Generalinis komisaras: neturėtume visada šaudyti
Po įvy­kio, kai Tel­šių ra­jo­ne bu­vo nu­dur­tas pa­tru­lis Liu­das Šim­kus, po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas ne­ma­no, kad po­li­ci­nin­kai tu­rė­tų nau­do­ti šau­na­muo­sius gink­lus kiek­vie­nu at­ve­ju, kai jiems prieš­ina­ma­si.

„Sup­ras­ki­me, kad mes ne­ga­li­me (vie­no­dai) ver­tin­ti Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ir Lie­tu­vos. Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se tur­būt yra treč­da­lis vi­sų pa­sau­lio gink­lų ir ten po­li­ci­jos par­ei­gū­nai tie­siai švie­siai iš es­mės kas­dien yra žu­do­mi gat­vė­je. Mes ti­krai ne­tu­ri­me to­kios si­tua­ci­jos. Be abe­jo, mes va­kar tu­rė­jo­me ti­krai la­bai skau­dų įvy­kį, ta­čiau ti­krai esu įsi­ti­ki­nęs, kad mes ne­tu­ri­me kiek­vie­na­me įvy­ky­je šau­dy­ti į vi­sus ir kiek­vie­nu at­ve­ju nu­šau­ti“, – LRT ra­di­jui šeš­ta­die­nį sa­kė L.Per­na­vas, pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją, kad JAV daž­nai nu­šau­na­mi po­li­ci­jai pa­sip­rie­ši­nę as­me­nys.

Kar­tu jis sa­kė, kad nor­ma­lu, jog į iš­kvie­ti­mus Lie­tu­vo­je dėl smur­to vyks­ta ke­lių pa­tru­liai.

„Ke­lių po­li­ci­jos pa­tru­liai į to­kius įvy­kius vy­ko, vyks­ta ir, aš ma­nau, vyks. Mes su­pras­ki­me pa­pras­tą si­tua­ci­ją – jei­gu ji­sai yra ar­čiau­siai įvy­kio, tai ne­ga­li po­li­ci­jos par­ei­gū­nas ne­rea­guo­ti“, – pa­brė­žė ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras.

Be to, jis at­krei­pė dė­me­sį, kad nuo­sta­ta, jog ne­ga­li­ma prieš­in­tis tei­sė­tiems po­li­ci­jos par­ei­gū­nų rei­ka­la­vi­mams, jau yra įtvir­tin­ta įsta­ty­me.

Pa­tru­lis L.Šim­kus bu­vo nu­žu­dy­tas penk­ta­die­nio pa­va­ka­rę. Tel­šių aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos biu­ro vy­riau­sia­sis pa­tru­lis 36-erių L.Šim­kus vy­ko į bui­ti­nį in­ci­den­tą Tel­šių ra­jo­ne, Tryš­kių mies­te­ly­je. Pra­neš­ta, kad smur­tau­ja­ma ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įta­ria­ma­sis smur­tau­to­jas at­vy­ku­sį par­ei­gū­ną puo­lė pei­liu. Su­žei­di­mai bu­vo mir­ti­ni.

L.Šim­kus tu­rė­jo šau­na­mą­jį gin­ką, bet jo ne­nau­do­jo. Su par­tne­re į iš­kvie­ti­mą nu­vy­kęs po­li­ci­nin­kas ban­dė smur­tau­jan­tį vy­rą tram­dy­ti elek­tro­šo­ku, rem­da­ma­sis pir­mi­ne in­for­ma­ci­ja penk­ta­die­nį sa­kė po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Do­na­tas Ma­laš­ke­vi­čius.