Gedimino pilies bokšte iškelta 2015-ųjų Lietuvos vėliava
Mi­nint Lie­tu­vos vė­lia­vos die­ną ket­vir­ta­die­nį pa­keis­ta Vil­niu­je, Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te, ple­vė­suo­jan­ti tris­pal­vė.

2014 me­tais Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te ple­vė­sa­vu­si vė­lia­va per­duo­ta sau­go­ti Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jai. Šiai gim­na­zi­jai vė­lia­va įtei­kia­ma už is­to­ri­nės at­min­ties puo­se­lė­ji­mą.

Nuo 2006-ųjų me­tų se­no­ji Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to vė­lia­va iš­kil­min­gai įtei­kia­ma mo­kyk­lai, pa­si­žy­min­čiai pi­lie­ti­niu ir tau­ti­niu mo­ki­nių ug­dy­mu, ku­rią no­mi­nuo­ja Kraš­to ap­sau­gos ir Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­kė, kad ša­ly­je nė­ra ki­to to­kio sim­bo­lio, taip stip­riai su­vie­ni­jan­čio žmo­nes.

„Šian­dien vi­si ati­duo­dan­tys pa­gar­bą Lie­tu­vos vė­lia­vai – ci­vi­liai ar ka­riš­kiai, ko­vų už lais­vę da­ly­viai ar jau ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je gi­mę jau­nuo­liai – su­vo­kia jos pra­smę. Ky­lant vė­lia­vai, kiek­vie­ną api­ma pa­si­di­džia­vi­mo sa­vo tau­ta ir ti­kė­ji­mo lais­va vals­ty­be jaus­mas, ly­dė­jęs lie­tu­vį vi­sais is­to­ri­jos eta­pais“, - sa­kė par­la­men­to va­do­vė.

„Aš kiek­vie­ną kar­tą ma­tau, kaip pa­ke­lia­mos vė­lia­vos vaiz­das jau­di­na su­si­rin­ku­sių­jų šir­dis, kaip oru­mas ir rim­tis at­sis­pin­di ją žvilgs­niu pa­ly­din­čių žmo­nių vei­duo­se, kaip tė­vai ke­lia sa­vo vai­kus į vir­šų, kad šie ma­ty­tų: tai – mū­sų tris­pal­vė, mū­sų Lie­tu­va, tai – mes pa­tys, mū­sų is­to­ri­ja ir mū­sų at­ei­tis. At­min­ki­me, kad kiek­vie­nas iš mū­sų yra Lie­tu­vos vė­lia­vi­nin­kas, kol ne­ša­me lais­vės, ge­ru­mo ir tei­sin­gu­mo idė­jas – var­dan tos Lie­tu­vos“, - kal­bė­jo L.Grau­ži­nie­nė.

Pir­mą kar­tą Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te Lie­tu­vos tris­pal­vę 1919 m. sau­sio 1 die­ną iš­kė­lė de­šim­ties Lie­tu­vos sa­va­no­rių bū­rys: ka­ri­nin­kas Ka­zys Škir­pa, ka­ro val­di­nin­kai Jo­nas Nis­te­lis ir Pe­tras Gu­žas, ka­rei­viai Al­bi­nas Rau­ba, Ro­mual­das Mar­ca­lis, Pra­nas Plaus­ka, Jo­nas Nor­vi­la, Mi­kas Sly­vaus­kas, Vin­cas Ste­po­na­vi­čius ir Sta­sys But­kus.

Vė­liau lie­tu­viš­ką tris­pal­vę nu­plė­šė Vil­nių oku­pa­vę bol­še­vi­kai, vė­liau - len­kai.

Po pen­kias­de­šim­tį me­tų tru­ku­sių oku­pa­ci­jų, pra­si­dė­jus Lie­tu­vos tau­ti­niam at­gi­mi­mui, Ge­di­mi­no pi­lies bokš­te Lie­tu­vos vė­lia­va vėl iš­kel­ta 1988 me­tų spa­lio 7 die­ną. At­kū­rus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę, sau­sio 1-oji ta­po vals­ty­bi­ne šven­te - Lie­tu­vos vė­lia­vos die­na, per ku­rią kas­met ren­gia­ma iš­kil­min­ga vė­lia­vos pa­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja.