Gaudys sveikatos sistemos „zuikius“
Sei­mas už­si­mo­jo su­val­dy­ti pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) įmo­kų ne­mo­kan­čius, bet pa­to­giai gy­dy­tis no­rin­čius tau­tie­čius. Prieš gau­nant me­di­ci­nos pa­slau­gas jiems pir­miau­sia tek­tų pa­deng­ti su­si­da­riu­sią sko­lą.

Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) duo­me­ni­mis, pri­va­lo­muo­ju svei­ka­tos drau­di­mu (PSD) šiuo me­tu nė­ra draus­ta 262 tūkst. (8,09 proc.) Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Ta­čiau ne­ma­žai jų dėl pa­lik­tų lan­dų įsta­ty­muo­se ge­ba su­ma­niai nau­do­tis ša­lies svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis. Skai­čiuo­ja­ma, kad dėl to­kių ap­su­kruo­lių sis­te­ma per mė­ne­sį pra­ran­da apie 7 mln. eu­rų, o per me­tus - 84 mln. eu­rų.

Ne­su­lau­kęs Vy­riau­sy­bės siū­ly­mų, kaip to­kią pa­dė­tį keis­ti, ini­cia­ty­vos ėmė­si Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas (SRK). Par­la­men­ta­rai vi­lia­si, kad Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos bus pri­im­tos ar­ti­miau­siu me­tu ir įsi­ga­lios nuo 2016-ųjų sau­sio.

Kam­šys lan­das

2013 me­tų ge­gu­žę Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) kons­ta­ta­vo, kad Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo da­lis, nu­ma­tan­ti, kad kai ku­rių as­me­nų PSD įsi­ga­lio­ja tik ki­tą mė­ne­sį po tos die­nos, kai tris mė­ne­sius iš ei­lės už juos bu­vo mo­ka­mos PSD įmo­kos, ar­ba jie pa­tys jas mo­kė­jo, ar­ba tik nuo tos die­nos, kai šie as­me­nys su­mo­kė­jo tri­jų mi­ni­ma­lių mė­ne­sio al­gų dy­džio įmo­ką (tuo me­tu 2400 li­tų), prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. KT tei­gi­mu, vi­siems tu­ri bū­ti su­da­ry­tos vie­no­dos są­ly­gos gau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, už ku­rias su­mo­ka­ma PSD fon­do biu­dže­to lė­šo­mis. At­siž­vel­giant į tai, Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo vie­na da­lių šiuo me­tu nė­ra tai­ko­ma ir PSD vi­soms as­me­nų gru­pėms įsi­ga­lio­ja nuo tos die­nos, ku­rią už juos pra­dė­tos mo­kė­ti PSD įmo­kos.

“Pa­nai­ki­nus šiuos sau­gik­lius li­ko ni­ša, ku­ria la­bai efek­ty­viai nau­do­ja­si ne­ma­ža vi­suo­me­nės da­lis, ypač čia ak­ty­vūs už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai. Da­bar su­mo­kė­jęs 27 eu­rus - 1 PSD įmo­ką - iš kar­to esi lai­ko­mas apd­raus­tu, ga­li gau­ti pa­slau­gas, ku­rios ne­re­tai kai­nuo­ja mi­li­jo­nus li­tų. Aki­vaiz­du, kad yra pikt­nau­džiau­ja­ma”, - LŽ sa­kė Sei­mo SRK vi­ce­pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­las.

Ne­są­ži­nin­ga sis­te­ma

Sei­mo na­rio tei­gi­mu, Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­so­mis siū­lo­ma įtvir­tin­ti, kad as­muo PSD įmo­kas pri­va­lė­tų mo­kė­ti nuo­lat, ne­svar­bu, kur gy­ven­tų. “Jei at­si­ras­tų mo­kė­ji­mo per­trau­ka, draus­tu­mas įsi­ga­lio­tų tik ta­da, kai žmo­gus pa­deng­tų ne­su­mo­kė­tą skir­tu­mą. Bet ne il­giau kaip už pen­ke­rius me­tus. Tai bū­tų bent jau šioks toks apy­nas­ris”, - aiš­ki­no A. Ma­tu­las.

Kar­tu jis pri­mi­nė, kad įsta­ty­mas “at­gal ne­ga­lio­tų”. To­dėl tie as­me­nys, ku­rie tu­ri PSD įmo­kų sko­lų, anot par­la­men­ta­ro, yra Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) rei­ka­las. Ka­dan­gi ne­ma­žai ne­mo­kan­čių­jų yra iš­va­žia­vę ir ne­dek­la­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, rea­liai iš­ieš­ko­ti sko­lų ne­įma­no­ma. "Tuo me­tu įsta­ty­mas nu­ma­to, kad su­mo­kė­ję vos vie­ną įmo­ką pa­slau­gas jie tu­ri gau­ti”, - sa­kė Sei­mo na­rys.

