Generalinis prokuroras pavaduotoju pasirinko prezidentės patarėjos advokatą
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis sa­vo pa­va­duo­to­ju pa­si­rin­ko pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­sto­vės spau­dai Dai­vos Ul­bi­nai­tės bu­vu­sį ad­vo­ka­tą Gied­rių Da­nė­lių.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra BNS ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no, kad E.Pa­ši­lis kon­to­ros „Tark Grun­te Su­tkie­ne“ ad­vo­ka­tui pra­ei­tą sa­vai­tę pra­ne­šė, kad teiks jo kan­di­da­tū­rą pre­zi­den­tei.

Iš pra­džių šią in­for­ma­ci­ją pro­ku­ra­tū­ra ne­igė, sa­ky­da­ma, kad iš anks­to ne­skelb­ta­me pro­ku­ra­tū­ros ir ad­vo­ka­to su­si­ti­ki­me bu­vo ap­tar­ti tik bend­ro po­bū­džio klau­si­mai, ta­čiau vė­liau po­zi­ci­ją pa­kei­tė.

„Tarp tų bend­ro po­bū­džio klau­si­mų bu­vo ap­tar­tas ir klau­si­mas dėl jo kaip ga­li­mo ge­ne­ra­li­nio pa­va­duo­to­jo ga­li­mos kan­di­da­tū­ros ir kad ar­ti­miau­siu me­tu bus tei­kia­ma jo kan­di­da­tū­ra pre­zi­den­tei“, – BNS ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus at­sto­vė Ri­ta Stun­die­nė.

G.Da­nė­lius at­sto­va­vo pre­zi­den­tės at­sto­vei spau­dai Dai­vai Ul­bi­nai­tei by­lo­je, ku­rio­je ji bu­vo kal­ti­na­ma dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo. Šio­je by­lo­je D.Ul­bi­nai­tė bu­vo iš­tei­sin­ta.

Pa­si­kei­tu­si pro­ku­ra­tū­ros pozicija

Apie G.Da­nė­liaus kan­di­da­tū­rą į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jus tre­čia­die­nį pra­ne­šė „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­ja.

„Tie­siog yra vie­nas gal­būt iš kan­di­da­tų, bet dar aš ne­ga­lė­čiau pa­tvir­tin­ti. Kol kas yra tik gal­vo­ja­ma, ieš­ko­ma an­tro kan­di­da­to, ku­ris bū­tent ku­ruo­tų Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos de­par­ta­men­tą“, – te­le­vi­zi­jai sa­kė ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis.

R.Stun­die­nė ket­vir­ta­die­nio ry­tą BNS tei­gė, jog E.Pa­ši­lis ne­pat­vir­ti­no jo­kios kon­kre­čios per­so­na­li­jos jį kal­bi­nu­siam te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tui.

Pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė iš pra­džių sa­kė, kad „jo­kia kon­kre­ti kan­di­da­tū­ra Pre­zi­den­tū­rai nė­ra dar pa­teik­ta ir kol kas nė­ra kal­bos apie kon­kre­čias kan­di­da­tū­ras“.

Pra­ėjus ke­lioms va­lan­doms at­sa­ky­da­ma į BNS klau­si­mą R.Stun­die­nė tei­gė, kad „ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras E.Pa­ši­lis rugp­jū­čio 18 die­nos po­pie­tę bu­vo ne­pla­nuo­tai su­si­kęs su bu­vu­siu il­ga­me­čiu pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ru G.Da­nė­liu­mi ir ap­ta­rė bend­ro po­bū­džio klau­si­mus“.

„Pro­ku­ra­tū­ros vie­nas iš pri­ori­te­tų tai yra ge­rin­ti vi­di­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją ins­ti­tu­ci­jo­je, pa­lai­ky­ti ir stip­rin­ti ko­mu­ni­ka­vi­mą su bu­vu­sia pro­ku­ra­tū­ros bend­ruo­me­ne“, – BNS tuo­met R.Stun­die­nė. Pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė tik po pa­kar­to­ti­nių BNS klau­si­mų pri­pa­ži­no, jog su­si­ti­ki­me ap­tar­tas ir G.Da­nė­liaus kan­di­da­ta­vi­mas.

Tu­rė­tų ver­tin­ti iš eti­kos ir mo­ra­lės pozicijų

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tu­rė­tų iš eti­kos ir mo­ra­lės po­zi­ci­jų įver­tin­ti ad­vo­ka­to Gied­riaus Da­nė­liaus kan­di­da­tū­rą į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo par­ei­gas.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, pa­klaus­tas, ar pre­zi­den­tė ne­su­si­durs su in­te­re­sų konf­lik­tu spręs­da­ma klau­si­mą dėl G.Da­nė­liaus sky­ri­mo, tei­gė, jog ša­lies va­do­vė vi­suo­met pa­si­sa­ko apie ki­tų as­me­nų eti­ką ir mo­ra­lę.

„Vi­suo­met apie eti­ką ir mo­ra­lę ki­tų at­žvil­giu pa­si­sa­kan­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė tur­būt ga­lė­tų ge­riau jums at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą, ar šio as­mens sky­ri­mas ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­ju nė­ra eti­kos ar mo­ra­lės pa­žei­di­mas“, – sa­kė prem­je­ras.

Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko at­sa­ky­mą BNS per­da­vė jo at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė – Laz­daus­kie­nė.

Pre­zi­den­tū­ra pa­tvir­ti­no ket­vir­ta­die­nį ga­vu­si ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro Eval­do Pa­ši­lio tei­ki­mą dėl Gied­riaus Da­nė­liaus sky­ri­mo sa­vo pa­va­duo­to­ju.

