Generalinis prokuroras prašo Kęstutį Pūką traukti baudžiamojon atsakomybėn
Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Pū­kas da­rė psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą sa­vo pa­dė­jė­jai, gra­si­no ją at­leis­ti, su ki­to­mis mer­gi­no­mis bend­ra­vo „tu­rė­da­mas ty­čią sek­sua­liai bend­rau­ti ir pa­si­ten­kin­ti“, tei­gia ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Ket­vir­ta­die­nį jis krei­pė­si į Sei­mą pra­šy­da­mas leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn par­la­men­ta­rą K.Pū­ką iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl ga­li­mo sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ir gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.

„Pra­šau Sei­mo, kad bū­tų pa­nai­kin­ta ne­lie­čia­my­bė ir bū­tų ga­li­ma par­eikš­ti įta­ri­mus“, – tei­gė pro­ku­ro­ras.

Anot jo, ke­tu­rių nu­ken­tė­ju­sių­jų liu­di­ji­mai ir per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą gau­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, jog šių me­tų sau­sio – va­sa­rio mė­ne­siais K.Pū­kas ga­lė­jo sek­sua­liai prie­ka­biau­ti prie pa­gal tar­ny­bą pri­klau­so­mų ir ki­taip pri­klau­so­mų as­me­nų.

„Ke­tu­ri nu­ken­tė­ju­sie­ji ga­li­ma pa­ty­rė ty­čia da­ro­mą psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą bei ke­lia­mą di­de­lę įtam­pą, de­mons­truo­ja­mą vir­še­ny­bę bei ga­lią, ne­priim­ti­ną, ne­ma­lo­nų bei šiurkš­čių bend­ra­vi­mą, taip pat nu­ro­dy­mus at­lik­ti pa­gal tar­ny­bą ne­prik­lau­san­čius dar­bus, ver­ti­mą vyk­ti su Sei­mo na­riu K.Pū­ku į Sei­mo vieš­bu­čio pa­tal­pas, ku­rio­se jis gy­ve­na ir ku­rias pri­žiū­ri, že­mi­ni­mą as­mens ly­ties, so­cia­li­nės pa­dė­ties pa­grin­du ir įžei­di­mus, ki­tą nu­ken­tė­ju­sių­jų gar­bę ir oru­mą, as­me­ny­bę že­mi­nan­tį bend­ra­vi­mą, taip pat įžū­lius, gaš­lius pa­siū­ly­mus ir ki­to­kio sek­sua­li­nio po­bū­džio užuo­mi­nas, ne­cen­zū­ri­nę lek­si­ką, vie­nas­me­niš­kai vys­ty­tus vul­ga­rius po­kal­bius sek­sua­li­nio po­bū­džio te­mo­mis bei ki­tus ne­priim­ti­nus nu­ken­tė­ju­sie­siems as­me­nims veiks­mus“, – kal­bė­jo E.Pa­ši­lis.

Pa­sak jo, tam ti­krais at­ve­jais K.Pū­kas prie nu­ken­tė­ju­sių­jų lie­tė­si.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Sei­mui pa­teik­to­je me­džia­go­je nu­ro­do­ma, kad Sei­mo na­rys rei­ka­la­vo, jog jo pa­dė­jė­ja at­lik­tų su dar­bu Sei­me ne­su­si­ju­sias funk­ci­jas, dirb­tų jo bend­ro­vės „Pū­kas“ nau­dai, rū­pin­tų­si juo as­me­niš­kai. Jei­gu to ne­da­rys, gra­sin­ta at­leis­ti.

Taip pat tei­gia­ma, kad ki­tas mer­gi­nas, ža­dė­da­mas įdar­bin­ti, K.Pū­kas men­ki­no, že­mi­no, sa­ky­da­mas joms ne­ma­lo­nius, šo­ki­ruo­jan­čius, oru­mą že­mi­nan­čius in­ty­maus po­bū­džio da­ly­kus, vie­na­ša­liš­kai vys­tė sek­sua­li­nio po­bū­džio te­mas, lai­dė užuo­mi­nas, pa­siū­ly­mus, kel­da­mas joms smar­kią emo­ci­nę, psi­chi­nę įtam­pą. Anot pro­ku­ro­rų, sa­vo vul­ga­riai veiks­mais, pa­siū­ly­mais ir užuo­mi­no­mis po­li­ti­kas prie­ka­bia­vo prie pri­klau­so­mo as­mens, „siek­da­mas sek­sua­li­nio bend­ra­vi­mo ir pa­si­ten­ki­ni­mo, pa­žei­de as­mens sek­sua­li­nio ap­sisp­ren­di­mo lais­vę“, pa­že­mi­no nu­ken­tė­ju­sių­jų gar­bę ir oru­mą.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, Sei­mo na­rys, lai­ky­da­mas gink­lą sei­fe jo dar­bo Sei­me pa­tal­po­se, ne­už­ti­kri­no jo sau­gu­mo.

„Jis su­da­rė są­ly­gas pa­si­nau­do­ti (gink­lu) ki­tam as­me­niui. Bū­tent fak­ti­nės ap­lin­ky­bės to­kios, kad ga­lė­jo prie­iti bet kas prie­iti, be­rods, rak­tas bu­vo pa­lik­tas. Ne­no­rė­čiau smul­kiai kol kas ana­li­zuo­ti fak­ti­nių ap­lin­ky­bių, bet įta­ri­mas ga­li bū­ti par­eikš­tas, jei­gu Sei­mas su­tiks at­šauk­ti im­uni­te­tą, dėl ga­li­mai su­da­ry­tų są­ly­gų pa­si­nau­do­ti gink­lu. At­sa­ko­my­bė yra ir už su­da­ry­mą są­ly­gų“, – Sei­me žur­na­lis­tams aiš­ki­no ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

Dėl šių nu­si­kal­ti­mų ga­li bū­ti bau­džia­ma bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mu ar­ba areš­tu. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je.

Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Su­da­ry­ta komisija

Ket­vir­ta­die­nį par­la­men­ta­rai su­da­rė lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ji tu­rės pa­teik­ti Sei­mui re­ko­men­da­ci­ją, ar ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą. K.Pū­ko im­uni­te­tas bus pa­nai­kin­tas, jei­gu tam pri­tars dau­giau kaip pu­sė par­la­men­ta­rų, tai yra dau­giau kaip 71 Sei­mo na­rys.

Sei­mas nu­ro­dė ko­mi­si­jai iš­va­dą pa­teik­ti iki an­tra­die­nio, lie­pos 4 die­nos. Ko­mi­si­jos va­do­vu iš­rink­tas „vals­tie­tis“ An­ta­nas Bau­ra.

Sei­mo na­riai dėl ga­li­mo K.Pū­ko prie­ka­bia­vi­mo jam yra ini­ci­ja­vę ap­kal­tą. Šia­me pro­ce­se da­bar lau­kia­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo po­zi­ci­jos.

K.Pū­kas į Sei­mą bu­vo iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.