Garsios sutarties istorija dar nebaigta
Vals­ty­bi­nio au­di­to at­as­kai­tą dėl pre­li­mi­na­rios su­tar­ties tarp vals­ty­bės įmo­nės „NT Val­dos“ ir Aus­tė­jos Lands­ber­gie­nės įkur­tos Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los svars­tęs Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­tas ga­lu­ti­nį spren­di­mą per­leis par­la­men­tui.

Sei­mo įpa­rei­go­ji­mu vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­mos ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros ir val­dy­mo bend­ro­vės „NT Val­dos“ ir kon­ser­va­to­rių ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio su­tuok­ti­nės A. Lands­ber­gie­nės įsteig­tos Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los pre­li­mi­na­rios su­tar­ties su­da­ry­mo ir vyk­dy­mo vals­ty­bi­nį au­di­tą at­li­ko Vals­ty­bės kon­tro­lė. Ji nu­sta­tė, kad su­tar­tis ati­tin­ka tei­sės ak­tų nuo­sta­tas, įmo­nės „NT Val­dos“ veik­los tiks­lus ir nu­ma­ty­tas kom­pe­ten­ci­jas. Ta­čiau au­di­to­riai kons­ta­ta­vo esant ne­ma­žai sis­te­mi­nių vals­ty­bės tur­to val­dy­mo spra­gų ir pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, kaip tai­sy­ti pa­dė­tį.

Par­la­men­ti­niam Au­di­to ko­mi­te­tui vals­ty­bi­nio au­di­to at­as­kai­ta su­kė­lė daug klau­si­mų. Ar­ti­miau­siu me­tu ža­da­ma par­eng­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo, ku­riuo Vy­riau­sy­bė bū­tų įpa­rei­go­ta im­tis kon­kre­čių veiks­mų pa­dė­čiai keis­ti, pro­jek­tą.

Pri­nci­pai tu­ri bū­ti vienodi

Vytautas Kamblevičius: „Tai yra mūsų valstybės ir Vyriausybės sisteminės klaidos disponuojant turtu."Alinos Ožič nuotrauka

Kaip tei­gia­ma vals­ty­bi­nio au­di­to at­as­kai­to­je, pre­li­mi­na­rio­je su­tar­ty­je tarp bend­ro­vės „NT Val­dos“ ir Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los nu­sta­ty­ta nuo­mos kai­na už bū­si­mas ad­mi­nis­tra­ci­nes pa­tal­pas ati­ti­ko ko­mer­ci­nių pa­tal­pų rin­kos apž­val­go­se nu­ro­dy­tą kai­ną. Ta­čiau, kaip pa­žy­mė­jo Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­te at­as­kai­tą pri­sta­čiu­si Vals­ty­bės kon­tro­lės 6-ojo au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Si­gi­ta Ro­ju­tė, vys­ty­tas pro­jek­tas ne­bu­vo vie­šin­tas. Taip ne­bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos ki­tiems po­ten­cia­liems nuo­mi­nin­kams pre­ten­duo­ti iš­si­nuo­mo­ti Vil­niu­je, Ger­vė­čių gat­vė­je, ke­tin­tas sta­ty­ti ad­mi­nis­tra­ci­nes pa­tal­pas. Jie gal­būt bū­tų pa­siū­lę ge­res­nes są­ly­gas, nei nu­sta­ty­tos pre­li­mi­na­rio­jo­je su­tar­ty­je.

„Mū­sų nuo­mo­ne, vals­ty­bės įmo­nių an­tri­nėms bend­ro­vėms tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi tie pa­tys veik­los skaid­ru­mo ir vie­šu­mo pri­nci­pai, ko­kie tai­ko­mi vals­ty­bės val­do­moms įmo­nėms. Ati­tin­ka­mą min­tį jau yra at­lie­pu­si Ūkio mi­nis­te­ri­ja EB­PO re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo pla­ne nu­ro­dy­da­ma, kad šie rei­ka­la­vi­mai bus ne­be re­ko­men­da­ci­nio, o pri­va­lo­mo­jo po­bū­džio“, – aiš­ki­no S. Ro­ju­tė.

