Gegužės 9-osios paradą boikotuos tik Lietuva
Lie­tu­va tur­būt taps vie­nin­te­le Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­li­mi, ku­ri vi­siš­kai boi­ko­tuos An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos mi­nė­ji­mą Mask­vo­je ge­gu­žės 9 die­ną, BNS pra­ne­šė dip­lo­ma­tai.

„Lie­tu­vos at­sto­vai ge­gu­žės 9 die­ną ka­ri­nia­me par­ade Mask­vos Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je ne­da­ly­vaus“, - BNS in­for­ma­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tas.

Pa­sak URM, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je, pa­gerb­da­mas An­tro­jo pa­sau­lio ka­ro me­tu žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mą, ge­gu­žės 8 die­ną drau­ge su ki­tais ES am­ba­sa­do­riais pa­dės gė­lių prie Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ka­po.

Dėl Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je į Mask­vą vyk­ti at­si­sa­kė dau­gu­mos Va­ka­rų vals­ty­bių va­do­vai, ta­čiau dau­gu­ma jų į mi­nė­ji­mą de­le­ga­vo že­mes­nio ran­go par­ei­gū­nus, dau­giau­sia - am­ba­sa­do­rius.

Lat­vi­ja ir Es­ti­ja pa­tvir­ti­no, kad ge­gu­žės 9 die­ną jų vals­ty­bėms Mask­vo­je at­sto­vaus am­ba­sa­do­riai.

Du dip­lo­ma­tai iš skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų BNS sa­kė, kad Lie­tu­va bus vie­nin­te­lė ES vals­ty­bė, ku­ri nu­spren­dė ne­at­siųs­ti net am­ba­sa­do­riaus. Jung­ti­nėms Vals­ti­joms Mask­vo­je at­sto­vaus am­ba­sa­do­rius Joh­nas Teff­tas (Džo­nas Tef­tas).

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius žur­na­lis­tams pir­ma­die­nį sa­kė, Lie­tu­va pa­gerbs žu­vu­siuo­sius ge­gu­žės 8 die­ną, ta­čiau ge­gu­žės 9-oji Lie­tu­vai nė­ra šven­tė, nes po ka­ro ša­lis dar pu­sę am­žiaus li­ko oku­puo­ta So­vie­tų Są­jun­gos.

„Lie­tu­vos vals­ty­bė ne­da­ly­va­vo An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re ir ti­krai mes el­gia­mės tei­sin­gai. Po ka­ro, kaip jūs ži­no­te, mes 50 me­tų bu­vo­me oku­puo­ti ir ti­krai kaip mes ga­li­me džiaug­tis lais­ve ar­ba de­mo­kra­ti­ja ir mi­nė­ti ši­tą die­ną kaip kaž­ko­kią šven­tę? Jei­gu, aiš­ku, bū­tų ki­ta si­tua­ci­ja po An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ir mū­sų ne­bū­tų oku­pa­vu­si, tai ta­da, aiš­ku, bū­tų vi­sai ki­ti ver­ti­ni­mai“, - žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Ra­mū­nas Vil­pi­šaus­kas BNS sa­kė, kad Lie­tu­vos spren­di­mas ne­de­le­guo­ti am­ba­sa­do­riaus yra „kraš­tu­ti­nė pra­kti­ka, ku­ri ga­na re­tai nau­do­ja­ma vals­ty­bi­niuo­se san­ty­kiuo­se“.

„Tai par­odo, kaip už už­sie­nio po­li­ti­ką at­sa­kin­gi Lie­tu­vos par­ei­gū­nai ver­ti­na Ru­si­jos vaid­me­nį vi­so­je Eu­ro­pos sau­gu­mo ar­chi­tek­tū­ro­je ir jos veiks­mų Ukrai­no­je po­bū­dį. Šis ver­ti­ni­mas yra griež­tes­nis ne­gu dau­ge­lio ki­tų ES ša­lių,“ - sa­kė R.Vil­pi­šaus­kas.

Pa­sak po­li­to­lo­go, skir­tin­gas vals­ty­bių na­rių at­sto­va­vi­mas Mask­vo­je ro­do, kad „koor­di­na­ci­jos iš es­mės ne­bu­vo ir ES vals­ty­bės na­rės ne­tu­ri vie­nin­gos po­zi­ci­jos“.

R.Vil­pi­šaus­ko tei­gi­mu, tri­jo­se Bal­ti­jos ša­ly­se An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ir so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos ver­ti­ni­mai yra pa­na­šūs, bet „ne kar­tą yra iš­sis­ky­ru­sios po­zi­ci­jos dėl tak­ti­nių prie­mo­nių, kaip ge­riau da­bar plė­to­ti san­ty­kius su Ru­si­ja“.

Pa­si­bai­gus An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui, Lie­tu­vo­je iki 1953 me­tų dar vy­ko ak­ty­vus par­ti­za­ni­nis pa­sip­rie­ši­ni­mas, va­di­na­mas „ka­ru po ka­ro“. Lie­tu­va 1990 me­tais pir­mo­ji pa­skel­bė at­sis­ky­ri­mą nuo So­vie­tų Są­jun­gos.

Per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re 70-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­me Mask­vo­je pla­na­vo da­ly­vau­ti Grai­ki­jos prem­je­ras Alek­sis Cip­ras (Ale­xis Tsip­ras), taip pat Ki­ni­jos, Šiau­rės Ko­rė­jos, In­di­jos, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos, Mon­go­li­jos, Ku­bos bei Viet­na­mo ly­de­riai.

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel pa­ža­dė­jo Ru­si­jos pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui at­vyk­ti į Mask­vą ge­gu­žės 10 die­ną.