Geopolitinių studijų centro vadovė neįleista į Rusiją
Geo­po­li­ti­nių stu­di­jų cen­tro va­do­vė Gre­ta Tuč­ku­tė tei­gia, kad Ru­si­ja jos ne­įlei­do į ša­lį.

Lie­tu­vos pi­lie­tė bu­vo su­lai­ky­ta Mask­vos tarp­tau­ti­nia­me Vnu­ko­vo oro uos­te, po apk­lau­sos ji pa­leis­ta ir iš­siųs­ta at­gal, tei­gia­ma pra­ne­ši­me apie bū­si­mą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją.

Pla­čiau apie in­ci­den­tą skai­ty­ki­te penk­ta­die­nį dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ži­nios“.