Gediminas Kirkilas ir bičiuliai be pinigų neliks
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) pri­ta­rė po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo po­ky­čiams. Tai reiš­kia, kad ne­tru­kus ge­ro­kai pa­pil­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ma­žų­jų par­tne­rių so­cial­dar­bie­čių ki­še­nės. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą ry­toj tu­rė­tų pri­im­ti Sei­mas.

Siūlymus, kaip pakeisti iš valstybės biudžeto partijos skiriamų dotacijų tvarką, parengė Socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) lyderis Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas su frakcijos bičiuliais. Po skyrybų su motinine Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) socialdarbiečiai liko be grašio kišenėje. Opozicijos teigimu, LSDDP, siekdama gauti finansavimą, išnaudojo situaciją, kai valdantiesiems „valstiečiams“ labiausiai reikėjo paramos priimant mokestinių reformų projektus. Tai, kad reformų ir partijų finansavimo pokyčiai yra svarstomi vieni metu, pasak opozicijos, liudija, kad partneriai sudarė abiem pusėms naudingą sandorį. „Tai – politinė korupcija“ – įsitikinę opozicijos atstovai. Ketvirtadienį Seime vykę balsavimai dėl mokesčių bei pensijų pertvarkos akivaizdžiai parodė, kad LSDDP frakcija vieningai palaikė „valstiečių“ ir jos Vyriausybės parengtus projektus.

Kaip ir siūlė G. Kirkilas, TTK pritarė, kad valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti būtų skirstomi pagal tokią formulę: du trečdaliai lėšų tektų partijoms proporcingai jų iškeltų kandidatų, išrinktų Seimo nariais vienmandatėje ir daugiamandatėje apygardose, skaičiui, vienas trečdalis – partijoms proporcingai jų narių, išrinktų savivaldybių tarybų nariais, skaičiui. Taip pat numatyta, kad jeigu parlamentinė partija ar jos frakcija Seime suskyla ir įregistruojama nauja partija, kurioje yra daugiau partijos nariais esančių Seimo narių negu lieka parlamentarų, atstovaujančių buvusiai partijai, valstybės biudžeto asignavimų dalis, paskirta buvusiai partijai, iki kitų Seimo rinkimų padalijama šioms abiem parlamentinėms partijoms proporcingai pagal esamą jų frakcijų narių skaičių Seime. Be to, numatyta, kad parlamentinėms partijoms, atstovaujančioms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms mažumoms, skiriami valstybės biudžeto asignavimai būtų didinami 1,5 karto. Tiesa, TTK projektui pritarė vos vieno balso persvara.

Visoms partijos šios nuostatos pradės galioti nuo ateinačios seimo kadencijos – 2020 metų. Išimtis viena – socialdarbiečiai įstatymo garantijomis galės pasinaudoti dar šią kadenciją. Įstatymas numato, kad politinei partijai skiriamą valstybės biudžeto asignavimų dydį nustato Vyriausioji rinkimų komisija ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos ir lapkričio 15 dienos perveda į politinės partijos sąskaitą.

Šiemet iš viso partijos iš biudžeto gaus 5,5 mln. eurų.