Abe­jo­ja nepriklausomumu

Val­dan­čių­jų par­ti­jų at­sto­vai ke­lia klau­si­mų dėl kan­di­da­to į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jus Gied­riaus Da­nė­liaus ne­prik­lau­so­mu­mo, nes jis bu­vo pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­sto­vės spau­dai gy­nė­jas by­lo­je dėl vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mo.

„To­kios ap­lin­ky­bės ti­krai ver­čia abe­jo­ti, ar ta kan­di­da­tū­ra bus ne­prik­lau­so­ma, spren­džiant dau­ge­lį to­je par­ei­gy­bė­je, jos kom­pe­ten­ci­jo­je iš­ky­lan­čių klau­si­mų“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas.

Jis tei­gė ne­ži­nan­tis ki­to to­kio at­ve­jo, kai ad­vo­ka­tu ta­pęs bu­vęs pro­ku­ro­ras bū­tų pa­ski­ria­mas į par­ei­gas at­gal pro­ku­ra­tū­ro­je.

Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis BNS tei­gė, kad G.Da­nė­liaus kan­di­da­tū­ra su­ku­ria erd­vę in­terp­re­ta­ci­joms.

„Ka­da bu­vęs pa­ta­rė­jos ad­vo­ka­tas yra re­ko­men­duo­ja­mas į to­kias pa­kan­ka­mai aukš­tas par­ei­gas, tai at­si­ve­ria di­de­lė erd­vė in­terp­re­ta­ci­joms apie ga­li­mus at­si­dė­ko­ji­mus ir pa­na­šius da­ly­kus. Aš ti­krai ne­sii­mu taip sa­ky­ti, bet vien to­kių in­terp­re­ta­ci­jų ga­li­my­bė, ku­ri yra aki­vaiz­di, ji nė­ra ge­ra“, – kal­bė­jo „dar­bie­tis“.

Sa­vo ruo­žtu par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas ne­su­reikš­mi­no fak­to, kad kan­di­da­tas tap­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­ju bu­vo pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos Dai­vos Ul­bi­nai­tės gy­nė­jas.

Vis­gi jis de­ta­liau si­tua­ci­jos ne­ko­men­ta­vo.

„Gai­la, bet ne­ga­liu nie­ko dau­giau ko­men­tuo­ti, ka­dan­gi nei tos ži­nios ži­nau, nei to žmo­gaus pa­žįs­tu. Tą fak­tą, ką jūs sa­ko­te, jis toks gal sa­vai­me nie­ko ir ne­reikš­tų, bet dau­giau aš ne­tu­riu jo­kios in­for­ma­ci­jos“, – tvir­ti­no R.Pa­ksas.

Ne­at­me­ta, kad at­si­dė­ko­ja­ma už D. Ulbinaitę

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius tei­gė, kad si­tua­ci­ja su G.Da­nė­liaus kan­di­da­tū­ra yra „sa­vo­tiš­ka“, o pre­zi­den­tei rei­kės de­ta­liai pa­aiš­kin­ti, ko­kios ad­vo­ka­to sa­vy­bės lems jo tin­ka­mą dar­bą pro­ku­ra­tū­ro­je.

„Sa­vo­tiš­ka, sa­ky­čiau, bet aš ne­ga­liu iš jos da­ry­ti kaž­ko­kių iš­va­dų. Gal jis ti­krai yra aukš­to ly­gio pro­fe­sio­na­las“, – sa­kė A.Ku­bi­lius.

„Tam ti­kra pra­sme, be abe­jo, kad, ma­tyt, daug kam kils klau­si­mų, kas le­mia to­kį pa­sky­ri­mą. Tai aš ne­ži­nau, ar pre­zi­den­tė tą spren­di­mą da­rys, bet bet ko­kiu at­ve­ju tu­rės vie­šai pa­teik­ti la­bai aiš­kius ar­gu­men­tus, ku­rie at­sver­tų tą fak­tą dėl D.Ul­bi­nai­tės gy­ni­mo“, – pri­dū­rė jis.

Tuo me­tu Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las BNS sa­kė ži­nan­tis G.Da­nė­lių iš tų lai­kų, kai šis dir­bo Klai­pė­dos apy­gar­dos vy­riau­siuo­ju pro­ku­ro­ru.

„Aš tu­riu apie jį la­bai ge­rą nuo­mo­nę. (...) Su­si­tik­da­vau su po­nu Da­nė­liu­mi kar­tas nuo kar­to ir ma­ty­da­vau iš es­mės pri­nci­pin­gą jo veik­lą“, – tei­gė E.Gent­vi­las.

Jis ra­gi­no ne­sku­bė­ti nu­ver­tin­ti G.Da­nė­liaus kan­di­da­tū­ros kaip pa­lan­kios pre­zi­den­tei.

„Aš ne­at­me­tu ir to­kios ga­li­my­bės, kad pre­zi­den­tė at­si­dė­ko­jo už Ul­bi­nai­tę. Aš ne­at­me­tu to­kios ga­li­my­bės, bet aš to ne­ži­nau“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

„Aš tie­siog žiū­riu į G.Da­nė­lių. Ar ši­tam jau­nam žmo­gui da­bar tu­ri bū­ti už­kirs­tas ke­lias kar­je­rai tik dėl to, kad jis gy­nė Ul­bi­nai­tę? O jei­gu su­tar­si­me, kad jo kar­je­ra yra ne į pa­bai­gą, o į prie­kį, tai čia, ma­tyt, ne­bū­ti­nai vis­ką le­mia pre­zi­den­tės plau­kuo­ta ran­ka. Ma­tyt, kad ne“, – tvir­ti­no E.Gent­vi­las.