Gatvių asfaltavimas kelia įtarimų
Rink­da­mo­si, ku­rias gat­ves as­fal­tuo­ti, kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės pir­me­ny­bę tei­kia ne toms, ku­rių gy­ven­to­jai nuo dul­kių ken­čia jau ne vie­ną de­šimt­me­tį, o tie­siog per pie­vas ei­nan­tiems lau­ko ke­liu­kams ar­ba vi­sai nuo­ša­lioms gat­vėms.

Sa­vi­val­dy­bių val­di­nin­kai ti­ki­na vis­ką da­ran­tys pa­gal įsta­ty­mus, tad tūks­tan­ti­nės lė­šos, skir­tos gat­vėms as­fal­tuo­ti, esą pa­di­dins vi­sų žmo­nių ge­ro­vę. Ta­čiau gy­ven­to­jai ne­sle­pia pa­si­pik­ti­ni­mo to­kiais veiks­mais ir įta­ria, kad už jų veiks­mų ga­li sly­pė­ti pri­va­tūs in­te­re­sai.

Pir­ma – gat­vė, pa­skui – gyventojai

Ša­kių ra­jo­no me­ri­ja ne­se­niai pa­skel­bė Ša­kių mies­to Šiau­rės gat­vės sta­ty­bos dar­bų kon­kur­są. Jo nu­ga­lė­to­jas iki ki­tų me­tų lie­pos 3-io­sios tu­rės įreng­ti 375 me­trų il­gio gat­vę su vi­sa inf­ras­truk­tū­ra – ko­mu­ni­ka­ci­jo­mis, apš­vie­ti­mu.

Inga Cibulskienė: "Gautų tikslinių lėšų negalima naudoti asfaltuojant kitas gatves ar kelius." /Šakių rajono merijos nuotrauka

Lė­šų jai nu­ties­ti me­ri­ja jau yra ga­vu­si. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus įsa­ky­mu tam skir­ta tiks­li­nė par­ama – 250 tūkst. eu­rų – iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos. Be­je, lė­šų gat­vėms tvar­ky­ti at­sei­kė­ta ir ki­tų mies­tų bei ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bėms.

Tai, kas da­bar Ša­kiuo­se va­di­na­ma Šiau­rės gat­ve, tė­ra pie­va, ku­rio­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti bū­si­mų skly­pų ri­bas žy­min­čius kuo­le­lius, įreng­tą nau­ją elek­tros sky­di­nę ir se­nos so­dy­bos tro­be­sius. Tarp jų vin­gu­riuo­ja lau­ko ke­liu­kas.

Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja In­ga Ci­buls­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog Šiau­rės gat­vės įren­gi­mo dar­bai nu­ma­ty­ti ra­jo­no Vie­ti­nės reikš­mės ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros 2016–2018 me­tų prog­ra­mo­je. „Dar anks­čiau bu­vo par­eng­tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, jam Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja sky­rė pi­ni­gų, nes ši gat­vė įra­šy­ta ir į pri­ori­te­ti­nių gat­vių, ku­rias rei­kia as­fal­tuo­ti, są­ra­šą“, – tvir­ti­no val­di­nin­kė. Ji pa­žy­mė­jo, kad ki­tų par­eng­tų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų ne­bū­ta. Be to, mi­nė­ta prog­ra­ma ne kar­tą bu­vo ap­tar­ta sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, tvir­ti­na­ma ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Anot I. Ci­buls­kie­nės, gau­tų tiks­li­nių lė­šų ne­ga­li­ma nau­do­ti ki­toms gat­vėms ar ke­liams as­fal­tuo­ti. To­dėl Šiau­rės gat­vė bus įren­gia­ma, nors ji ir ne­tu­ri gy­ven­to­jų.

Spė­lio­ja, kam naudinga

Tai­gi ma­žai nau­do­ja­mas lau­ko ke­liu­kas tu­rė­tų tap­ti pen­kių me­trų plo­čio as­fal­tuo­ta ir apš­vies­ta gat­ve. Ne­ky­la abe­jo­nių, kad ša­lia jos esan­tys skly­pai, par­duo­ti prieš de­šimt­me­tį, virs sta­ty­bų aikš­te­lė­mis. Pa­si­ro­do, čia nu­ma­ty­tas in­di­vi­dua­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­las. Tie­sa, anuo­met bū­ta są­ly­gos, kad vi­sos rei­kia­mos ko­mu­ni­ka­ci­jos bus įreng­tos pa­čių skly­pų sa­vi­nin­kų lė­šo­mis.

