Generalinė prokuratūra tiria maisto skurstantiems pirkimą
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra tirs mais­to skurs­tan­tiems pir­ki­mą, kai mais­to pro­duk­tai bu­vo pirk­ti la­bai bran­giai.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mar­ti­no­nie­nė BNS pa­tvir­ti­no, kad ty­ri­mas va­sa­rio 4 die­ną pra­dė­tas dėl ga­li­mo su­kčia­vi­mo, o jį pa­ves­ta or­ga­ni­zuo­ti Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai.

Pa­sak E.Mar­ti­no­nie­nės, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos pa­pra­šy­ta pa­teik­ti pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos.

Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė sa­ko, jog tu­rė­jo nuo­gąs­ta­vi­mų dėl pro­duk­tų kai­nų, to­dėl re­ko­men­da­vo at­lik­ti rin­kos ty­ri­mus ir kreip­tis į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą.

„E­sa­ma si­tua­ci­ja ma­nęs ne­ten­ki­na, to­dėl krei­pė­mės į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, kad bū­tų įver­tin­tos pir­ki­mo pro­ce­dū­ros ir tie­kė­jų veiks­mai, o ga­li­mai kal­ti as­me­nys – pa­trauk­ti at­sa­ko­my­bėn“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė V.Bal­trai­tie­nė, ku­rios va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si sau­sio 28 die­ną.

Mi­nis­te­ri­ja sie­kia, kad mais­to pro­duk­tų pir­ki­mo su­tar­tys bū­tų nu­trauk­tos, o dėl mil­tų pir­ki­mo su­tar­tis ne­bū­tų pa­si­ra­šy­ta. Dar 2014 me­tų gruo­dį V.Bal­trai­tie­nė krei­pė­si į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą, pra­šy­da­ma iš­aiš­kin­ti, ar tei­sė­tai ke­lia­mi itin aukš­ti ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mai mil­tams, ir su­stab­dė kon­kur­so da­lį.

Mil­tų tie­ki­mo kon­kur­są lai­mė­jo „Mal­se­na Plius“, to­ną kvie­ti­nių mil­tų pa­siū­liu­si už 600 eu­rų, kai rin­ko­je jų kai­na be­ne per­pus ma­žes­nė. Be to, mil­tus siū­lė tik „Sa­ni­tex“, ta­čiau jos kai­na bu­vo dar la­biau iš­pūs­ta – 620 eu­rų už to­ną.

Kon­kur­so da­lį dėl mė­sos kon­ser­vų tie­ki­mo lai­mė­jo įmo­nė „Sa­ni­tex“, o pro­duk­tų ga­min­to­jas – Kė­dai­nių kon­ser­vų fab­ri­kas. Por­ta­lo 15min. lt duo­me­ni­mis, ki­log­ra­mą mė­sos kon­ser­vų, ku­riuo­se ne ma­žiau nei 80 proc. kiau­lie­nos, rin­ko­je ga­li­ma įsi­gy­ti už 1,6 eu­ro, skurs­tan­tie­siems jie pirk­ti už 3,2 eu­ro. Kon­ser­vuo­tų pu­pe­lių kai­na rin­ko­je yra apie 0,89 eu­ro, ta­čiau jos pirk­tos, už ki­log­ra­mą su­mo­kant 2 eu­rus.

Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros, ku­ri įta­ria­ma per bran­giai pir­ku­si mais­to pro­duk­tus, va­do­vė Al­do­na Mi­liu­vie­nė sau­sio pa­bai­go­je pa­si­trau­kė iš par­ei­gų.

Eu­ro­pos Są­jun­ga, siek­da­ma už­ti­krin­ti pa­gal­bą la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims, Lie­tu­vai 2014–2020 me­tams sky­rė 76,5 mln. eu­rų. Mais­to pro­duk­tų krep­še­lį su­da­ro kvie­ti­niai mil­tai, cu­krus, alie­jus, ma­ka­ro­nai, ry­žiai, gri­kiai, kruo­pos, mė­sos kon­ser­vai, sau­si pus­ry­čiai.