Generalinio urėdo pavaduotojas apklaustas dėl kyšio davimo
Po­li­ci­ja skel­bia apk­lau­su­si ge­ne­ra­li­nio miš­kų urė­do pa­va­duo­to­ją Gin­ta­rą Vi­sal­gą dėl ky­šio da­vi­mo.

Pa­sak po­li­ci­jos pra­ne­ši­mo, G.Vi­sal­ga ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą par­ei­gū­nams siū­lė 20 eu­rų, kad iš­veng­tų ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės už tai, jog vai­ruo­da­mas nau­do­jo­si mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nu.

Anot Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­pir­ki­mo, įta­ria­ma­sis po apk­lau­sos pa­leis­tas.

Ge­ne­ra­li­nis urė­das Ri­man­tas Prū­sai­tis BNS sa­kė apie si­tua­ci­ją ži­nan­tis tik iš ži­niask­lai­dos.

„Su­ži­no­jau iš žur­na­lis­tų, kai gau­si­me ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją, žiū­rė­si­me, kaip rei­kia spręs­ti to­liau“, – BNS sa­kė R.Prū­sai­tis.

Jis tvir­ti­no su pa­čiu G.Vi­sal­ga in­ci­den­to dar ne­ap­ta­ręs, bet tą pa­da­ry­sian­tis, kai tik šis grįš į biu­rą, nes šiuo me­tu yra iš­va­žia­vęs dar­bo rei­ka­lais.

„Ne­tu­riu jo­kios me­džia­gos nei iš po­li­ci­jos, nei iš mi­nis­te­ri­jos, lau­kia­me“, – ge­ne­ra­li­nis urė­das sa­kė ne­no­rin­tis ver­tin­ti pa­va­duo­to­jo veiks­mų, kol ne­tu­ri dau­giau in­for­ma­ci­jos.

Su G.Vi­sal­ga BNS su­si­siek­ti kol kas ne­pa­vy­ko. Nau­jie­nų por­ta­lui lry­tas.lt jis tvir­ti­no jo­kio ky­šio ne­da­vęs. Jis ne­nei­gė, kad vai­ruo­da­mas kal­bė­jo te­le­fo­nu ir už tai jam su­ra­šy­tas ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­las, bet pa­brė­žė, kad pa­ti bau­da yra ma­žes­nė nei nu­ro­do­mas ky­šis, tad ne­bu­vo jo­kios pra­smės jį duo­ti.