Abe­jo­nės dėl nau­jų sta­ty­bų

Ana­li­zuo­da­mi pre­li­mi­na­rio­sios su­tar­ties su­da­ry­mo ap­lin­ky­bes, au­di­to­riai pa­žy­mė­jo, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­mas bū­tų vyk­dy­tas iš­si­nuo­mo­to­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je. Ka­dan­gi bū­tų bu­vę sta­to­mi nau­ji pa­sta­tai, jų sa­vi­nin­kas bū­tų įgi­jęs tei­sę pra­tęs­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tį tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tam šių sta­ti­nių eksp­loa­ta­vi­mo ter­mi­nui. Taip bū­tų su­da­ry­tos są­ly­gos vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mi­nin­kui nuo­mo­tis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą mak­si­ma­lų 99 me­tų lai­ko­tar­pį. Kaip pa­žy­mė­jo S. Ro­ju­tė, ky­la pa­grįs­ta abe­jo­nė, ar tais at­ve­jais, kai vals­ty­bi­nė že­mė nuo­mo­ja­ma ne auk­cio­no bū­du esa­miems pa­sta­tams eksp­loa­tuo­ti, tei­sin­ga ir vals­ty­bei nau­din­ga vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­ti­mis leis­ti sta­ty­ti nau­jus sta­ti­nius.

S. Ro­ju­tės tei­gi­mu, pa­gal da­bar­ti­nius įsta­ty­mus, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pro­jek­to, dėl ku­rio pre­li­mi­na­riai ran­ko­mis su­kir­to „NT Val­dos“ ir Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­la, vys­ty­mo ir eksp­loa­ta­vi­mo są­nau­dos ne­bū­tų įtrauk­tos į ener­ge­ti­kos – elek­tros, ši­lu­mos ar du­jų – kai­nas. „Ta­čiau iš­lie­ka ri­zi­ka dėl to, kad Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja (VKEKK) ne­gau­na duo­me­nų iš an­tri­nių įmo­nių, ir pa­tvir­tin­ti fak­to, jog ti­krai są­nau­dos ne­bū­tų įtrauk­tos, ne­bū­tų įma­no­ma. Pa­gal da­bar­ti­nį reg­la­men­ta­vi­mą tai ne­bū­tų įtrauk­ta, bet ri­zi­kai su­val­dy­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja yra pa­tei­ku­si Sei­mui pro­jek­tą, nu­ma­tan­tį už­ti­krin­ti VKEKK pri­ėji­mą prie vi­sų ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je vei­kian­čių įmo­nių duo­me­nų“, – sa­kė Vals­ty­bės kon­tro­lės at­sto­vė.

Anot S. Ro­ju­tės, dar vie­nas svar­bus mo­men­tas šios su­tar­ties su­da­ry­mo kon­teks­te tas, kad vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių veik­la ne­ap­si­ri­bo­ja tik stra­te­gi­niu sek­to­riu­mi, ku­ria­me jos vei­kia. Au­di­to me­tu ver­tin­ta UAB „NT Val­dos“ vyk­do­ma veik­la ati­tin­ka bend­ro­vės įsta­tus ir stra­te­gi­nius do­ku­men­tus, ta­čiau ky­la abe­jo­nių, ar „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti bend­ro­vė tu­rė­tų už­siim­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­mu – su ener­ge­ti­kos sri­ti­mi bei „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ įmo­nių gru­pei ke­lia­mais stra­te­gi­niais tiks­lais ne­su­si­ju­sia veik­la.

Sis­te­mi­nės negerovės

Par­la­men­ta­rams ki­lo klau­si­mų dėl pre­li­mi­na­rios su­tar­ties ir vals­ty­bi­nio au­di­to re­zul­ta­tų. Pa­vyz­džiui, so­cial­de­mo­kra­tei Gied­rei Pur­va­nec­kie­nei abe­jo­nių su­kė­lė iš­va­da dėl to, kad su san­do­riu tarp bend­ro­vės „NT Val­dos“ ir Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los su­si­ju­sios są­nau­dos ne­bū­tų įtrauk­tos elek­tros, ši­lu­mos ar du­jų kai­ną. „Iš­va­da man at­ro­do vi­sai ne­pag­rįs­ta, nes tie pi­ni­gai at­si­ran­da iš to, ką su­mo­ka var­to­to­jai, čia au­to­ma­tiš­kai įei­na į kai­ną“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­rė.

