Gąsdina knygų brangimu
Nuo šių me­tų pra­džios įsi­ga­lio­ję mo­kes­ti­niai au­to­ri­nių at­ly­gi­ni­mų po­ky­čiai ar­ti­miau­siu me­tu ga­li pa­di­din­ti spaus­din­tų kny­gų kai­nas, ra­šo 15min.lt.

„Tai tu­rės įta­kos, jei­gu ne­bus pers­vars­ty­ta. Tie­siog brangs kny­gos. Vie­na­reikš­miš­kai brangs. Mo­kes­čiai di­dės, at­ly­gi­ni­mai di­dės, tai su­pran­ta­ma, kad ir kny­gos brangs. Nes, o kaip ki­taip. Kai­na pri­klau­sys nuo to, kiek au­to­riui bus mo­ka­ma, ko­kiu ti­ra­žu bus kny­ga lei­džia­ma. Kai ku­rios kny­gos smar­kiai brangs, ypač spal­vo­tos, nes ten yra ir teks­tas, ir ilius­tra­ci­jos. Kai jau at­si­ras nau­jos kny­gos su šiais mo­kes­čiais, ta­da ir skai­čiuo­si­me“, – tvir­ti­no lei­dyk­los „Al­ma Lit­te­ra“ va­do­vė Dan­guo­lė Vi­liū­nie­nė.

Anot jos, pa­sta­ruo­ju me­tu kny­gos bran­go, nes su­ma­žė­jo jų ti­ra­žai ir pa­di­dė­jo lei­dy­bos sa­vi­kai­na. Kny­gų ti­ra­žo ma­žė­ji­mui di­džiau­sią įta­ką da­ro kri­tęs skai­to­mu­mas.