Generalinė prokuratūra JAV išsiuntė teisinės pagalbos prašymą
Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pir­ma­die­nį pra­ne­šė iš­siun­tu­si tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą JAV Tei­sin­gu­mo de­par­ta­men­tui, pra­šy­da­ma in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą įta­ria­mų­jų te­ro­riz­mu slap­tą ka­li­ni­mą ir tar­dy­mą Lie­tu­vo­je.

Tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mas iš­siųs­tas gruo­džio 19 die­ną, pir­ma­die­nį BNS in­for­ma­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Ele­na Mar­ti­no­nie­nė.

Anot jos, pro­ku­ro­rai ne­ko­men­tuo­ja, ko pra­šo­ma iš JAV.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Ir­man­tas Mi­ke­lio­nis yra sa­kęs, kad JAV bus pra­šo­ma pa­teik­ti vi­są, o ne su­trum­pin­tą Se­na­to at­as­kai­tą apie slap­tus Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) ka­lė­ji­mus pra­ei­ta­me de­šimt­me­ty­je.

Gruo­džio pra­džio­je JAV Se­na­tas pa­vie­ši­no at­as­kai­tą apie CŽV vyk­dy­tus įta­ria­mų­jų te­ro­riz­mu kan­ki­ni­mus slap­tuo­se įka­li­ni­muo­se cen­truo­se po 2001 me­tų rug­sė­jo 11-osios te­ro­ro iš­puo­lių. Do­ku­men­te kon­kre­tūs cen­trai ne­įvar­di­ja­mi, bet žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai ma­no, kad Lie­tu­vo­je vei­kė do­ku­men­te „vio­le­ti­niu“ va­di­na­mas cen­tras. Anot JAV Se­na­to at­as­kai­tos, jis vei­kė nuo 2005 me­tų pra­džios, o bu­vo už­da­ry­tas 2006 me­tais dėl ne­už­ti­krin­tos me­di­ci­nos prie­žiū­ros, ja­me esą ka­lin­tas Mus­ta­fa al-Haw­sa­wis iš Sau­do Ara­bi­jos.

Lie­tu­vo­je 2009 me­tų pa­bai­go­je per par­la­men­ti­nį ty­ri­mą bu­vo iden­ti­fi­kuo­ti du ob­jek­tai Vil­niu­je ir ša­lia sos­ti­nės, kur esą ga­lė­jo bū­tų įreng­tos pa­tal­pos su­lai­ky­tie­siems lai­ky­ti. Taip pat nu­sta­ty­ti ke­li su CŽV sie­ja­mi skry­džiai į Vil­nių ir į Pa­lan­gą, vy­kę 2003-2006 me­tais, ta­čiau ne­at­sa­ky­ta į klau­si­mą, ar į Lie­tu­vą at­skrai­din­ti įta­ria­mie­ji te­ro­riz­mu.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl spė­ji­mų, kad Lie­tu­vo­je įkur­ta­me slap­ta­me ame­ri­kie­čių cen­tre 2004-2006 me­tais ga­lė­jo bū­ti tar­do­mas Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­tis Mus­ta­fa al-Haw­sa­wis, ku­ris šiuo me­tu ka­li­na­mas Gvan­ta­na­mo ka­lė­ji­me. Vyk­dy­ti ty­ri­mą pro­ku­ro­rus pa­gal Žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­to pra­šy­mą me­tų pra­džio­je įpa­rei­go­jo teis­mas.