Gediminas Kirkilas krausis lagaminus į Briuselį
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las ne­tru­kus tu­rė­tų tap­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­riu. Aiš­kė­ja kan­di­da­tai, pa­kei­sian­tys jį tiek Sei­me, tiek par­la­men­ti­niuo­se pos­tuo­se.

Nors pats G. Kir­ki­las apie ar­ti­miau­sius veik­los po­ky­čius kol kas už­si­me­na tik pu­se lū­pų, Sei­me ne­abe­jo­ja­ma, kad 66-erių po­li­ti­kas va­žiuos dirb­ti į EP. Sa­vo spren­di­mą so­cial­de­mo­kra­tas ža­da pa­skelb­ti ko­vo pa­bai­go­je, kai dėl ki­tos tar­ny­bos eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to tu­rė­tų at­si­sa­ky­ti par­ti­jos bi­čiu­lis Zig­man­tas Bal­čy­tis. Sei­me kal­ba­ma, kad par­la­men­ti­nius G. Kir­ki­lo pos­tus „pa­vel­dės“ so­cial­de­mo­kra­tė Ra­sa Bud­ber­gy­tė. Aiš­kė­ja ir įpė­di­nis par­la­men­te. Nuo­mo­nę dėl dar­bo Sei­me pa­kei­tė pir­mas Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) man­da­to ne­ga­vu­sių­jų są­ra­še esan­tis Bro­nius Bra­daus­kas. Pir­ma­die­nį jis tei­gė 80 proc. ga­lįs ga­ran­tuo­ti, kad į Sei­mą ne­grįš. Ta­čiau va­kar B. Bra­daus­kas grį­ži­mo ga­li­my­bę ver­ti­no jau 50 pro­cen­tų.

Lo­giš­kas spren­di­mas

Kaip tei­gė G. Kir­ki­las, „kai spren­di­mai bus pri­im­ti Briu­se­ly­je“, ta­da ir jis tars sa­vo žo­dį. „Aiš­ku, kad va­žiuo­čiau. Aš – po­li­ti­kas, juk ne dėl gro­žio da­ly­va­vau rin­ki­muo­se“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras. Po­li­ti­kas ne­slė­pė, kad pa­dir­bė­ti tarp­tau­ti­nio par­la­men­ta­riz­mo sri­ty­je jam bū­tų įdo­mu. Juo­lab kad pra­vers­tų ne­men­ka va­do­va­vi­mo Sei­mo ERK pa­tir­tis. G. Kir­ki­lo nuo­mo­ne, pa­keis­ti jį ERK va­do­vo bei Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko pos­tuo­se ga­lė­tų LSDP frak­ci­jos ko­le­gė R. Bud­ber­gy­tė. Šiuo me­tu ji yra ir ERK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja. „Bū­tų lo­giš­ka“, – ma­no G. Kir­ki­las. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, į ERK va­do­vo par­ei­gas tu­ri bū­ti ski­ria­mas tik Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas.

Tei­si­nin­kės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti R. Bud­ber­gy­tė še­še­rius me­tus bu­vo Eu­ro­pos Au­di­to Rū­mų na­rė, anks­čiau – vals­ty­bės kon­tro­lie­rė. Prieš iš­ren­kant ją į Sei­mą ji bu­vo fi­nan­sų mi­nis­trė. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai bei LSDP pra­dė­jus pos­tų da­ly­bas, bu­vo kal­ba­ma, kad R. Bud­ber­gy­tė ga­lė­tų pre­ten­duo­ti į tei­sin­gu­mo, vė­liau – į kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trus, nors ši mi­nis­te­ri­ja ne­prik­lau­sė so­cial­de­mo­kra­tų dis­po­zi­ci­jai.

Z. Bal­čy­tis pir­ma­die­nį pra­ne­šė ga­vęs siū­ly­mą dirb­ti nau­jo­je tarp­tau­ti­nė­je ins­ti­tu­ci­jo­je, su­si­ju­sio­je su vals­ty­bių eko­no­mi­kos bei fi­nan­sų ver­ti­ni­mu. Pir­ma­sis val­dy­bos, ku­rios na­riu jis tap­siąs, po­sė­dis pla­nuo­ja­mas ko­vo pa­bai­go­je, tad EP man­da­to Z. Bal­čy­tis ke­ti­na at­si­sa­ky­ti nuo ba­lan­džio.