Da­bar Ša­kiuo­se spė­lio­ja­ma, kas tie as­me­nys, ku­rie tu­rės nau­dos, kai už vals­ty­bės pi­ni­gus į in­di­vi­dua­lius skly­pus bus nu­ties­ta nau­ja gat­vė. Ne­at­me­ta­ma, jog tai ga­li bū­ti kai ku­rie ži­no­mi Ša­kių vei­kė­jai ir po­li­ti­kai.

„Kol kas mums ne­pa­vyks­ta gau­ti tiks­lių duo­me­nų apie skly­pų nuo­sa­vy­bę“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Ša­kių ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Lau­ry­nas Suo­dai­tis. Anot jo, tiek Ša­kiuo­se, tiek ra­jo­no mies­te­liuo­se, kai­muo­se yra gat­vių, ku­rias la­bai rei­kia as­fal­tuo­ti. Ta­čiau pir­me­ny­bė su­teik­ta mi­nė­tam lau­ko ke­liu­kui.

Ša­kių ra­jo­no ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Min­dau­gas Tar­naus­kas taip pat pri­pa­ži­no, kad ta­ry­bos na­riams ne­pa­vyks­ta su­ži­no­ti, kas yra Šiau­rės gat­vės že­mės skly­pų sa­vi­nin­kai. „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos pra­šiau in­for­ma­ci­jos apie Šiau­rės gat­vės in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to ren­gi­mą, apie ten skly­pus tu­rin­čius as­me­nis, nes šis lė­šų sky­ri­mas ti­krai la­bai gin­čy­ti­nas. Ne­at­me­tu ga­li­my­bės, jog teks kreip­tis į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą, kad bū­tų at­lik­tas an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Anot M. Tar­naus­ko, abe­jo­nių ke­lia ir bū­si­mų dar­bų ver­tė. Mat 2014 me­tais Šiau­rės gat­vei nu­ties­ti bu­vo nu­ma­ty­ta 386 tūkst. li­tų (111,79 tūkst. eu­rų), o da­bar to pa­ties ruo­žo įren­gi­mas pa­bran­go iki 393 tūkst. eu­rų.

Se­ka ša­kiš­kių pavyzdžiu

Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja ir­gi su­ma­nė as­fal­tuo­ti ne­in­ten­sy­vaus eis­mo prie­mies­ti­nę Ry­to gat­vę, ku­rio­je taip pat kol kas be­veik nė­ra gy­ven­to­jų. Šiuo me­tu me­ri­jos spe­cia­lis­tai ren­gia gat­vės as­fal­ta­vi­mo pro­jek­tą ir par­aiš­ką Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amai gau­ti.

Da­bar as­fal­tuo­tas tik ne­di­de­lis Ry­to gat­vės ruo­žas per Nor­kai­čių gy­ven­vie­tę. Ki­ta da­lis – žvyr­ke­lis. Jo vie­no­je pu­sė­je ply­ti žvy­ro kar­je­ras, ki­to­je – po­ra de­šim­čių par­duo­da­mų že­mės skly­pų in­di­vi­dua­liems na­mams sta­ty­ti. Ga­vus lė­šų ke­ti­na­ma nu­as­fal­tuo­ti vi­są gat­vę ir pa­ge­rin­ti par­duo­da­mų že­mės skly­pų pa­trauk­lu­mą.

Tau­ra­gės ra­jo­no me­ri­jos Plė­tros, in­ves­ti­ci­jų ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Pu­ke­ly­tė ti­ki­no, jog taip bus pa­si­rū­pin­ta ne skly­pus siū­lan­čių vers­li­nin­kų in­te­re­sais, o Nor­kai­čių kai­mo gy­ven­to­jais. Ta­čiau šie aiš­ki­no, kad jiems ne itin rei­ka­lin­ga as­fal­tuo­ta Ry­to gat­vė. Juk kai­me yra kur kas svar­bes­nių, gau­siau ap­gy­ven­din­tų žvy­ruo­tų gat­vių.

Įta­ri­mus bū­ti­na aiškintis

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog mi­nė­ti at­ve­jai Ša­kiuo­se ir Tau­ra­gė­je nė­ra iš­im­ti­niai. „Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se la­bai trūks­ta skaid­ru­mo ren­kan­tis, ku­riuos ke­lius as­fal­tuo­ti, o ku­riuos – ne. Bet juk yra An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos, joms pri­klau­so ne tik po­li­ti­kai, bet ir ak­ty­vūs bend­ruo­me­nių na­riai. Tos ko­mi­si­jos ir tu­rė­tų aiš­kin­tis įtar­ti­nus at­ve­jus“, – dės­tė jis.

V. Gai­lius pa­brė­žė, kad tik vie­šu­mas pri­vers vie­tos po­li­ti­kus ir val­di­nin­kus elg­tis skaid­riai, ne­pai­nio­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų.