Gediminas Kirkilas siūlo planą koalicijai su „valstiečiais“ gelbėti
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ini­ci­juo­ja par­ti­jos su­si­ta­ri­mą su koa­li­ci­jos par­tne­riais „vals­tie­čiais“, kad val­dan­čio­ji dau­gu­ma įsi­pa­rei­go­tų pri­im­ti ke­lias soc­de­mų ini­cia­ty­vas.

Jo ma­ny­mu, tai ga­lė­tų pa­ska­tin­ti par­ti­ją nu­spręs­ti ne­si­trauk­ti iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

To­kio me­mo­ran­du­mo idė­ją G.Kir­ki­las pa­tei­kė, ar­tė­jant ru­de­nį vyk­sian­čiai so­cial­de­mo­kra­tų ta­ry­bai, per ku­rią par­ti­ja tu­rė­tų nu­spręs­ti, ar trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. Ta­ry­ba ver­tins par­ti­jos sky­rių nuo­mo­nę dėl pa­si­trau­ki­mo iš dau­gu­mos. Šiuo me­tu dau­gu­ma apk­laus­tų sky­rių ma­no, jog koa­li­ci­ją rei­kia pa­lik­ti.

„Kol kas idė­jos ly­gy­je vis­kas, bet čia yra ban­dy­mas la­biau for­ma­li­zuo­ti koa­li­ci­jos san­ty­kius, pa­siū­ly­ti so­cia­liai orien­tuo­tos prog­ra­mos pa­ke­tą“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė G.Kir­ki­las.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas sa­vo ruo­žtu tei­gė, kad par­ti­ja ga­lės teik­ti sa­vo so­cia­liai orien­tuo­tus pa­siū­ly­mus „vals­tie­čiams“, bet tik ta­da, kai pri­ims ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl li­ki­mo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

„Vi­si me­mo­ran­du­mai ir pa­na­šūs da­ly­kai yra ga­li­mi tik po to, kai mes ap­sisp­rę­si­me dėl koa­li­ci­jos aps­kri­tai“, – BNS tei­gė po­li­ti­kas.

Me­mo­ran­du­me – pen­si­jos, prog­re­si­niai mokesčiai

G.Kir­ki­las tei­gė, kad „vals­tie­čiams“ su­si­ta­ri­mas bū­tų pa­siū­ly­tas dar prieš pra­si­de­dant Sei­mo ru­dens se­si­jai.

„Jis da­bar ren­gia­mas, ten bus pa­siū­ly­mai dėl par­amos jau­nai šei­mai, bus pa­siū­ly­mai dėl tam ti­kro mo­kes­čių prog­re­sy­vi­mo, dėl pen­si­jų“, – sa­kė vie­nas so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vų, kol kas ne­atsk­lei­dęs kon­kre­čių siū­ly­mų.

Pa­sak jo, ne­se­niai par­ti­jos val­dy­bo­je pri­sta­ty­ta ini­cia­ty­va bū­tų tar­si prie­das prie koa­li­ci­jos su­tar­ties. Ten taip pat bū­tų nu­ma­ty­tos „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų bend­ra­vi­mo nor­mos.

Šiuo me­tu 14 iš 18 apk­laus­tų so­cial­de­mo­kra­tų sky­rių ma­no, kad val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją rei­kė­tų pa­lik­ti.

G.Kir­ki­lo tei­gi­mu, su­si­ta­ri­mas su „vals­tie­čiams“ su­ma­žin­tų koa­li­ci­jos at­žvil­giu skep­tiš­kų žmo­nių skai­čių par­ti­jo­je.

„Ta­ry­bai bū­tų pa­sa­ky­ta: ka­dan­gi mū­sų žmo­nės rei­ka­la­vo tų aiš­kes­nių san­ty­kių, ati­tin­ka­mo po­žiū­rio į bend­ra­vi­mą, dau­giau so­cial­de­mo­kra­tų pri­ori­te­tų, tai mes par­en­gė­me to­kį siū­ly­mą“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Jo ma­ny­mu, tai bū­tų są­ži­nin­ga šiuo me­tu dėl koa­li­ci­jos at­ei­ties nuo­mo­nę iš­sa­kan­čių sky­rių at­žvil­giu, nes „vi­sų sky­rių na­riai yra ta­ry­bos na­riai“.

Su tuo ne­su­tin­ka So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas G.Pa­luc­kas.

„Jei­gu, pa­vyz­džiui, jūs va­žiuo­ja­te au­to­mo­bi­ly­je ir no­ri­te iš­lip­ti, tai tu­ri­te su­sto­ti. Mes nie­kur su­sto­ti ne­si­ruo­šia­me, nes rei­kia pri­im­ti spren­di­mus, juk koa­li­ci­jos par­tne­riai sku­bi­na“, – sa­kė soc­de­mų ly­de­ris.

Pa­si­pik­ti­no po mai­nų su konservatoriais

So­cial­de­mo­kra­tai spren­di­mą dėl sa­vo at­ei­ties val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ža­da pri­im­ti rug­sė­jo 20 die­ną vyk­sian­čia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, nors kai ku­rie jų par­tne­riai „vals­tie­čiai“ ra­gi­no tai pa­da­ry­ti dar iki Sei­mo se­si­jos pra­džios rug­sė­jo 10 die­ną.

Soc­de­mai į sky­rius dėl bu­vi­mo val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je krei­pė­si šią va­sa­rą, kai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su­ta­rė su opo­zi­ci­niais kon­ser­va­to­riais dėl jų par­amos Vy­riau­sy­bės siū­lo­mai urė­di­jų pert­var­kai.

Sa­vo ruo­žtu „vals­tie­čiai“ pa­ža­dė­jo par­em­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui grą­ži­ni­mą.

G.Pa­luc­kas yra tei­gęs, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­tu­rė­tų bū­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, ta­čiau pa­si­trau­ki­mui iš jos prieš­ina­si di­džio­ji da­lis Sei­mo so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­jo­je Sei­me yra 56 par­la­men­ta­rai, kon­ser­va­to­riai tu­ri 31 at­sto­vą, so­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­ją su­da­ro 19 na­rių. Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jo­je yra 14 par­la­men­ta­rų, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja tri aš­tuo­nis, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – sep­ty­nis at­sto­vus, Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je yra pen­ki par­la­men­ta­rai.