­se, vyk­dys už­duo­tis miš­kin­go­je vie­to­vė­je, da­ly­vaus ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Ge­bė­ji­mas ko­vo­ti įvai­riau­sio­se ap­lin­ko­se ir įvai­riau­sio­mis są­ly­go­mis, in­teg­ruo­jant skir­tin­gas gink­luo­tės sis­te­mas ir ry­šio prie­mo­nes, nau­do­jant ne gim­tą­ją kal­bą, ne­įp­ras­tą tak­ti­ką už­ti­kri­na ka­rių ir pa­da­li­nių uni­ver­sa­lu­mą ir pra­na­šu­mą mū­šio lau­ke. To­kios pra­ty­bos už­ti­kri­na šią są­ly­gų įvai­ro­vę ir ne­abe­jo­ti­nai yra nau­din­gos tiek mū­sų, tiek są­jun­gi­nin­kų ka­riams“, – sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Da­riaus ir Gi­rė­no apy­gar­dos 2-osios rink­ti­nės va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Vi­das Grun­da.

Lie­tu­vos ka­rių vie­ne­tas yra su­for­muo­tas KASP Da­riaus ir Gi­rė­no apy­gar­dos 2-osios rink­ti­nės pa­grin­du. Jam taip pat pri­skir­ti ir Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai.

Ka­riai tre­ni­ruo­sis JAV Pen­sil­va­ni­jos vals­ti­jos Na­cio­na­li­nei gvar­di­jai pri­klau­sian­čia­me „In­dian Town Gap“ mo­ky­mo cen­tre, įsi­kū­ru­sia­me cen­tri­nė­je Pen­sil­va­ni­jos vals­ti­jos da­ly­je.

Tra­di­ciš­kai į šias pra­ty­bas Pen­sil­va­ni­jo­je vyks­tan­tis pa­da­li­nys yra for­muo­ja­mas ge­riau­sius pės­ti­nin­kus par­en­gian­čios pa­jė­gų Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų kuo­pos pa­grin­du.