Geležinkelio tiesimo centro naujam vadovui ieškota naujo juodo prabangaus automobilio
Vals­ty­bės val­do­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ an­tri­nė įmo­nė įmo­nė Ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo cen­tras (GTC), ieš­ko­da­ma au­to­mo­bi­lio įmo­nės va­do­vui, tarp pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų nu­ro­dė pra­ban­gią vi­daus ap­dai­lą, gar­so sis­te­mą, juo­dą au­to­mo­bi­lio spal­vą ir vai­kiš­kų kė­du­čių tvir­ti­ni­mo sis­te­mą.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ BNS in­for­ma­vo, kad GTC skelb­tas va­do­vo au­to­mo­bi­lio nuo­mos kon­kur­sas lie­pos 14 die­ną bu­vo nu­trauk­tas, įver­ti­nus tie­kė­jų pa­teik­tus pa­siū­ly­mus.

GTC balandžio pradžioje pradėjo vadovauti Martynas Pargaliauskas.

„Au­to­mo­bi­lio veik­los nuo­mos ir jo eksp­loa­ta­ci­jos są­nau­dų pa­siū­ly­tos kai­nos vir­ši­jo šiai pa­slau­gai su­pla­nuo­tas iš­lai­das.

Au­to­mo­bi­lio komp­lek­ta­ci­jos są­ly­gos nu­ma­ty­tos už­ti­kri­nant kon­ku­ren­ci­ją tarp skir­tin­gų tie­kė­jų“, – ko­men­ta­re BNS tei­gė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas Ta­das Va­lan­čius.

Perk­laus­tas, ar, pa­vyz­džiui, nu­ro­do­mi rei­ka­la­vi­mai sa­lo­no ap­dai­lai bei vai­kiš­kų kė­du­čių tvir­ti­ni­mo sis­te­mai yra pri­va­lo­mi „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lio“ gru­pės įmo­nėms nuo­mo­jan­tis au­to­mo­bi­lius va­do­vams, T.Va­lan­čius tvir­ti­no, kad į šias nuo­mos pa­slau­gų pir­ki­mo są­ly­gas bu­vo įtrauk­ta pa­vyz­di­nė komp­lek­ta­ci­ja.

„Nė vie­nas iš Jū­sų mi­ni­mų rei­ka­la­vi­mų nė­ra bū­ti­nas ir ne­ga­li apsp­ręs­ti kon­kre­čių po­rei­kių.

Kaip kad Jū­sų mi­ni­mi pa­vyz­džiai dėl ap­dai­los de­ta­lių ar dėl vai­kiš­kų kė­du­čių lai­kik­lių, ku­rie nė­ra rei­ka­lin­gi va­do­vui, ta­čiau kaip da­lys fi­gū­ruo­ja pa­vyz­di­nė­se komp­lek­ta­ci­jo­se“, – aiš­ki­no T.Va­lan­čius.

Jis ne­kon­kre­ti­za­vo, ko­dėl prie pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų nuo­mo­ja­mam au­to­mo­bi­liui bu­vo nu­ro­dy­ta, kad ja­me tu­ri bū­ti bū­tent dvie­jų vai­kiš­kų kė­du­čių ISO­FIX tvir­ti­ni­mo taš­kai ant ga­li­nių sė­dy­nių ir ar tai reiš­kia, kad šį au­to­mo­bi­lį LGC va­do­vas ga­lė­tų nau­do­ti ne tik dar­bo, bet ir as­me­ni­niais tiks­lais, taip pat ne­at­sa­kė, ar ana­lo­giš­ki rei­ka­la­vi­mai yra ke­lia­mi ir nuo­mo­jan­tis au­to­mo­bi­lius ki­tiems „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir jų an­tri­nių įmo­nių va­do­vams.

„Bend­ro­vė šiuo me­tu ren­gia at­ly­gio po­li­ti­ką, ku­ri cen­tra­li­zuo­tai nu­sta­tys va­do­vų au­to­mo­bi­lių po­rei­kį ir są­ly­gas. Tai­gi įsi­gy­jant to­kio ti­po pa­slau­gas veiks stan­dar­ti­zuo­ta sis­te­ma (...) Pla­nuo­ja­ma va­do­vų au­to­mo­bi­lių nuo­mos po­rei­kį pri­tai­ky­ti prie jo dar­bo po­bū­džio ir at­stu­mų tarp ati­tin­ka­mų bend­ro­vės pa­da­li­nių“, – tvir­ti­no T.Va­lan­čius.

