Generalinis prokuroras prašo panaikinti Gintaro Steponavičiaus teisinę neliečiamybę
Vyks­tant pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės 11 d. pra­dė­tam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui dėl ko­rup­ci­nių vei­kų, tarp ku­rių ti­ria­mas ir itin stam­baus mas­to ky­ši­nin­ka­vi­mas, ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis pa­si­ra­šė krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mą dėl lei­di­mo pa­trauk­ti Sei­mo na­rį Gin­ta­rą Ste­po­vi­čių bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad 2012 – 2016 me­tų ka­den­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys, par­la­men­ti­nės po­li­ti­nės par­ti­jos „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis“ pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir šios po­li­ti­nės par­ti­jos Sei­me frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, prieš­in­gais Sei­mo na­rio tar­ny­bos in­te­re­sais, pikt­nau­džiau­da­mas Sei­mo na­rio tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir tu­ri­mais kons­ti­tu­ci­niais įga­lio­ji­mais, as­me­niš­kai ne kar­tą bend­rau­da­mas su vie­no vers­lo kon­cer­no va­do­vu, ta­rė­si dėl lė­šų, ku­rio­mis ne­tei­sė­tai bu­vo fi­nan­suo­ta G. Ste­po­na­vi­čiaus at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nė par­ti­ja, vie­na vie­šo­ji įstai­ga, Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­das bei šio Sei­mo na­rio rin­ki­mi­nė kam­pa­ni­ja. Tu­ri­mi duo­me­nys taip pat lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad šis Sei­mo na­rys yra bal­sa­vęs dėl kon­cer­nui nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo, ra­šo­ma pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me spau­dai.

Pikt­nau­džia­vo Sei­mo na­rio įgaliojimais

Dėl šio­je by­lo­je ti­ria­mų nu­si­kals­ta­mų veiks­mų pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus yra įteik­ti dar dviems as­me­nims, ku­rie ne­tu­rė­jo ar šiuo me­tu ne­be­tu­ri im­uni­te­to nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, taip pat vie­nam ju­ri­di­niam as­me­niui.

Krei­pi­me­si į LR Sei­mą nu­ro­do­ma, kad to­kie veiks­mai ver­tin­ti­ni kaip 2012 – 2016 m. ka­den­ci­jos Sei­mo na­rio Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus pikt­nau­džia­vi­mas kons­ti­tu­ci­niais Sei­mo na­rio įga­lio­ji­mais, Sei­mo na­rio prie­sai­kos su­lau­žy­mas, Sei­mo Sta­tu­to, Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo bei Vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so pa­žei­di­mai.

Bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už to­kią ga­li­mai pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką yra nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so 228 straips­nio „Pikt­nau­džia­vi­mas“ 2 da­ly­je. Šis ty­či­nis nu­si­kal­ti­mas yra pri­ski­ria­mas su­nkių nu­si­kal­ti­mo ka­te­go­ri­jai.

Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius nuo 2016 m. lap­kri­čio 14 d. yra 2016 – 2020 m. ka­den­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys ir tu­ri im­uni­te­tą nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 32 straips­nio 1 da­lis nu­sta­to, kad nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­siam as­me­niui, ku­ris bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ga­li bū­ti pa­trauk­tas tik kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos lei­di­mu, bau­džia­ma­sis pro­ce­sas pra­de­da­mas, ta­čiau jam ne­ga­li bū­ti su­ra­šy­tas pra­ne­ši­mas apie įta­ri­mą, jis ne­ga­li bū­ti apk­lau­sia­mas kaip įta­ria­ma­sis ar pri­pa­žįs­ta­mas įta­ria­muo­ju, ne­ga­li bū­ti su­ima­mas ar ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė. Ki­tos pro­ce­si­nės prie­var­tos prie­mo­nės šiam as­me­niui tai­ko­mos tiek, kiek tai ne­drau­džia­ma pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus ar tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mas.

Sie­kiant nu­sta­ty­ti by­lai reikš­min­gas ap­lin­ky­bes,G. Ste­po­na­vi­čius bu­vo apk­laus­tas kaip liu­dy­to­jas, ku­ris ga­li duo­ti par­ody­mus apie sa­vo pa­ties ga­li­mai pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką.

Šiuo me­tu vi­si ga­li­mi ir ne­drau­džia­mi at­lik­ti pro­ce­so veiks­mai su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riu Gin­ta­ru Ste­po­na­vi­čiu­mi yra at­lik­ti.

Įver­ti­nus nu­ro­dy­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos, Sei­mo sta­tu­to ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nuo­sta­tas ir nu­sta­ty­tas fak­ti­nes ap­lin­ky­bes, kons­ta­tuo­ti­na, kad to­les­nis bau­džia­ma­sis pro­ce­sas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rio Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus at­žvil­giu ne­ga­li­mas ne­ga­vus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo su­ti­ki­mo pa­trauk­ti jį bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.