Gedimino pilies bokšte iškelta trispalvė
Pir­mą­ją Nau­jų­jų me­tų die­ną Lie­tu­vo­je tra­di­ciš­kai mi­ni­ma Vė­lia­vos die­na.

Šie­met ce­re­mo­ni­ja vy­ko ne ant Ge­di­mi­no kal­no, kaip įpras­ta, o Ka­ted­ros aikš­tė­je Vil­niu­je.

Dėl tvir­ti­ni­mo dar­bų Ge­di­mi­no kal­nas šiuo me­tu už­da­ry­tas lan­ky­to­jams, to­dėl sek­ma­die­nį tris­pal­vę Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te iš­kė­lė tik ke­le­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ka­rių.

Prieš pa­kel­da­mi nau­ją­ją 2017 me­tų tris­pal­vę ka­riai nu­lei­do 2016-ai­siais bokš­te ple­vė­sa­vu­sią vė­lia­vą.

Pa­gal su­sik­los­čiu­sią tra­di­ci­ją, se­no­ji vė­lia­va per­duo­ta sau­go­ti vie­nai iš Lie­tu­vos mo­kyk­lų, pa­si­žy­mė­ju­sių ug­dant pi­lie­tiš­ku­mą, puo­se­lė­jant is­to­ri­nę at­min­tį. Šį­kart ji pa­do­va­no­ta Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų Vla­do Put­vio – Put­vins­kio gim­na­zi­jai, ak­ty­viau­siai da­ly­va­vu­siai na­cio­na­li­niuo­se Kraš­to ap­sau­gos ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se kon­kur­suo­se.

Ši tra­di­ci­nė vė­lia­vos ce­re­mo­ni­ja ski­ria­ma pri­min­ti apie tai, kad 1919 me­tų sau­sio 1 die­ną Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te Lie­tu­vos tris­pal­vę, kaip lais­vos Lie­tu­vos sim­bo­lį, pir­mą kar­tą iš­kė­lė Lie­tu­vos sa­va­no­rių bū­rys.