A. Ma­tu­las įsi­ti­ki­nęs, kad su­si­da­riu­si pa­dė­tis yra sku­biai tai­sy­ti­na. “Ti­krai ne­tu­ri­me nie­ko prieš iš­va­žia­vu­siuo­sius. Ta­čiau vals­ty­bė žmo­nių, gy­ve­nan­čių mū­sų ša­ly­je, gau­nan­čių ga­na kuk­lius at­ly­gi­ni­mus ir su­mo­kan­čių 9 proc. PSD įmo­kų, at­žvil­giu el­gia­si ne­są­ži­nin­gai”, - aiš­ki­no Sei­mo SRK vi­ce­pir­mi­nin­kas. Esą da­bar­ti­nė mū­sų svei­ka­tos drau­di­mo sis­te­ma vir­to ne Lie­tu­vos pi­lie­čių, o vi­sų pa­sau­lio lie­tu­vių svei­ka­tos drau­di­mo sis­te­ma.

Pa­sak Sei­mo na­rio, tai ro­do, kad mū­siš­kė sis­te­ma yra kur kas ge­res­nė nei ki­tų Eu­ro­pos ar pa­sau­lio vals­ty­bių. “Kei­kia­me, kad pas mū­sų me­di­kus pri­ėmi­mo kar­tais rei­kia lauk­ti mė­ne­sį ar du. O kai ku­rio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se dėl to­kios pat li­gos ir pus­me­čio ter­mi­nas yra nor­ma­lus. Dėl to lie­tu­viai ir grįž­ta na­mo gy­dy­tis. Bet pro­ce­sas tu­rė­tų bū­ti są­ži­nin­ges­nis”, - tei­gė po­li­ti­kas.

Siū­lo keis­ti tvar­ką

Anot VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vo Da­riaus Bu­tos, iš VLK gau­tuo­se PSD esą ne­draus­tų gy­ven­to­jų są­ra­šuo­se VMI ra­do daug ne­tiks­lu­mų. To­dėl Aly­taus ir Pa­ne­vė­žio aps­kri­ty­se, ku­rio­se ne­va ga­li bū­ti apie 10 tūkst. ne­draus­tų as­me­nų, VMI ėmė įgy­ven­din­ti ban­do­mą­jį pro­jek­tą.

“Mo­kes­čių ins­pek­ci­joms duo­tos už­duo­tys iš­siaiš­kin­ti dėl kiek­vie­no mo­kes­čių mo­kė­to­jo - ar jis yra Lie­tu­vo­je, ką vei­kia, ko­dėl ne­draus­tas. Jei ne­pa­vyks ras­ti žmo­gaus, kal­bė­si­mės su kai­my­nais. Po šio pro­jek­to ga­lė­si­me tiks­liai at­sa­ky­ti, ko­dėl, kai ku­riais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra tiek daug ne­draus­tų žmo­nių”, - LŽ tvir­ti­no D. Bu­ta.

Da­bar PSD įmo­kų ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­mo­je da­ly­vau­ja trys vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos - VMI, “Sod­ra”, ir VLK. Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos nuo­mo­ne, PSD įmo­kų su­rin­ki­mą ir ad­mi­nis­tra­vi­mą rei­kė­tų ati­duo­ti į vie­nas - “Sod­ros” - ran­kas. Tei­gia­ma, kad tai leis­tų iš­veng­ti funk­ci­jų dub­lia­vi­mo, ma­žė­tų šio mo­kes­čio ad­mi­nis­tra­vi­mo iš­lai­dos, bū­tų leng­viau nu­sta­ty­ti PSD ne­mo­kan­čius as­me­nis. Kon­kre­čius siū­ly­mus VMI įtei­kė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai ir SRK.

VLK duo­me­ni­mis, 66,9 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų PSD ne­tu­rė­jo dau­giau kaip pen­ke­rius me­tus, 48,3 tūkst. - sep­ty­ne­rius. 15,6 tūkst. žmo­nių nie­ka­da ne­bu­vo draus­ti PSD. Tarp šioms ka­te­go­ri­joms pri­skir­ti­nų as­me­nų dau­giau­sia yra tų, ku­riems 30-40 me­tų.