Gatvėse patruliuos ne mažiau 3 tūkst. policininkų
Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas sa­ko, kad po po­li­ci­jos re­for­mos ša­lies mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se pa­tru­liuos dvi­gu­bai dau­giau par­ei­gū­nų – vie­toj 1,5 tūkst. gat­vė­se bus ne ma­žiau 3 tūkst. po­li­ci­nin­kų.

Po­li­ci­jos va­do­vas sa­ko, kad po­li­ci­jos po­ky­čių es­mė – grei­čiau rea­guo­ti į pra­ne­ši­mus apie nu­si­kal­ti­mus.

„Per­kė­lus dar­bo vie­tas iš ka­bi­ne­tų į gat­ves, rei­kės ma­žiau pa­sta­tų, tad lė­šas, iš­lei­džia­mas jiems iš­lai­ky­ti, bus ga­li­ma skir­ti po­li­ci­nin­kams ap­rū­pin­ti mo­der­nio­mis dar­bo prie­mo­nė­mis“, – sa­ko L.Per­na­vas.

Pen­ki ša­lies po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tai – Ra­sei­nių, Vil­ka­viš­kio, Tra­kų, Nau­jo­sios Vil­nios ir Pa­ne­mu­nės Kau­ne jau dir­ba pa­gal nau­ją dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo mo­de­lį.

Ra­sei­nių ra­jo­no po­li­ci­ja, ap­tar­nau­jan­ti maž­daug 35 tūkst. gy­ven­to­jų, pa­gal nau­ją mo­de­lį dir­ba nuo 2015 me­tų ba­lan­džio.

„Ke­lio­se se­niū­ni­jo­se, te­ri­to­ri­jo­je, ku­rią iki tol ap­tar­nau­da­vo vie­nas apy­lin­kės ins­pek­to­rius, da­bar dir­ba pen­ki sep­ty­ni par­ei­gū­nai, tu­rin­tys pa­tir­ties ir kri­mi­na­li­nė­je, ir vie­šo­jo­je po­li­ci­jo­je. Jie apk­lau­sia nu­ken­tė­ju­siuo­sius, liu­dy­to­jus, ieš­ko įta­ria­mų­jų, bend­rau­ja su gy­ven­to­jais. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad te­ri­to­ri­nės gru­pės par­ei­gū­nas maž­daug pu­sę dar­bo lai­ko pra­lei­džia te­ri­to­ri­jo­je. Sie­kia­me, kad ten pra­lei­džia­mas lai­kas su­da­ry­tų iki 70 pro­cen­tų“, – Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Ra­sei­nių po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ma­ri­jus Ma­cis.

Anot jo, po pert­var­kos daž­niau ren­gia­mi bend­ri po­li­ci­jos ir se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų rei­dai pas so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mas. Po­li­ci­jos eki­pa­žai yra ap­rū­pin­ti tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, tad ga­li čia pat at­lik­ti apk­lau­sas, pil­dy­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus, ne­bė­ra bū­ti­ny­bės pri­sta­ty­ti pa­žei­dė­ją į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Pa­ste­bė­ta, kad, kas­dien te­ri­to­ri­jo­je pa­tru­liuo­jant par­ei­gū­nams, ma­žė­ja va­gys­čių ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, ma­žiau gy­ven­to­jų skun­džia­si dėl sau­gu­mo, dėl ne­le­ga­lių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir ta­ba­ko ga­mi­nių pre­ky­bos „taš­kų“ – par­ei­gū­nai ži­no apie to­kias vie­tas ir jas lan­ko.

Anks­čiau 40 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čia­me Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne pa­tru­liuo­da­vo nuo 2 iki 4 eki­pa­žų, o da­bar – nuo 7 iki 9.

Vil­ka­viš­kio po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas Ed­var­das Gruz­dys kaip vie­ną iš nau­jo­sios dar­bo tvar­kos pri­va­lu­mų įvar­di­jo aki­vaiz­džiai pa­grei­tė­ju­sį gy­ven­to­jų par­eiš­ki­mų nag­ri­nė­ji­mą – jei anks­čiau bu­vo nor­ma­lu par­eiš­ki­mą nag­ri­nė­ti ko­ne 3 sa­vai­tes, tai da­bar tam rei­kia vi­du­ti­niš­kai 9 die­nų.

Tra­kų ra­jo­ne, tu­rin­čia­me apie 34 tūkst. gy­ven­to­jų, anks­čiau dir­bo 1–2 eki­pa­žai die­ną ir nak­tį, tarp jų ir ope­ra­ty­vi­nės gru­pės. Pe­rė­jus prie nau­jo­jo mo­de­lio, die­ną ra­jo­ne pa­tru­liuo­ja vi­du­ti­niš­kai 4, nak­tį – 3 eki­pa­žai. Pa­jė­gų, rea­guo­jan­čių į įvy­kius, pa­dvi­gu­bė­jo, tad ma­žė­ja re­gis­truo­tų įvy­kių. Be to, anks­čiau pa­grin­di­nės ra­jo­no po­li­ci­jos pa­jė­gos bu­vo su­telk­tos Lent­va­ry­je ir Tra­kuo­se bei jų apy­lin­kė­se, o da­bar ra­jo­ne jos pa­skirs­ty­tos to­ly­giai ir mies­tuo­se, ir kai­muo­se.

Vil­niaus Nau­jo­sios Vil­nios ra­jo­ne, kur gy­ve­na apie 32 tūkst. gy­ven­to­jų, iki šio rug­sė­jo pa­tru­lia­vo vie­nin­te­lis eki­pa­žas. Reor­ga­ni­za­vus dar­bą, pri­si­dė­jo dar vie­nas.

