Georgijaus juostelė – nepageidaujama
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos na­riai Pa­ulius Sau­dar­gas, Va­len­ti­nas Stun­dys ir Ri­man­tas Jo­nas Da­gys siū­lo Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so ir Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma užd­raus­ti Geor­gi­jaus juo­ste­lių pla­ti­ni­mą ir nau­do­ji­mą, pri­ski­riant jas prie drau­džia­mos so­vie­ti­nės sim­bo­li­kos.

To­kio­mis pa­tai­so­mis sie­kia­ma sau­go­ti pa­ma­ti­nius su­ve­re­ni­te­to, lais­vės, de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pus, už­ti­krin­ti vie­šą­ją tvar­ką ir už­kirs­ti ke­lią įvai­rioms pro­vo­ka­ci­joms ar ban­dy­mams kurs­ty­ti tau­ti­nę ne­san­tai­ką. Geor­gi­jaus juo­ste­lės pri­sky­ri­mu drau­džia­mai sim­bo­li­kai taip pat no­ri­ma dar kar­tą at­kreip­ti dė­me­sį į ko­mu­nis­ti­nių ir na­cis­ti­nių nu­si­kal­ti­mų su­ly­gi­ni­mo svar­bą. Kar­tu su Sei­mo na­riais šios pa­tai­sos ini­cia­to­riai yra po­li­to­lo­gai Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Vy­tau­tas Ker­šans­kas bei Si­mo­nas Kli­mans­kis.

Dvis­pal­vės juo­dai oran­ži­nės Geor­gi­jaus (lie­tu­viš­kai – Šv. Jur­gio) juo­stos Ru­si­jo­je pla­čiai pra­dė­tos nau­do­ti 2005 me­tais, mi­nint 60-to­sios So­vie­tų Są­jun­gos per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re me­ti­nes. Nors Ru­si­jo­je ofi­cia­liai bu­vo skel­bia­ma, kad tai nė­ra po­li­ti­nis ar ideo­lo­gi­nis sim­bo­lis ir ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mas po­li­ti­nių par­ti­jų ar ki­tų ju­dė­ji­mų sa­vi­rek­la­mos tiks­lais, šią „tai­syk­lę“ grei­tai su­lau­žė Krem­lius, Geor­gi­jaus juo­stą pra­dė­jus nau­do­ti kaip da­bar­ti­nės Ru­si­jos val­džios ir ga­lios sim­bo­lis. Su­lau­ku­sios mil­ži­niš­ko po­pu­lia­ru­mo Ru­si­jo­je, Geor­gi­jaus juo­stos tra­di­ci­jos pra­dė­tos eks­por­tuo­ti į kai­my­ni­nes vals­ty­bes, į šį pro­ce­są įtrau­kiant ir Ru­si­jos am­ba­sa­das, ak­ty­viai pri­si­de­dan­čias prie juo­ste­lių pla­ti­ni­mo. Aki­vaiz­du, kad taip, pri­si­den­giant So­vie­tų Są­jun­gos per­ga­lės pa­mi­nė­ji­mu, sie­kia­ma su­kel­ti nos­tal­gi­ją tiems lai­kams ir su­stip­rin­ti ru­sa­kal­bių ir ne tik pa­lan­ku­mą da­bar­ti­nės Ru­si­jos vyk­do­mai po­li­ti­kai.

Po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos ir Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų ka­ri­nių veiks­mų Ry­tų Ukrai­no­je, Geor­gi­jaus juo­sta įga­vo ir nau­ją reikš­mę: ji ta­po Ru­si­jos ka­ri­nės ag­re­si­jos, im­pe­ria­lis­ti­nių am­bi­ci­jų, pro­vo­ka­ci­jų, tau­ti­nės ne­san­tai­kos sim­bo­liu ir prie­mo­ne iden­ti­fi­kuo­ti ta­ria­mą prieš­ą. Kaip ži­no­ma, Lie­tu­vai va­di­na­mo­ji So­vie­tų Są­jun­gos per­ga­lė prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją at­ne­šė be­veik pu­sę am­žiaus tru­ku­sią oku­pa­ci­ją, ku­rios me­tu per 300 tūkst. gy­ven­to­jų bu­vo iš­trem­ta į Si­bi­rą, par­ti­za­ni­nia­me pa­sip­rie­ši­ni­me žu­vo dau­giau nei 20 tūkst. pi­lie­čių. To­dėl tiek is­to­ri­nė, tiek ir da­bar­ti­nė Geor­gi­jaus juo­ste­lės reikš­mė su­tei­kia pa­kan­ka­mai prie­žas­čių reg­la­men­tuo­ti šio sim­bo­lio nau­do­ji­mą vie­šu­mo­je pri­ski­riant jį prie drau­džia­mų so­vie­ti­nių sim­bo­lių.