Gedimino prospekte uždegti laužai Vasario 16-ajai atminti
Va­sa­rio 16-osios pro­ga Ge­di­mi­no pros­pek­te nuo Ka­ted­ros aikš­tės­ i­ki Vin­co Ku­dir­kos aikš­tės de­gė 16 lau­žų. 

99-ąsias Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes vai­ni­kuos Ka­ted­ros aikš­tė­je vyk­sian­tis šven­ti­nis kon­cer­tas „Aš ti­krai my­liu Lie­tu­vą“.

...