Geradarį politiką irakiečiai pamiršo
Eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius tei­gia iki šio iš pa­bė­gė­lių, ku­riuos bu­vo ap­gy­ven­di­nęs sa­vo va­sar­na­my­je, ne­ga­vęs jo­kios ži­nios. Dau­giau nei pus­me­tį Lie­tu­vo­je pra­lei­du­si ira­kie­čių šei­ma lie­pą slap­čia iš­vy­ko į Šve­di­ją.

P. Auš­tre­vi­čius „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė iš bu­vu­sių gy­ven­to­jų per pa­sta­rą­sias sa­vai­tes ne­su­lau­kęs nei skam­bu­čio, nei ži­nu­tės. „Šve­di­ja ne­to­li, bet jie, pa­na­šu, ne­ar­tė­ja. Ne­su šven­tų avių ga­ny­to­jas, bet rei­kia pri­pa­žin­ti, kad avys pa­skli­do“, – šmaikš­ta­vo po­li­ti­kas. Ira­kie­čių šei­mą P. Auš­tre­vi­čius bu­vo ap­gy­ven­di­nęs sa­vo va­sar­na­my­je Juo­dši­liuo­se, Vil­niaus ra­jo­ne. At­vy­kė­liai dir­bo dar­že, so­di­no bul­ves ir ki­to­kias dar­žo­ves. Pa­sak po­li­ti­ko, na­muo­se li­ko ne­ma­žai ira­kie­čių as­me­ni­nių daik­tų. „At­siun­tė SMS, kad vis­kas ge­rai, kad grei­tai pa­si­ma­ty­si­me“, – sve­čiams iš­vy­kus yra sa­kęs po­li­ti­kas. Pa­sak jo at­vy­kė­liai tei­gė iš­vy­kę lan­ky­ti gi­mi­nių. Du su­au­gu­sie­ji ir du vai­kai į Lie­tu­vą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos prog­ra­mą bu­vo per­kel­ti per­nai gruo­dį. Jie at­vy­ko iš Grai­ki­jos.