Generalinis prokuroras prašo panaikinti Petro Gražulio neliečiamybę
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis pra­šo pa­nai­kin­ti Sei­mo na­rio „tvar­kie­čio“ Pe­tro Gra­žu­lio ne­lie­čia­my­bę by­lo­je dėl pi­ke­to prie pro­ku­ro­ro Ir­man­to Mi­ke­lio­nio na­mų.

„Bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl truk­dy­mo pro­ku­ro­ro veik­lai, kai bu­vo su­reng­tas pi­ke­tas prie pro­ku­ro­ro na­mų“, – pa­grin­dą pra­šy­ti pa­nai­kin­ti P.Gra­žu­lio tei­si­nį im­uni­te­tą BNS įvar­di­jo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė spau­dai Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

Ty­ri­mą dėl tuo­me­ti­nės „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos at­sto­vų P.Gra­žu­lio, Kęs­to Koms­kio ir Val­do Va­si­liaus­ko su­reng­to pi­ke­to prie pro­ku­ro­ro I.Mi­ke­lio­nio na­mų Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo per­nai ko­vą.

„Tvar­kie­čiai“ pi­ke­tu rea­ga­vo į pro­ku­ro­ro par­eiš­ki­mą, kad pra­šys Eu­ro­pos Par­la­men­tą pa­nai­kin­ti par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­rio eu­ro­par­la­men­ta­ro Ro­lan­do Pa­kso ne­lie­čia­my­bę ga­li­mos ko­rup­ci­jos by­lo­je. Iš vi­sų pro­tes­to da­ly­vių Sei­mo na­riu bu­vo per­rink­tas ir tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę tu­ri P.Gra­žu­lis, be Sei­mo lei­di­mo jo ne­ga­li­ma trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ar ki­taip su­var­žy­ti lais­vę.

Už truk­dy­mą pro­ku­ro­ro veik­lai Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ti vie­šie­ji dar­bai, bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad „Lie­tu­vos ry­to“ ži­niask­lai­dos gru­pės va­do­vas Ged­vy­das Vai­naus­kas su­ta­rė su R.Pa­ksu, jog šis už be­veik 10 tūkst. eu­rų ver­tės ky­šį pa­veiks sta­ty­bų ins­pek­to­rius, kad šie leis­tų nau­do­ti nau­ją „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šio­je by­lo­je yra pa­pra­šiu­si Eu­ro­pos Par­la­men­to pa­nai­kin­ti R.Pa­kso ne­lie­čia­my­bę. Klau­si­mą vars­tan­tis EP Tei­sės ko­mi­te­tas pa­aiš­kin­ti pra­šy­mo mo­ty­vus į Briu­se­lį kvie­čia­si ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą E.Pa­ši­lį.

Tiek R.Pa­ksas, tiek G.Vai­naus­kas sa­vo kal­tę ne­igia ir by­lą va­di­na po­li­ti­zuo­ta. R.Pa­ksas iš „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­ko par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no spa­lio mė­ne­sį po Sei­mo rin­ki­mų pir­mo­jo tu­ro.