Jo tei­gi­mu, pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį in­ten­sy­viai vy­ko GTC va­do­vy­bės kai­ta, vyk­dy­ti struk­tū­ri­niai, stra­te­gi­niai po­ky­čiai, to­dėl „kai ku­rios pir­ki­mų są­ly­gos ga­lė­jo bū­ti ruo­štos se­nu pa­vyz­džiu“.

GTC ba­lan­džio pra­džio­je pra­dė­jo va­do­vau­ti Mar­ty­nas Par­ga­liaus­kas, prieš tai va­do­vęs dra­bu­žių pre­ky­bos bend­ro­vei „Ai­lya“, o iki 2016-ųjų ge­gu­žęs dir­bęs „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ gru­pės įmo­nės „E­ner­ge­ti­kos pa­slau­gų ir ran­gos or­ga­ni­za­ci­ja“ (EneP­RO) di­rek­to­riu­mi.

GTC vyk­dy­to va­do­vo au­to­mo­bi­lio nuo­mos kon­kur­se, tech­ni­nė­je spe­ci­fi­ka­ci­jo­je tarp pa­grin­di­nių rei­ka­la­vi­mų bu­vo nu­ro­do­ma, kad nau­jo, pa­ga­min­tas ne anks­čiau kaip 2017 me­tais, au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo ti­pas tu­ri bū­ti ku­pė, trans­mi­si­ja – au­to­ma­ti­nė, va­rik­lio ga­lia – ne ma­žiau nei 200 kW, nau­do­ja­ma vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­ma. Au­to­mo­bi­lis tu­rė­jo bū­ti komp­lek­tuo­ja­mas su ne ma­žes­niais nei R19 dy­džio leng­vo­jo ly­di­nio rat­lan­kiais.

Prie rei­ka­la­vi­mų vi­daus įran­gai nu­ro­dy­ti de­ko­ra­ty­vi­niai in­tar­pai iš aliu­mi­nio prie­tai­sų pa­ne­ly­je ir du­rų ap­mu­ši­muo­se, in­tar­pai iš Al­can­ta­ra (me­džia­gos ti­pas), vi­di­nės sė­dy­nių šo­nų da­lys iš odos, oda ap­trauk­tas spor­ti­nis dau­gia­funk­cis vai­ras su pa­va­rų per­jun­gi­mo ga­li­my­be. Prie rei­ka­la­vi­mų ki­tai įran­gai mi­ni­ma gar­so sis­te­ma su skait­me­ni­niu stip­rin­tu­vu, ne ma­žiau nei 10 gar­sia­kal­bių ir že­mų­jų daž­nių gar­sia­kal­biu, ne ma­žiau nei 2 USB są­sa­jos, su­de­ri­na­mos su iPod­/iP­ho­ne. Nu­ro­dy­ta, kad au­to­mo­bi­lio spal­va tu­ri bū­ti juo­da.

Kon­kur­so są­ly­go­se, ku­rias pa­si­ra­šė M.Par­ga­liaus­kas, nu­ro­do­ma, kad siū­lo­mas nuo­mai au­to­mo­bi­lis tu­ri ati­tik­ti tech­ni­nė­je spe­ci­fi­ka­ci­jo­je nu­ro­dy­tas są­ly­gas. Taip pat nu­ro­dy­ta, kad po­ten­cia­laus tie­kė­jo pa­siū­ly­mas bus at­mes­tas, jei ja­me nu­ro­dy­ta įran­ga ne­ati­tin­ka tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mų.

Pra­ėju­siais me­tais „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vu pa­sky­rus bu­vu­sį „Klai­pė­dos naf­tos“ va­do­vą Man­tą Bar­tuš­ką im­ta keis­ti aukš­čiau­sius pos­tus ge­le­žin­ke­lių gru­pė­je uži­man­čius dar­buo­to­jus.