„Bend­rau­da­mi su gy­ven­to­jais, aiš­ki­na­me, kad po­li­ci­ja yra reor­ga­ni­zuo­ja­ma. De­ja, ne­ma­žai pa­si­gen­dan­čių­jų „sa­vo apy­lin­kės ins­pek­to­riaus“, nes yra įpra­tę su juo pa­bend­rau­ti, ap­tar­ti ir as­me­ni­nes prob­le­mas. Bet, ma­nau, svar­biau yra tai, kad da­bar ir į ne­sku­bius iš­kvie­ti­mus at­vyks­ta daug grei­čiau“, – sa­ko Nau­ją­ją Vil­nią ap­tar­nau­jan­čio sos­ti­nės 4-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Igo­ris Vo­lo­ši­no­vas.

14 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čia­me Kau­no Pa­ne­mu­nės ra­jo­ne vie­toj 2 eki­pa­žų da­bar pa­tru­liuo­ja 6, ir tai ne­li­ko ne­pas­te­bė­ta gy­ven­to­jų ir sa­vi­val­dos dar­buo­to­jų. Pa­sak po­li­ci­jos, jie džiau­gia­si, kad gat­vė­se pa­dau­gė­jo po­li­ci­nin­kų, kad jie grei­čiau at­vyks­ta į įvy­kio vie­tą, grei­čiau iš­nag­ri­nė­ja skun­dus. Sta­tis­ti­ka taip pat pa­lan­ki nau­ja­jam dar­bo mo­de­liui: per mi­nė­tą lai­ką su­ma­žė­jo dau­giau nei ket­vir­ta­da­liu nu­si­kal­ti­mų ir ki­tų tei­sės pa­žei­di­mų.

Pe­rė­jus prie nau­jo­jo veik­los mo­de­lio, vi­si Pa­ne­mu­nės po­li­ci­jos dar­buo­to­jai tel­pa vie­na­me pa­sta­te, tad at­si­sa­ky­ta bu­vu­sių nuo­va­dos pa­sta­tų.

Po­li­ci­ja pri­pa­žįs­ta, kad dirb­ti pa­gal nau­ją mo­de­lį dar­buo­to­jams dar trūks­ta kom­pe­ten­ci­jos, to­dėl par­ei­gū­nams bū­ti­ni mo­ky­mai. Be to, ne­pa­kan­ka­mas tech­ni­nis ap­rū­pi­ni­mas: gen­dan­tis trans­por­tas, ne­nau­ja kom­piu­te­ri­nė tech­ni­ka, kai ku­rio­se vie­to­vė­se – ir in­ter­ne­to ry­šio prob­le­ma.

Lie­tu­vos po­li­ci­ja tei­gia, kad pa­gal die­gia­mą mo­de­lį jau daug me­tų dir­ba ne vie­nos Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bės po­li­ci­ja.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­ėju­sią sa­vai­tę par­agi­no ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pa­ge­ri­no po­li­ci­jos dar­bą ir pa­di­di­no žmo­nių sau­gu­mą.

„Kol kas sku­bo­tai vyk­do­ma re­for­ma ke­lia dau­giau klau­si­mų, nei tu­ri­ma at­sa­ky­mų. To­dėl, pa­sak pre­zi­den­tės, Po­li­ci­jos va­do­vy­bė tu­ri la­bai at­sa­kin­gai įver­tin­ti 20-yje iš 60-ies ko­mi­sa­ria­tų pra­dė­tų pi­lo­ti­nių pert­var­kų re­zul­ta­tus, įsi­ti­kin­ti, kad jos ti­krai pa­si­tei­si­no, įsi­ti­kin­ti, kad po­li­ci­ja dir­ba ge­riau, o žmo­nės jau­čia­si sau­giau ir tik tuo­met to­liau tęs­ti re­for­mą“, – Pre­zi­den­tū­ro­je, po D.Gry­baus­kai­tės su­si­ti­ki­mo su L.Per­na­vu sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Su­si­ti­ki­mas reng­tas po to, kai par­ei­gū­nų pro­fe­si­nės są­jun­gos krei­pė­si į ša­lies va­do­vę ir su­pei­kė po­li­ci­jos pert­var­ką. Re­for­mą kri­ti­kuo­ja pro­fe­si­nės są­jun­gos: bai­mi­na­si at­lei­di­mų, ne­pro­por­cin­gai pa­di­dė­sian­čio dar­bo krū­vio ir at­si­ra­sian­čių nau­jų funk­ci­jų, ke­lia klau­si­mus dėl re­for­mos efek­ty­vu­mo. Par­ei­gū­nai ne­pa­ten­kin­ti pla­nais ty­rė­jams re­gio­ni­nė­se po­li­ci­jos įstai­go­se pri­skir­ti ne­bū­din­gų funk­ci­jų – už­ti­krin­ti vie­šą­ją tvar­ką, pa­tru­liuo­ti, nes tam pa­si­ren­gę ne vi­si par­ei­gū­nai. Par­ei­gū­nų tei­gi­mu, dėl to su­ma­žės iš­aiš­ki­na­mų nu­si­kal­ti­mų, su­ma­žės iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ko­ky­bė.

L.Per­na­vas sa­ko, kad bus at­siž­velg­ta į pre­zi­den­tės pa­sta­bas ir į pro­fe­si­nių są­jun­gų kri­ti­ką – anot jo, po­li­ci­jos va­do­vy­bė pra­džio­je įver­tins pi­lo­ti­nių pro­jek­tų efek­ty­vu­mą, ta­čiau ka­da tiks­liai tai bus pa­da­ry­ta, ne­atsk­lei­dė.

L.Per­na­vas gin­da­mas pert­var­ką yra sa­kęs, kad po­ky­čiams la­biau­siai prieš­ina­si „mie­gan­tys“ par­ei­gū­nai.