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Kamb­le­vi­čiui „mįs­lin­gai ir įtar­ti­nai“ at­ro­do fak­tas, kad ko­vo 22 die­ną Sei­mui pri­ėmus nu­ta­ri­mą pa­ti­krin­ti pre­li­mi­na­rio­sios su­tar­ties tei­sė­tu­mą, ki­tą die­ną su­si­ta­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas. Įmo­nės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ Tei­sės tar­ny­bos di­rek­to­rė Ie­va Lau­rai­ty­tė at­sa­kė, kad kol ne­bus duo­ti at­sa­ky­mai, jog veik­ta pa­gal tei­sės ak­tus, eko­no­miš­kai pa­grįs­tai, tol su­tar­tis ne­bus vyk­do­ma.

V. Kamb­le­vi­čius sa­kė, kad ar­ti­miau­siu me­tu Au­di­to ko­mi­te­tas par­engs Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo ke­ti­na nu­ma­ty­ti kon­kre­čius ter­mi­nus, iki ka­da Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų par­eng­ti tei­sės ak­tus, ku­riais bū­tų iš­tai­sy­tos au­di­to at­as­kai­to­je nu­sta­ty­tos sis­te­mi­nės ne­ge­ro­vės. „Tai yra mū­sų vals­ty­bės ir Vy­riau­sy­bės sis­te­mi­nės klai­dos dis­po­nuo­jant tur­tu. Fak­tiš­kai šiuo me­tu vals­ty­bės įmo­nės tu­ri tur­tą, juo dis­po­nuo­ja kaip no­ri, ku­ria an­tri­nes įmo­nes, ku­rios ga­li da­ry­ti ką no­ri: ne kon­kur­so bū­du iš­nuo­mo­ti tur­tą ir pan. Fak­tiš­kai su an­tri­nė­mis įmo­nė­mis yra kaip su ka­te mai­še. Rei­kia tai­sy­ti įsta­ty­mus, kad to­kie da­ly­kai ne­si­kar­to­tų“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

At­siims da­lį sklypo

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) lai­ki­na­sis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ma­rius Bu­ja sa­kė, kad iš bend­ro­vės „NT Val­dos“ bus sie­kia­ma at­siim­ti da­lį – apie 30 arų (iš 80 arų) – skly­po, nes jis pri­skir­tas ne­nau­do­ja­mam pa­sta­tui. „NŽT Vil­niaus mies­to sky­rius, at­li­kęs pa­ti­kri­ni­mą, nu­sta­tė, kad vie­nas sta­ti­nių yra ne­nau­do­ja­mas. Že­mės skly­pai ne auk­cio­no tvar­ka iš­nuo­mo­ja­mi sta­ti­niui eksp­loa­tuo­ti. Ka­dan­gi nu­sta­ty­ta, kad sta­ti­nys ne­nau­do­ja­mas, to­dėl nuo­mos su­tar­tis bus nu­trauk­ta. Bet ta da­lis, ku­ri bu­vo pri­skir­ta nau­do­ja­mam sta­ti­niui, liks“, – tvir­ti­no M. Bu­ja.

2,5 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to komp­lek­są Vil­niu­je, Ger­vė­čių gat­vė­je, Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­la iš­si­nuo­mo­jo 2013 me­tais, mo­kė­da­ma maž­daug 3 eu­rus už kvad­ra­ti­nį me­trą. 2015 me­tų rug­sė­jį A. Lands­ber­gie­nė pa­si­ra­šė su­tar­tį su bend­ro­ve „NT Val­dos“ dėl nau­jos mo­kyk­los sta­ty­bos įmo­nės lė­šo­mis. Pla­nuo­ta dar­bų ver­tė – apie 7 mln. eu­rų.

Pre­li­mi­na­rio­ji su­tar­tis dėl nau­jų pa­sta­tų sta­ty­bos ne­bu­vo pra­dė­ta įgy­ven­din­ti. Ji nu­trauk­ta šių me­tų ko­vą, kai že­mės ir pa­tal­pų nuo­ma Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­lai su­si­do­mė­jo po­li­ti­kai.