Generalinis prokuroras atsisakė vykti pas socialdemokratus
Val­dan­čio­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos į po­sė­dį kvie­čia­mas ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis ne­ma­to ga­li­my­bės ja­me da­ly­vau­ti.

Kaip tei­gia­ma ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­eiš­ki­me, „šiuo me­tu iš­sa­mūs at­sa­ky­mai po­li­ti­kams ne­su­de­ri­na­mi su vyks­tan­čių iki­teis­mi­nių ty­ri­mų in­te­re­sais“.

„Nors bend­ra­vi­mą su Sei­mu įvai­riais tei­sė­kū­ros bei pro­ku­ra­tū­ros veik­los klau­si­mais ver­ti­nu kaip la­bai svar­bų ir nau­din­gą, šiuo at­ve­ju kvie­ti­mo da­ly­vau­ti frak­ci­jos na­rių po­sė­dy­je pri­va­lau at­si­sa­ky­ti. Vie­na iš prie­žas­čių – vyks­tan­tys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, apie ku­riuos at­vy­kęs ga­lė­čiau pra­neš­ti tik tiek, kiek jau yra pa­skelb­ta vie­šai“, – E.Pa­ši­lis ci­tuo­ja­mas tre­čia­die­nį iš­pla­tin­ta­me Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros par­eiš­ki­me.

„Ne­no­rė­čiau, kad ma­no ko­kie nors at­sa­ky­mai ir jų in­terp­re­ta­ci­jos pa­kenk­tų ko­le­gų dar­bui ir ti­kiuo­si, kad ger­bia­mi Sei­mo na­riai tai su­pras. Taip pat ma­nau, kad vi­suo­me­nė iš pro­ku­ra­tū­ros pa­grįs­tai ti­ki­si ne­po­li­ti­zuo­tų, skaid­rių ty­ri­mų, pro­ku­ro­rų ne­prik­lau­so­mu­mo pri­imant spren­di­mus, to­dėl var­gu ar bū­čiau su­pras­tas, jei ty­ri­mų de­ta­les pa­teik­čiau vie­nos po­li­ti­nės par­ti­jos at­sto­vams“, – sa­ko ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­ja E.Pa­ši­lį į po­sė­dį pa­kvie­tė tre­čia­die­nį. Šia­me po­sė­dy­je tu­rė­jo da­ly­vau­ti so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu mū­sų par­la­men­ti­nės frak­ci­jos na­riams ky­la daug klau­si­mų dėl vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­ro­dan­čios in­for­ma­ci­jos. Ti­ki­mės, kad į dau­ge­lį jų at­sa­ky­mus mums ga­lės pa­teik­ti ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras E.Pa­ši­lis“, – kvie­ti­mą pro­ku­ro­rui at­vyk­ti aiš­ki­no so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė.

Pa­aiš­kė­jus, kad ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ne­at­vyks, I. Šiau­lie­nė ne­slė­pė ap­gai­les­ta­vi­mo. „Ma­nau, kad jis tie­siog ga­lė­jo su­lauk­ti ir ne­la­bai pa­to­gių Sei­mo na­rių klau­si­mų. Ma­tyt, to veng­da­mas ir ne­no­rė­da­mas, jis pa­si­rin­ko to­kį bend­ra­vi­mo bū­dą“, – sa­kė Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė.

An­tra­die­nį ki­lo skan­da­las Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai pa­skel­bus, kad ka­riuo­me­nė aš­tuo­nis kar­tus di­des­ne nei rin­kos kai­na pir­ko vir­tu­vės reik­me­nų. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J.Ole­kas aiš­ki­no, kad tik ki­lus abe­jo­nėms dėl kai­nų pa­grįs­tu­mo mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu dėl pir­ki­mo pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo, bet pro­ku­ro­rai iš pra­džių ty­ri­mą pra­dė­ję vė­liau jį nu­trau­kė.

J.Ole­kas tei­gė, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja šį spren­di­mą aps­kun­dė teis­mui rugp­jū­čio 17 die­ną. Vė­liau an­tra­die­nį Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­skel­bė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.