Gegužės 9-osios parade Europos Sąjungai atstovaus V. Ušackas
Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos mi­nė­ji­mo ren­gi­niuo­se Mask­vo­je ge­gu­žės 9 die­ną at­sto­vaus ES de­le­ga­ci­jos Ru­si­jo­je va­do­vas Lie­tu­vos dip­lo­ma­tas Vy­gau­das Ušac­kas.

Am­ba­sa­do­rius BNS tre­čia­die­nį sa­kė, kad to­kį spren­di­mą pri­ėmė ES va­do­vy­bė. Aukš­čiau­si ES va­do­vai į Mask­vą ste­bė­ti ka­ri­nio par­ado ge­gu­žės 9 die­ną ne­at­vyks.

„Aš at­sto­vau­siu ES. Toks spren­di­mas bu­vo pri­im­tas ES va­do­vy­bės, kad aš da­ly­vau­čiau ge­gu­žės 9-osios mi­nė­ji­me (...). Kar­tu su ES ša­lių ir JAV am­ba­sa­do­riais mes vi­sų pir­ma iš­reik­ši­me pa­gar­bą de­šim­tims mi­li­jo­nų žmo­nių, ku­rie žu­vo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu“, - BNS tre­čia­die­nį te­le­fo­nu iš Mask­vos sa­kė V.Ušac­kas.

Ru­si­ja ge­gu­žės 9-ąją at­vyk­ti į Mask­vą pa­kvie­tė ES ša­lių va­do­vus, ta­čiau dau­gu­ma iš jų at­si­sa­kė, taip reikš­da­mi po­zi­ci­ją dėl Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je.

Į Ru­si­ją ke­ti­na at­vyk­ti Grai­ki­jos, Če­ki­jos ir Slo­va­ki­jos va­do­vai. Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel Ru­si­jo­je pa­ža­dė­jo ap­si­lan­ky­ti die­na vė­liau.

Dau­gu­mai ES ša­lių, įskai­tant Lat­vi­ją ir Es­ti­ją, Mask­vo­je at­sto­vaus am­ba­sa­do­riai. Lie­tu­va nu­spren­dė ne­siųs­ti jo­kio at­sto­vo.

„Lie­tu­vos po­zi­ci­ja yra su­pran­ta­ma, nes ge­gu­žės 9-oji ne­at­ne­šė Lie­tu­vai lais­vės ir ne­prik­lau­so­my­bės“, - sa­kė V.Ušac­kas.