Ge­di­mi­nas Kir­ki­las: „Aiš­ku, kad va­žiuo­čiau dirb­ti į Eu­ro­pos Par­la­men­tą. Esu po­li­ti­kas, juk ne dėl gro­žio da­ly­va­vau rin­ki­muo­se.“

At­si­ra­do in­tri­ga

B. Bra­daus­kas šio­mis die­no­mis pra­si­ta­rė gau­nan­tis daug ra­gi­ni­mų grįž­ti į Sei­mą. Pa­sak jo, skam­bi­na drau­gai, pa­žįs­ta­mi, įvai­rių Sei­mo frak­ci­jų na­riai – „vals­tie­čiai“, „tvar­kie­čiai“. Ta­čiau di­džiau­sią įta­ką no­rui vėl im­tis par­la­men­ti­nės veik­los tu­rė­jo jo žmo­nai siun­čia­mos te­le­fo­ni­nės ži­nu­tės, ra­gi­nan­čios su­lai­ky­ti vy­rą nuo to­kio žings­nio. „Čia jau ma­ne su­in­tri­ga­vo. Va­di­na­si, kaž­kas la­bai ne­no­ri, kad at­ei­čiau į Sei­mą, kaž­kas la­bai bi­jo. To­dėl da­bar tos svars­tyk­lės – 50 ir 50“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė B. Bra­daus­kas.

Kar­tu jis pri­pa­ži­no, kad ir be sve­ti­mų žmo­nių ra­gi­ni­mo su­tuok­ti­nė sten­gia­si at­kal­bė­ti nuo grį­ži­mo į di­džią­ją po­li­ti­ką. Bu­vęs par­la­men­ta­ras ti­ki­no, kad sten­gia­si ne­kreip­ti „di­des­nio dė­me­sio į pi­la­mą ant jo gal­vos pur­vą“, to­dėl ne­skai­to įžei­džių ko­men­ta­rų. „Kad ir ką da­ry­čiau, vis tiek bū­siu va­di­na­mas „ko­mu­nia­ga“, – sa­kė B. Bra­daus­kas. Jis ap­gai­les­ta­vo dėl Z. Bal­čy­čio spren­di­mo ne­da­ly­vau­ti LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se. B. Bra­daus­ko nuo­mo­ne, šis kan­di­da­tas ga­lė­jo kils­te­lė­ti par­ti­jos rei­tin­gus. „Da­bar tai teks da­ry­ti jau­ni­mui“, – tvir­ti­no jis.

Po B. Bra­daus­ko rin­ki­mų są­ra­še esan­ti Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė sa­kė ne­gal­vo­jan­ti apie Sei­mą. „I­šė­jau, su­sit­var­kiau sa­vo gy­ve­ni­mą ir ne­ža­du vai­din­ti po­li­ti­kės. Ma­nau, aš ten ne­be­rei­ka­lin­ga“, – tu­rė­da­ma gal­vo­je da­bar­ti­nio Sei­mo, LSDP ir jos frak­ci­jos ly­gį, tei­gė bu­vu­si par­la­men­ta­rė. Jos žo­džiais, ten „vis­kas ap­gai­lė­ti­na“, to­dėl ji ne­ke­ti­nan­ti „srėb­ti ko­šės, ku­rią ver­da ki­ti“. Pa­sak M. A. Pa­vi­lio­nie­nės, tiek Sei­me, tiek par­ti­jo­je yra pro­tin­gų, iš­si­la­vi­nu­sių žmo­nių, ta­čiau jie nie­ko ne­le­mia. LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se ji sa­kė ne­da­ly­vau­sian­ti, nes tuo me­tu bus iš­vy­ku­si.

Kal­bė­ti per anksti

Jei B. Bra­daus­kas ap­sisp­ręs­tų ne­grįž­ti į Sei­mą, LSDP frak­ci­jos gre­tas ga­lė­tų pa­pil­dy­ti Be­ne­dik­tas Juo­dka. Ta­čiau ir jis ne­sku­ba svars­ty­ti to­kios ga­li­my­bės. „Sei­me vi­suo­met tu­ri bū­ti kaž­ko­kia kri­ti­nė ma­sė pro­fe­sio­na­lių po­li­ti­kų. Da­bar­ti­nia­me Sei­me tos kri­ti­nės ma­sės kiek ma­žiau nei bu­vu­sia­me. Bet vis­kas įgy­ja­ma dir­bant“, – pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na da­bar­ti­nį par­la­men­tą, sa­kė B. Juo­dka. Bu­vęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius ti­ki­no pa­si­gen­dąs moks­lo ir stu­di­jų re­for­mos aiš­ku­mo. „Ma­nau, rei­kė­tų pra­dė­ti ne nuo to ga­lo. Kiek­vie­ną re­for­mą pir­miau­sia rei­kia la­bai ge­rai ap­gal­vo­ti, aps­kai­čiuo­ti, ar ją įgy­ven­di­nus bus ge­riau, ką jį duos vals­ty­bei, o ne po­li­ti­kams“,– tei­gė B. Juo­dka. Jo žo­džiais, G. Kir­ki­las – ti­kras po­li­ti­kos pro­fe­sio­na­las, ga­lė­sian­tis bū­ti nau­din­gas ir Briu­se­ly­je. „Kiek­vie­na vals­ty­bė į EP sten­gia­si siųs­ti pa­ty­ru­sius aukš­to ly­gio po­li­ti­kus. De­ja, mes ne vi­sa­da lai­ko­mės to­kios tai­syk­lės“, – tvir­ti­no B. Juo­dka, pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją va­do­va­vęs Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui.