Gauna pranešimus apie neteisėtą turinį internete
2015 m. tre­čią­jį ket­vir­tį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba (RRT) in­ter­ne­to karš­tą­ja li­ni­ja ga­vo 69 pra­ne­ši­mus apie ne­tei­sė­tą ar ža­lin­gą tu­ri­nį in­ter­ne­te. 

In­ter­ne­to nau­do­to­jai siun­tė pra­ne­ši­mus apie in­ter­ne­te ap­tik­tą in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su ra­si­nės ar tau­ti­nės ne­san­tai­kos kurs­ty­mu, por­nog­ra­fi­ja, vai­kų sek­sua­li­niu iš­nau­do­ji­mu, taip pat apie ne­leis­ti­ną as­me­ni­nės in­for­ma­ci­jos skel­bi­mą, pra­ne­ša rrt.lt.

Iš­ty­ru­si vi­sus gau­tus pra­ne­ši­mus, RRT ėmė­si to­kių veiks­mų:

– 2 pra­ne­ši­mai per­siųs­ti to­les­niam ty­ri­mui Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui. Įta­ria­mas ne­tei­sė­tas tu­ri­nys – sek­sua­li­nis vai­kų iš­nau­do­ji­mas, por­nog­ra­fi­ja.

– 3 pra­ne­ši­mai per­siųs­ti to­les­niam ty­ri­mui Žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus tar­ny­bai. Įta­ria­ma ne­igia­mą po­vei­kį ne­pil­na­me­čiams da­ran­ti in­for­ma­ci­ja.

– 13 pra­ne­ši­mų apie ga­li­mai sek­sua­li­nio vai­kų iš­nau­do­ji­mo vaiz­dus per­siųs­ta ki­tų ša­lių karš­to­sioms li­ni­joms, tarp­tau­ti­nės in­ter­ne­to karš­tų­jų li­ni­jų aso­cia­ci­jos IN­HO­PE na­rėms.

– 11 pra­ne­ši­mų per­siųs­ta įvai­rių ša­lių in­ter­ne­to pa­slau­gų tei­kė­jams su NTD (angl. No­ti­ce and Ta­ke Down) žy­ma apie jų tink­luo­se esan­tį ne­tei­sė­tą in­ter­ne­to tu­ri­nį, sie­kiant kuo sku­biau jį pa­ša­lin­ti.

– su­teik­tos 6 kon­sul­ta­ci­jos nau­do­to­jams dėl ne­tei­sė­tai pa­skelb­tos as­me­ni­nės in­for­ma­ci­jos pa­ša­li­ni­mo.

Dėl ki­tų pra­ne­ši­mų ne­siim­ta jo­kių prie­mo­nių, ka­dan­gi juo­se bu­vo pra­neš­ta apie in­ter­ne­to tu­ri­nį, ku­ris ne­bu­vo ža­lin­gas ar ne­tei­sė­tas pa­gal Lie­tu­vos tei­sės ak­tus ar­ba bu­vo pa­skelb­tas iš už­sie­nio ša­lių, ku­rio­se toks tu­ri­nys nė­ra lai­ko­mas ne­tei­sė­tu, tar­ny­bi­nių sto­čių.

Iš vi­so per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius iš­nag­ri­nė­ti 532 pra­ne­ši­mai, dėl 184 pra­ne­ši­mų po at­lik­to ty­ri­mo bu­vo im­ta­si to­les­nių veiks­mų.

RRT ra­gi­na in­ter­ne­to nau­do­to­jus in­ter­ne­to karš­tą­ja li­ni­ja pra­neš­ti apie pa­ste­bė­tą ne­tei­sė­tą ar ža­lin­gą tu­ri­nį, t. y. por­nog­ra­fi­ją, vai­kų sek­sua­li­nį iš­nau­do­ji­mą, ra­si­nę ar tau­ti­nę ne­san­tai­ką kurs­tan­tį tu­ri­nį, smur­tą ar ki­tą ne­igia­mą po­vei­kį ne­pil­na­me­čiams da­ran­čią in­for­ma­ci­ją. Tai pa­da­ry­ti ga­li­ma už­pil­džius spe­cia­lią pra­ne­ši­mo for­mą ad­re­su http://www.drau­gis­ka­sin­ter­ne­tas.lt/lt/main/­re­port. RRT ope­ra­ty­viai įver­ti­na pra­ne­ši­mo tu­ri­nį ir im­asi rei­ka­lin­gų veiks­mų.

Ne­re­tai pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai gau­na­mi pra­ne­ši­mai apie por­nog­ra­fi­nį tu­ri­nį, ku­ris, kaip pa­aiš­kė­ja at­li­kus ty­ri­mą, yra pa­skelb­tas iš ki­tų vals­ty­bių tar­ny­bi­nių sto­čių. Dau­ge­ly­je pa­sau­lio vals­ty­bių por­nog­ra­fi­ja nė­ra drau­džia­ma (pvz., JAV, Ny­der­lan­duo­se, Ru­si­jo­je ir kt.), to­dėl to­kiais at­ve­jais pa­ša­lin­ti por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio ne­įma­no­ma. Ta­čiau vi­sa­me pa­sau­ly­je yra griež­tai drau­džia­ma in­for­ma­ci­ja, su­si­ju­si su vai­kų sek­sua­li­niu iš­nau­do­ji­mu, to­dėl RRT, ga­vu­si to­kią in­for­ma­ci­ją, ne­dels­da­ma im­asi veiks­mų ir per­duo­da me­džia­gą ati­tin­ka­moms Lie­tu­vos ar ki­tų ša­lių ins­ti­tu­ci­joms, kad ne­tei­sė­tas tu­ri­nys bū­tų kuo grei­čiau pa­ša­lin­tas iš in­ter­ne­to.

RRT in­ter­ne­to karš­to­sios li­ni­jos veik­la Lie­tu­vo­je vyk­do­ma nuo 2007 m. pa­gal Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos „Sau­ges­nio in­ter­ne­to“ pro­jek­tą. Šiuo me­tu 42 pa­sau­lio ša­ly­se vei­kia 48 in­ter­ne­to karš­to­sios li­ni­jos, ku­rias jun­gia tarp­tau­ti­nė IN­HO­PE aso­cia­ci­ja. RRT karš­to­ji li­ni­ja yra IN­HO­PE na­rė nuo 2008 m. Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se vyk­do­mą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pro­jek­tą „Sau­ges­nis in­ter­ne­tas“ Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­na Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Švie­ti­mo in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų cen­tras (ITC), Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba (RRT), aso­cia­ci­ja „Lan­gas į at­ei­tį“ ir VšĮ „Vai­kų li­ni­ja“, bend­ra­dar­biau­da­mos su „Teo LT“ bei ki­tais vie­šo­jo ir pri­va­taus sek­to­riaus par­tne­riais. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie sau­gu­mą in­ter­ne­te ra­si­te in­ter­ne­to sve­tai­nė­se www.drau­gis­ka­sin­ter­ne­tas.lt ir www.esau­gu­mas.lt.