George'as Friedmanas: Rusija silpna ir ji žlunga
Lie­tu­vo­je vie­šin­tis vie­nas ži­no­miau­sių geo­po­li­ti­kos ana­li­ti­kų Geor­ge'as Fried­ma­nas sa­ko, kad Ru­si­ja yra silp­na ir šios im­pe­ri­nės ga­lios žlu­gi­mas jau an­tro­je sta­di­jo­je.

Pa­sak ana­li­ti­ko, va­do­va­vu­sio vie­nai rim­čiau­sių pa­sau­lio stra­te­gi­nės ana­li­ti­kos or­ga­ni­za­ci­jų „Strat­for“, Ru­si­ja iš­gy­ve­na sa­vo pa­bai­gos pra­džią, bet ne­reiš­kia, kad ji yra ne­pa­vo­jin­ga.

„Tai, kad jūs esa­te ša­lia Ru­si­jos yra geo­po­li­ti­nis fak­tas. Tai ga­li par­aly­žiuo­ti ar­ba su­teik­ti ga­li­my­bę. Taip, ap­link Lie­tu­vą ir vi­sa­me re­gio­ne tvy­ro įtam­pa, bet ne­rei­kia leis­ti, kad tai nu­spręs­tų jū­sų at­ei­tį. Ru­sai yra silp­ni. Ru­si­ja, kar­tu su Sau­do Ara­bi­ja, yra pri­klau­so­mos nuo naf­tos kai­nų, o jų jos ne­ga­li re­gu­liuo­ti. Krin­tan­ti naf­tos kai­na reiš­kia šių vals­ty­bių silp­nė­ji­mą“, – sa­kė vie­nas gar­siau­sių pa­sau­lio geo­po­li­ti­kos ži­no­vų.

Ru­sų ka­ri­nė in­ter­ven­ci­ja Si­ri­jo­je – par­odo­mo­ji prog­ra­ma sa­vo ša­lies žmo­nėms, ban­dy­mas įro­dy­ti, kad ša­lis vis dar stip­ri ir ver­ta pa­gar­bos.

„Ne­reiš­kia, kad silps­tan­ti Ru­si­ja ne­ke­lia grės­mės. Silps­tan­čios vals­ty­bės ga­li bū­ti pa­vo­jin­gos. Aš sa­ky­čiau, kad Ru­si­ja pe­rė­jo į an­trą žlu­gi­mo sta­di­ją – pir­mo­ji sta­di­ja bu­vo So­vie­tų Są­jun­gos griū­tis. Da­bar Ru­si­ja iš­gy­ve­na an­trą­ją žlu­gi­mo fa­zę, nors dau­ge­lis ma­nė, kad so­vie­tų žlu­gi­mas jau pa­bai­ga. Iš­ties tai bu­vo pa­bai­gos pra­džia“, – svars­tė G. Fried­ma­nas. Jis pri­pa­ži­no, kad mes ne­sa­me sau­gūs, bet tuo pa­čiu ne­tu­rė­tu­me per­ver­tin­ti Ru­si­jos, nes ru­sai – silp­ni.

Ana­li­ti­kas ti­ki­no, kad vals­ty­bėms svar­bu su­vok­ti sa­vo ir kai­my­ni­nių ša­lių silp­ny­bes ir stip­ry­bes. Tar­ki­me mū­sų di­džio­sios kai­my­nės silp­ny­bė – tre­čio­jo pa­sau­lio eko­no­mi­ka, ku­ri tu­ri mai­tin­ti pir­mo­jo pa­sau­lio gink­luo­tę ir ar­mi­ją.

G. Fried­ma­nas taip pat aiš­ki­no, kad Ry­tų Eu­ro­pa yra uni­ka­lus ir vie­nas įdo­miau­sių re­gio­nų Eu­ro­po­je. Pa­sak jo, re­gio­no lau­kia švie­si eko­no­mi­nė at­ei­tis.

„Ste­bė­da­mas te­ri­to­ri­ją tarp Bal­ti­jos ir Juo­do­sios jū­ros aš ma­tau iš­si­la­vi­nu­sius žmo­nes, kū­ry­bin­gas vi­suo­me­nes. Tai daug ža­dan­tis Eu­ro­pos re­gio­nas. Šian­dien Lie­tu­va yra stra­te­gi­nė vals­ty­bė – tai ma­ža ša­lis gre­ta Ru­si­jos ir tai, kad čia at­va­žiuo­ja aukš­ti JAV par­ei­gū­nai ro­do, jog esa­te svar­būs. Ma­nau la­bai svar­bu su­pras­ti ri­zi­kas ir ga­li­my­bes, ku­rias tu­ri­te“, – sa­kė ana­li­ti­kas. Pa­sak jo, dar dvi­de­šimt me­tų ir Lie­tu­va bus kles­tin­ti vals­ty­bė.