Generalinė prokuratūra lieka be vadovo
Par­la­men­ta­rai an­tra­die­nį per slap­tą bal­sa­vi­mą ne­pri­ta­rė, kad Kai­šia­do­rių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kė 46 me­tų Edi­ta Damb­raus­kie­nė bū­tų pa­skir­ta ge­ne­ra­li­ne pro­ku­ro­re. Už jos kan­di­da­tū­rą bu­vo 50 Sei­mo na­rių, prieš bu­vo 49, su­si­lai­kė 19.

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė skelb­da­ma bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus par­eiš­kė, kad frak­ci­jų se­niū­nai ne­val­do si­tua­ci­jos, nes trys frak­ci­jos - kon­ser­va­to­riai, so­cial­de­mo­kra­tai bei Li­be­ra­lų są­jū­dis - ža­dė­jo sa­vo bal­sus „už“, o bal­sa­dė­žė­je jų ras­ta tik pus­šim­tis.

„No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, frak­ci­jų va­do­vai, ku­rie sa­kė­te, kad bal­suo­si­te už, ne­val­do­te si­tua­ci­jos“, - sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis po bal­sa­vi­mo rep­li­ka­vo, kad Sei­mas taip par­odė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ne kan­di­da­te į pro­ku­ra­tū­ros va­do­ves, o - pre­zi­den­te.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

„Kaip ma­te­ma­ti­koj ra­šo­me „du“, o min­ty­se sa­ko­me „pen­ki“, - slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus įver­ti­no par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas.

Jis pra­ne­šė, kad rug­sė­jo pra­džio­je per su­si­ti­ki­mą su Sei­mo val­dy­ba pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė in­for­ma­vo par­la­men­ta­rus, kad at­me­tus an­trą kan­di­da­tą į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus nau­jos kan­di­da­tū­ros šiam Sei­mui ji ne­be­teiks.

„Pre­zi­den­tė, at­ėju­si į val­dy­bą, pa­sa­kė, kad ji teiks pa­sku­ti­nį kar­tą bent šio­je ka­den­ci­jo­je. Sa­kė, kad dau­giau ne­teiks, gy­ven­si­me su lai­ki­nuo­ju“, - žur­na­lis­tams sa­kė A.Sy­sas.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius tvir­ti­no, kad da­lis par­la­men­ta­rų sa­vo bal­sa­vi­mu už kaž­ką ker­ši­jo D.Gry­baus­kai­tei.

„Pre­zi­den­tė siū­lė kan­di­da­tę, ku­ri ne­prik­lau­sė pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mai, ga­na kva­li­fi­kuo­tą kan­di­da­tę, nie­kas ne­tu­rė­jo prie­kaiš­tų jos kva­li­fi­ka­ci­jai, bet sis­te­ma nuo pat pra­džių la­bai aiš­kiai de­mons­tra­vo re­zis­ten­ci­ją, kad ne­no­ri to­kios kan­di­da­tės. Ma­to­me val­dan­čių­jų koa­li­ci­jos, bent jau ne­ma­žos da­lies, no­rą už kaž­ką ker­šy­ti pre­zi­den­tei, to­dėl ken­čia ir pro­ku­ra­tū­ra, ir vi­sa Lie­tu­va“, - tei­gė jis.

Anot jo, „val­dan­tie­ji ne­su­ge­ba per­lip­ti per sa­ve ir ob­jek­ty­viai ver­tin­ti pre­zi­den­tės siū­lo­mo kan­di­da­to“.

Opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis tvir­ti­no, kad per slap­tą bal­sa­vi­mą veid­mai­nia­vo di­džio­sios frak­ci­jos.

„Ma­tant vi­są arit­me­ti­ką tur­būt rei­kia la­bai aiš­kiai pa­sa­ky­ti - jei­gu Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ją su­da­ro tik 11 na­rių, iš jų dar du šian­dien ne­bu­vo po­sė­dy­je ir tik de­vy­ni da­ly­va­vo bal­sa­vi­me, kaip be­dė­lio­si­me, iš es­mės vis­kas kryps­ta į di­džią­sias dvi frak­ci­jas, tai yra So­cial­de­mo­kra­tų ir Tė­vy­nės są­jun­gos. Vien tik jų su­dė­jus bal­sus tu­rė­tu­me apie 70 Sei­mo na­rių. Aki­vaiz­du, kad vy­ko kaž­ko­kie už­ku­li­si­niai žai­di­mai“, - skai­čia­vo E.Ma­siu­lis.

