Generalinis prokuroras prašo Seimo panaikinti V.Gapšio neliečiamybę
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras E. Pa­ši­lis krei­pė­si į par­la­men­tą dėl Sei­mo na­rio „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo.

Kaip pra­ne­ša Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra, šian­dien, bir­že­lio 20 d., ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis krei­pė­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą, pra­šy­da­mas leis­ti pa­trauk­ti Sei­mo na­rį Vy­tau­tą Gap­šį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl ga­li­mai įvyk­dy­tų po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos po­žy­mių tu­rin­čių su­nkių nu­si­kal­ti­mų vals­ty­bės tar­ny­bai ir val­dy­mo tvar­kai.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­te or­ga­ni­zuo­ja­mas ir kon­tro­liuo­ja­mas Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Vil­niaus val­dy­bo­je šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal po­žy­mius nu­si­kal­ti­mų, nu­ma­ty­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 225 str. „Ky­ši­nin­ka­vi­mas“ 3 d., 227 str. „Pa­pir­ki­mas“ 3 d., 226 str. „Pre­ky­ba po­vei­kiu“ 3 ir 4 d., ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jo­je, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se bei Sei­mo sta­tu­te nu­sta­ty­ta, kad Sei­mo na­rio as­muo ne­lie­čia­mas, Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mas, ne­ga­li bū­ti ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė. Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se taip pat nu­sta­ty­ta, kad ki­tos pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės šiam as­me­niui tai­ko­mos tiek, kiek tai ne­drau­džia­ma pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus ar tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas.

Sie­kiant nu­sta­ty­ti šiam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui reikš­min­gas ap­lin­ky­bes, Sei­mo na­rys V. Gap­šys bu­vo apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, ku­ris ga­li duo­ti par­ody­mus apie sa­vo pa­ties ga­li­mai pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ta­čiau šių apk­lau­sų me­tu pa­aiš­ki­ni­mų ne­da­vė. To­dėl šiuo me­tu vi­si ga­li­mi ir ne­drau­džia­mi pro­ce­so veiks­mai su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riu V. Gap­šiu yra at­lik­ti.

Įver­ti­nus nu­ro­dy­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos, Sei­mo sta­tu­to ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nuo­sta­tas ir nu­sta­ty­tas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes, kons­ta­tuo­ti­na, kad to­les­nis bau­džia­ma­sis pro­ce­sas (iki­teis­mi­nis ty­ri­mas) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio V. Gap­šio at­žvil­giu ne­ga­li­mas ne­ga­vus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo su­ti­ki­mo pa­trauk­ti šį as­me­nį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, jį su­im­ti ar ki­taip su­var­žy­ti jo lais­vę.

L. Grau­ži­nie­nė krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pradėjimo

„Rea­guo­da­ma į Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros ir spe­cia­lių­jų tar­ny­bų at­lie­ka­mus ty­ri­mus dėl po­li­ti­kų ga­li­mos ko­rup­ci­jos bei siek­da­ma iš­veng­ti ga­li­mai nu­si­kals­ta­mai įta­ko­ja­mų įsta­ty­mų pri­ėmi­mo Sei­me, Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė raš­tu krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­ma sku­biai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pa­teik­ti pro­ku­ra­tū­ros or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ir kon­tro­liuo­ja­muo­se iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se mi­ni­mų įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų pro­jek­tų, ku­rių pri­ėmi­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me ga­li­mai bu­vo nu­si­kals­ta­mai įta­ko­tas, są­ra­šą, bei pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą sie­kiant nu­sta­ty­ti as­me­nis, ku­rių veiks­mai ar ne­vei­ki­mas tu­rė­jo įta­kos Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro prie­vo­lės, nu­ma­ty­tos Sei­mo sta­tu­to 22 straips­nio 3 da­ly­je, ne­at­li­ki­mui.

Sei­mo sta­tu­to 22 straips­nio 3 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, su­ima­mas, ne­ga­li bū­ti ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė, iš­sky­rus at­ve­jus, kai jis už­tin­ka­mas be­da­ran­tis nu­si­kal­ti­mą (in flag­ran­ti). Šiais at­ve­jais Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras apie tai ne­dels­da­mas pra­ne­ša Sei­mui.

Sei­mo Pir­mi­nin­kė L. Grau­ži­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad va­do­vau­jan­tis im­pe­ra­ty­via Sei­mo sta­tu­to 22 straips­nio 3 da­lies nuo­sta­ta, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 166 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tu, Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo 8 straips­nio 3 da­li­mi bei Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro 2012 m. gruo­džio 31 d. pa­tvir­tin­tų re­ko­men­da­ci­jų dėl kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo, bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mų tai­ky­mo ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­jos pa­nau­do­ji­mo bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se 5 punk­tu, at­siž­vel­giant į gau­tos kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­jos svar­bą apie ga­li­mai nu­si­kals­ta­mai įta­ko­ja­mus tei­sės ak­tų pri­ėmi­mus Sei­me bei ga­li­mas tei­si­nes pa­sek­mes šių tei­sės ak­tų ga­lio­ji­me, ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras pri­va­lė­jo pra­neš­ti apie tai Sei­mui ne­del­siant, kai vy­ko ga­li­mai abe­jo­ti­nai pri­im­tų tei­sės ak­tų svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas Sei­me, o ne pra­ėjus trims mė­ne­siams ir dau­giau lai­ko po kon­kre­taus tei­sės ak­to pri­ėmi­mo, bei pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, tiks­lu už­kar­din­ti su­nkias nu­si­kals­ta­mas vei­kas bei ga­li­mas pri­im­tų tei­sės ak­tų pa­sek­mes vi­suo­me­nei bei vals­ty­bei.

Sei­mo Pir­mi­nin­kės L. Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, aki­vaiz­du, kad Sei­mo sta­tu­to 22 straips­nio 3 da­ly­je nu­ma­ty­ta prie­vo­lė ne­del­siant pra­neš­ti Sei­mui ne­bu­vo at­lik­ta, dėl to, ne­tu­rė­da­mas ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos dėl ga­li­mų ne­tei­sė­tų vei­kų pri­imant kon­kre­čius tei­sės ak­tus, Sei­mas ga­lė­jo bū­ti su­klai­din­tas“, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.