Pa­sak jo, di­džiau­sia at­sa­ko­my­bė dėl bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų ten­ka val­dan­čia­jai dau­gu­mai, „pir­miau­sia so­cial­de­mo­kra­tams, ku­rie la­bai tvir­tai ir pre­zi­den­tei ža­dė­jo, ir čia, Sei­mo sa­lė­je, sa­kė, kad pa­lai­ky­mas bus“.

„Si­tua­ci­ja tam­pa iš ti­krų­jų tra­gi­ko­miš­ka, aš su­nkiai įsi­vaiz­duo­ju, kas ga­lė­tų bū­ti tei­kia­mas tre­čią kar­tą kan­di­da­tu į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus po to­kių dvie­jų bal­sa­vi­mų. (...) Da­bar jei­gu Ba­rac­kas Oba­ma bū­tų tei­kia­mas į Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus, jis ne­praei­tų Sei­me“, - kal­bė­jo li­be­ra­las.

Jo tei­gi­mu, dėl po­li­ti­kų žai­di­mų ken­čia pro­ku­ra­tū­ra, ji pri­vers­ta dirb­ti su lai­ki­nuo­ju va­do­vu, taip pat ken­čia „vals­ty­bės sta­bi­lu­mas ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mas“.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra be nuo­la­ti­nio va­do­vo li­ko bir­že­lio vi­du­ry­je, kai bai­gė­si Da­riaus Va­lio ka­den­ci­ja. Ša­lies va­do­vė į ge­ne­ra­li­nius pro­ku­ro­rus anks­čiau siū­lė Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ką Ne­ri­jų Mei­lu­tį, bet Sei­mas šiai kan­di­da­tū­rai ne­pri­ta­rė. Pro­ku­ra­tū­rai da­bar lai­ki­nai va­do­vau­ja ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Da­rius Rau­lu­šai­tis.

Ne­sku­bės teik­ti ki­to kandidato

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­gia ne­sku­bė­sian­ti teik­ti nau­jo kan­di­da­to į ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas ir už­si­me­na, kad spren­di­mas dėl kan­di­da­tū­ros ga­li bū­ti pri­im­tas ir po ki­tais me­tais vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų.

„Pa­ža­dai po­li­ti­kų pa­sto­viai yra, jie ne­vyk­do­mi. Pa­žiū­rė­siu. Sku­bos nė­ra, kons­ti­tu­ciš­kai ga­li bū­ti si­tua­ci­ja kol kas ir už­šal­dy­ta. Jei­gu bus kaž­koks spren­di­mas at­ei­ty, jis ga­li bū­ti iki rin­ki­mų, bet ga­li bū­ti ir po Sei­mo rin­ki­mų“, - LRT Niu­jor­ke sa­kė ša­lies va­do­vė.

Jos pa­si­sa­ky­mo gar­so įra­šą iš­pla­ti­no pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, „tai kas ma­to­si iš­orė­je - tiek Sei­me, tiek ži­niask­lai­do­je at­ro­do, jog kai kam ši­ta pa­dė­tis yra pa­to­gi bū­tent to­dėl, kad da­li­nai pro­ku­ra­tū­ros veik­la yra par­aly­žuo­ta“.

„Aš kal­bu apie su­in­te­re­suo­tas gru­pes, nes kai ku­rio­se oli­gar­chi­nė­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se la­bai ryš­kiai ma­tė­me at­akas prieš kon­kre­tų kan­di­da­tą“, - tvir­ti­no pre­zi­den­tė.

„Ma­nau, kad ne vien Sei­mas rin­ko ir bal­sa­vo šian­dien prieš pro­ku­ro­rę, bet ir su­in­te­re­suo­tos gru­pės“, - pri­dū­rė D.Gry­baus­kai­tė.

Kiek anks­čiau ji su­kri­ti­ka­vo par­la­men­tą dėl ne­at­sa­kin­gu­mo prieš ar­tė­jan­čius rin­ki­mus.